18 Ιούν 2024 13:11

“Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πράξη «Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Πύλης»”

 tn_gr-dem-01                                                                                                       tn_flag-european-union-eu                                               

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ     

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

 

 

Ημερομηνία : 24 10 – 2012

 

 

Αρ. Πρωτ. : 24833

 

Θ Ε Μ Α: Ανακοίνωση (Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος)

για την πράξη «Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Πύλης»

 

Με την αρ. πρωτ. 4156/11 πρόσκληση της ΜΟΔ. Α.Ε του Ε.Π. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ» για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 1 του Ε.Π «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ» που συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), υποβάλλαμε την με Αρ. Πρωτ. 978/17-1-2012 αίτηση χρηματοδότησης για την πράξη με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Πύλης». Η εν λόγω πράξη έχει λάβει θετική αξιολόγηση και απόφαση ένταξης με Αρ. Πρωτ. 205/9-2-2012 της ΜΟΔ Α.Ε και ΣΑΕ0198 με Φορέα ΣΑ 1012800 & Κωδ. Πράξης ΣΑ 2012ΣΕ01980009) του Π.Δ.Ε και κωδικό MIS 373843. 

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά στην τεχνική υποστήριξη του Δήμου Πύλης για πράξεις που απαιτούν εξειδικευμένη τεχνογνωσία σε ειδικά θέματα που δεν μπορεί να καλυφθούν από το υφιστάμενο προσωπικού του Δήμου. Ο Δήμος Πύλης έως το τέλος της προγραμματικής περιόδου, σχεδιάζει να ωριμάσει και να υλοποιήσει μια σειρά έργων, η χρηματοδότηση των οποίων μπορεί δυνητικά να καλυφθεί και από πόρους του ΕΣΠΑ. Προκειμένου ο Δήμος να ανταπεξέλθει στις αυξημένες και εξειδικευμένες ανάγκες προτίθεται να προσλάβει προσωπικό για την υποστήριξη της Τ.Υ. του Δήμου για την ωρίμανση, προετοιμασία ένταξης, την παρακολούθηση και την ομαλή χρηματοδότηση των ενταγμένων ή των δυνάμενων να ενταχθούν έργων.

Ο Δήμος Πύλης προτίθεται να αναθέσει στο πλαίσιο της πράξης Περιβαλλοντικές Μελέτες και σύνταξη των απαραίτητων Τεχνικών Δελτίων σε Γεωλόγο οι οποίες είναι αναγκαίες για την ωριμότητα των έργων προκειμένου να υποβληθούν προτάσεις σε προσκλήσεις του ΕΣΠΑ. Το ακριβές αντικείμενο των Υπηρεσιών περιγράφεται στο έντυπο επικαιροποίησης του φυσικού αντικειμένου. Η αμοιβή για τον  Γεωλόγο είναι  20.000,00€ και η διάρκεια της παροχής των Υπηρεσιών θα είναι ως το τέλος της προγραμματικής περιόδου 2015.

Ο Δήμος Πύλης προτίθεται να αναθέσει στο πλαίσιο της πράξης Ηλεκτρομηχανολόγικές Μελέτες & Μελέτες Ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και σύνταξη των απαραίτητων Τεχνικών Δελτίων σε Ηλεκτρολόγο Μηχανικό οι οποίες είναι αναγκαίες για την ωριμότητα των έργων προκειμένου να υποβληθούν προτάσεις σε προσκλήσεις του ΕΣΠΑ. Το ακριβές αντικείμενο των Υπηρεσιών περιγράφεται στο έντυπο επικαιροποίησης του φυσικού αντικειμένου. Η αμοιβή για τον  Ηλεκτρολόγο Μηχανικό είναι  20.000,00€ και η διάρκεια της παροχής των Υπηρεσιών θα είναι ως το τέλος της προγραμματικής περιόδου 2015.

Ο Δήμος Πύλης προτίθεται να αναθέσει στο πλαίσιο της πράξης Στατικές Μελέτες & Μελέτες ύδρευσης και σύνταξη των απαραίτητων Τεχνικών Δελτίων σε Πολιτικό Μηχανικό οι οποίες είναι αναγκαίες για την ωριμότητα των έργων προκειμένου να υποβληθούν προτάσεις σε προσκλήσεις του ΕΣΠΑ. Το ακριβές αντικείμενο των Υπηρεσιών περιγράφεται στο έντυπο επικαιροποίησης του φυσικού αντικειμένου. Η αμοιβή για τον  Πολιτικό Μηχανικό είναι  10.000,00€ και η διάρκεια της παροχής των Υπηρεσιών θα είναι ως το τέλος της προγραμματικής περιόδου 2015.

Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υ.Α 35130/739/9.8.2010 (ΦΕΚ 1291/11.8.2010) με απόφαση Δημάρχου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν φάκελο στο Πρωτόκολλο του Δήμου Πύλης με τα βιογραφικά τους στοιχεία εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στο διαδίκτυο.

 

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ. ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ

tn_logo_espa