18 Απρ 2024 17:35

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ YΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Πύλη Τρικάλων
Ταχ. Κώδικας:42032
Υπεύθ. επικοινωνίας: Γεωργολιός Αντώνιος
Τήλ.: 2434350126
Fax: 2434350171

Πύλη, 30/10/2017
Αρ. Πρώτ.: 16427

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2017
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α).
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
 5. Την υπ’ αριθμ. 39/28-2-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης με θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, έτους 2017».
 6. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3682/44708/27-3-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας, με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Πύλης Ν. Τρικάλων ανταποδοτικού χαρακτήρα», προς το Υπουργείο Εσωτερικών.
 7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 17884/30-5-2017 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί έγκρισης σύναψης μεταξύ άλλων, δέκα (10) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Πύλης.
 8. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 10212/01-06-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Δήμο Πύλης με θέμα την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα.
 9. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πύλης (ΦΕΚ 1737/Β/3.8.2011) και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 16421/30-10-2017 βεβαίωση του Δημάρχου περί ύπαρξης κενών θέσεων.
 10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 16423/30-10-2017 βεβαίωση του Προϊστάμενου Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πύλης περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.
 11. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 16460/30-10-2017 βεβαίωση του Δημάρχου του εν λόγω δήμου περί ύπαρξης κάρτας ψηφιακού ταχογράφου για τον κωδικό θέσης 102.

 

Ανακοινώνει

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Πύλης, που εδρεύει στην Πύλη Ν. Τρικάλων, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

 

Κατεβάστε τα αρχεία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2)2017

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ