06 Δεκ 2023 09:16

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο Δήμο Πύλης

                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Δήμος Πύλης

Πύλη 18-11-2014
Αρ.Πρωτ :22764


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  2/2014
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ


Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ


Έχοντας υπόψη:
1.    Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2.    Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3.    Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
4.    Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.14 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
5.    Την υπ΄ αριθμ. 21/24-1-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης, με θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, έτους 2014».
6.    Το υπ’ αριθμ. 2552/22670/13-2-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας με θέμα «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Πύλης Ν. Τρικάλων ανταποδοτικού χαρακτήρα», προς το Υπουργείο Εσωτερικών.
7.    Την υπ’ αριθμ. 15695/17-4-2014 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, περί έγκρισης σύναψης τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα επτά (4.777) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στους ΟΤΑ α΄ βαθμού της χώρας για το έτος 2014.
8.    Το υπ’ αριθμ. 6526/17-4-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα».
9.    Την υπ΄ αριθμ. 310/9-12-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης με θέμα: «Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα (1η ανακοίνωση)».
10.    Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 1737/Β΄/3-8-2011) του Δήμου Πύλης, όπως ισχύει.
11.    Την υπ’ αριθμ. 22430/14-11-2014 βεβαίωση (σε ορθή επανάληψη) του Δήμου Πύλης περί ύπαρξης πιστώσεων για τη δαπάνη μισθοδοσίας.
 


Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Πύλης, που εδρεύει στην Πύλη Ν. Τρικάλων, και συγκεκριμένα των εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):


Για περισσότερες πληροφορίες κατεβάστε  το συνημμένο αρχείο

—>>>  SOX.2.2014 ASEP <<<—
 

Η υποβολή αιτήσεων αρχίζει
στις 31/12/2014 και τελειώνει την 09/01/2015