05 Οκτ 2023 06:17

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

 

Πύλη, 5/10/2016
Α
ριθμ. Πρωτ.: 14612


 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 1. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α),  όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 2. 2. Τις διατάξεις  του  Ν. 3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. 3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων

Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).

 1. 4. Τις διατάξεις     του     άρθρου     48     του     Ν.4325/2015     (ΦΕΚ     47/Α΄/11.5.2015)

«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική

Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

 1. 5. Την υπ’ αριθμ. 61/16.3.2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης με θέμα    4ο:         «Προγραμματισμός                           προσλήψεων     προσωπικού    σε     υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2016».
 2. 6. Την υπ’  αριθμ.  5054/57682/6.4.2016  εισήγηση  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Πύλης Ν. Τρικάλων ανταποδοτικού χαρακτήρα, προς το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
 3. 7. Την υπ’ αριθμ. οικ.15650/10.5.2016 Απόφαση του Υφυπουργού      Εσωτερικών και

Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί έγκρισης σύναψης δώδεκα (12) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Πύλης.

 1. 8. Το υπ’ αριθμ. 11158/12.5.2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής

Ανασυγκρότησης προς το Δήμο Πύλης με θέμα την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα.

 1. 9. Την υπ’ αριθμ. 260/23.9.2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης με θέμα 18ο: «Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα (1η ανακοίνωση)».

 

 1. 10. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πύλης (ΦΕΚ 1737/Β΄/3.8.2011) και την υπ’ αριθμ. 16282/1.11.2016 βεβαίωση του Δημάρχου του εν λόγω δήμου περί κενών θέσεων.
 2. 11. Την υπ’ αριθμ.    16283/1.11.2016    βεβαίωση    του    Προϊστάμενου    Οικονομικών

Υπηρεσιών του Δήμου Πύλης περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.

Ανακοινώνει

Την  πρόσληψη, με  σύμβαση  εργασίας ιδιωτικού δικαίου                ορισμένου χρόνου, συνολικά  δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη          εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Πύλης, που εδρεύει στην Πύλη Ν. Τρικάλων, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα         απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ Δήμου Πύλης.pdf

Έντυπο Αίτησης ΣΟΧ Δ.Πύλης.doc