24 Φεβ 2024 14:20

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 5.505/1/2012 σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου”

Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ                                 Τρίκαλα, 9-3-2012

            (ΙΝ.Ε. Γ.Σ.Ε.Ε.) (5)                                        Αριθμ. Πρωτ.: 3468

                                                                                        

Ταχ.Δ/νση      : Τζαβέλα 4

Τ.Κ.                 : 41222,  Λάρισα

Πληροφορίες  : Μ.Μπουλομπάση & Σπ.Παπανδρέου

Τηλέφωνο      : 2410537489-90

FAX                : 2410537447

Http              : (www.inegsee.gr)

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.  ΚΟΧ 5.505/1/2012
σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου

για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης

σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα,

στην Περιφέρεια Θεσσαλίας»

στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

 

Το Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.Ε. Γ.Σ.Ε.Ε.)  

 

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του Ν.3614/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2.Το άρθρο 89 περ. Α του Ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α΄/5-8-2011) «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις».

3.Του άρθρου 36 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011).

4.Την υπ΄ αριθμ. 1.5131/οικ.3.949/ΚΥΑ (ΦΕΚ 613 Β΄/15-4-2011) των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής της πράξης: “Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα”, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013».

5.Την Ανοιχτή πρόσκληση με Κωδικό 38,  αριθμ. πρωτ. 1.8000/οικ.6.1489/09-06-2011 (ΑΔΑ: 4Α3ΨΛ-Ε)  της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για υποβολή προτάσεων στην πράξη «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

6.Την υπ' αριθμ. πρωτ. 2.5686/οικ. 6.1382/13.3.2012 απόφαση ένταξης της πράξης «ΙΝΕ ΓΣΕΕ- Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, στο νομό Τρικάλων», με κωδικό MIS 373882 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΩΝ (863) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος  ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο Νομό ΤΡΙΚΑΛΩΝ, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθεί ανά συμπράττοντα φορέα, ενέργεια, τόπο υλοποίησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

<td width=”75″>

306

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό θέσης)

07. Συμπράττων φορέας

       [ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ]

Κωδικός θέσης

Ενέργεια

Τόπος υλοποίησης

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

263

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΙΘΗΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

5 ΜΗΝΕΣ

3

264

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΙΘΗΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ  ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ

5 ΜΗΝΕΣ

1

265

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΟΜΦΩΝ ΚΑΙ ΠΙΑΛΕΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

5 ΜΗΝΕΣ

3

266

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΟΜΦΩΝ ΚΑΙ ΠΙΑΛΕΙΩΝ, ΠΙΝΔΕΩΝ ,ΝΕΡΑΙΔΑΣ ΚΑΙ ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ

5 ΜΗΝΕΣ

2

267

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΙΝΔΕΩΝ ,ΝΕΡΑΙΔΑΣ ΚΑΙ ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

5 ΜΗΝΕΣ

3

268

ΦΡΟΝΤΙΔΑ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ,ΔΕΝΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΤΟς ΟΙΚΙΣΜΩΝ στις ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕς ΠΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΙΘΗΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

5 ΜΗΝΕΣ

1

269

ΦΡΟΝΤΙΔΑ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ,ΔΕΝΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΤΟς ΟΙΚΙΣΜΩΝ στις ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕς ΠΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΙΘΗΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ JCB ΜΕ ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ

5 ΜΗΝΕΣ

1

270

ΦΡΟΝΤΙΔΑ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ,ΔΕΝΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΤΟς ΟΙΚΙΣΜΩΝ στις ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕς ΠΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΙΘΗΚΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ

Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

5 ΜΗΝΕΣ

1

271

ΦΡΟΝΤΙΔΑ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ,ΔΕΝΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΤΟς ΟΙΚΙΣΜΩΝ στις ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕς ΠΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΙΘΗΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

5 ΜΗΝΕΣ

1

272

ΦΡΟΝΤΙΔΑ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ,ΔΕΝΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΤΟς ΟΙΚΙΣΜΩΝ στις ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΟΜΦΩΝ ΚΑΙ ΠΙΑΛΕΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΠΕ ή ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

5 ΜΗΝΕΣ

1

273

 

ΦΡΟΝΤΙΔΑ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ,ΔΕΝΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΤΟς ΟΙΚΙΣΜΩΝ στις ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΟΜΦΩΝ ΚΑΙ ΠΙΑΛΕΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

5 ΜΗΝΕΣ

2

274

ΦΡΟΝΤΙΔΑ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ,ΔΕΝΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΤΟς ΟΙΚΙΣΜΩΝ στις ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΟΜΦΩΝ ΚΑΙ ΠΙΑΛΕΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ

Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

5 ΜΗΝΕΣ

1

275

ΦΡΟΝΤΙΔΑ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ,ΔΕΝΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΤΟς ΟΙΚΙΣΜΩΝ στις ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΟΜΦΩΝ ΚΑΙ ΠΙΑΛΕΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

5 ΜΗΝΕΣ

1

276

ΦΡΟΝΤΙΔΑ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ,ΔΕΝΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΤΟς ΟΙΚΙΣΜΩΝ στις ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΙΝΔΕΩΝ ,ΝΕΡΑΙΔΑΣ ΚΑΙ ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

5 ΜΗΝΕΣ

2

277

ΦΡΟΝΤΙΔΑ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ,ΔΕΝΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΤΟς ΟΙΚΙΣΜΩΝ στις ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΙΝΔΕΩΝ ,ΝΕΡΑΙΔΑΣ ΚΑΙ ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ

5 ΜΗΝΕΣ

1

278

ΦΡΟΝΤΙΔΑ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ,ΔΕΝΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΤΟς ΟΙΚΙΣΜΩΝ στις ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΙΝΔΕΩΝ ,ΝΕΡΑΙΔΑΣ ΚΑΙ ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

5 ΜΗΝΕΣ

2

279

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ  ΠΥΛΗΣ ,ΓΟΜΦΩΝ ΚΑΙ ΠΙΑΛΕΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΠΕ ή ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

5 ΜΗΝΕΣ

(Εναρξη από 01/08/2012)

1

280

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ  ΠΥΛΗΣ ,ΓΟΜΦΩΝ ΚΑΙ ΠΙΑΛΕΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

5 ΜΗΝΕΣ

(Εναρξη από 01/08/2012)

3

281

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ  ΠΥΛΗΣ ,ΓΟΜΦΩΝ ΚΑΙ ΠΙΑΛΕΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΔΕ

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ JPB ΜΕ ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ

5 ΜΗΝΕΣ

(Εναρξη από 01/08/2012)

1

282

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ  ΠΥΛΗΣ ,ΓΟΜΦΩΝ ΚΑΙ ΠΙΑΛΕΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΔΕ

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ

5 ΜΗΝΕΣ

(Εναρξη 01/08/2012)

1

283

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ  ΠΥΛΗΣ ,ΓΟΜΦΩΝ ΚΑΙ ΠΙΑΛΕΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΔΕ

ΟΔΗΓΟΣ

Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

5 ΜΗΝΕΣ

(Εναρξη από 01/08/2012)

1

284

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ  ΑΙΘΗΚΩΝ ,ΠΙΝΔΕΩΝ ,ΝΕΡΑΙΔΑΣ ΚΑΙ ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

5 ΜΗΝΕΣ

(Εναρξη από 01/08/2012)

3

285

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ  ΑΙΘΗΚΩΝ ,ΠΙΝΔΕΩΝ ,ΝΕΡΑΙΔΑΣ ΚΑΙ ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ

5 ΜΗΝΕΣ

(Εναρξη από 01/08/2012)

1

286

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ  ΑΙΘΗΚΩΝ ,ΠΙΝΔΕΩΝ ,ΝΕΡΑΙΔΑΣ ΚΑΙ ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

5 ΜΗΝΕΣ

(Εναρξη από 01/08/2012)

1

287

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ  ΑΙΘΗΚΩΝ ,ΠΙΝΔΕΩΝ ,ΝΕΡΑΙΔΑΣ ΚΑΙ ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ

Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

5 ΜΗΝΕΣ

(Εναρξη από 01/08/2012)

1

288

ΦΡΟΝΤΙΔΑ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΕΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ  ΠΥΛΗΣ ,ΓΟΜΦΩΝ ΚΑΙ ΠΙΑΛΕΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

5 ΜΗΝΕΣ

(Εναρξη από 01/08/2012)

2

289

ΦΡΟΝΤΙΔΑ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΕΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ  ΠΥΛΗΣ ,ΓΟΜΦΩΝ ΚΑΙ ΠΙΑΛΕΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ

Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

 

5 ΜΗΝΕΣ

(Εναρξη από 01/08/2012)

1

290

ΦΡΟΝΤΙΔΑ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΕΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ  ΠΥΛΗΣ ,ΓΟΜΦΩΝ ΚΑΙ ΠΙΑΛΕΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

5 ΜΗΝΕΣ

(Εναρξη από 01/08/2012)

1

291

ΦΡΟΝΤΙΔΑ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΕΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ  ΠΥΛΗΣ ,ΓΟΜΦΩΝ ΚΑΙ ΠΙΑΛΕΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ JCB-ΜΕ ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ 

5 ΜΗΝΕΣ

(Εναρξη από 01/08/2012)

1

292

ΦΡΟΝΤΙΔΑ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΕΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ  ΑΙΘΗΚΩΝ ,ΠΙΝΔΕΩΝ,ΝΕΡΑΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

5 ΜΗΝΕΣ

(Εναρξη από 01/08/2012)

3

293

ΦΡΟΝΤΙΔΑ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΕΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ  ΑΙΘΗΚΩΝ ,ΠΙΝΔΕΩΝ,ΝΕΡΑΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ

Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

 

5 ΜΗΝΕΣ

(Εναρξη από 01/08/2012)

1

294

ΦΡΟΝΤΙΔΑ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΕΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ  ΑΙΘΗΚΩΝ ,ΠΙΝΔΕΩΝ,ΝΕΡΑΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

5 ΜΗΝΕΣ

(Εναρξη από 01/08/2012)

1

295

 

ΦΡΟΝΤΙΔΑ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΕΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ  ΑΙΘΗΚΩΝ ,ΠΙΝΔΕΩΝ,ΝΕΡΑΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ JCB-ΜΕ ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ 

5 ΜΗΝΕΣ

(Εναρξη από 01/08/2012)

1

296

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΥΛΗΣ ,ΓΟΜΦΩΝ ΚΑΙ ΠΙΑΛΕΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ  ΠΥΛΗΣ

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

5 ΜΗΝΕΣ

2

297

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΥΛΗΣ ,ΓΟΜΦΩΝ ΚΑΙ ΠΙΑΛΕΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ 

ΔΕ

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ JCB-ΜΕ ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ 

5ΜΗΝΕΣ

1

298

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΥΛΗΣ ,ΓΟΜΦΩΝ ΚΑΙ ΠΙΑΛΕΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ

Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

5ΜΗΝΕΣ

1

299

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΙΝΔΕΩΝ ,ΑΙΘΗΚΩΝ ΝΕΡΑΙΔΑΣ ΚΑΙ ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

5 ΜΗΝΕΣ

2

300

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΙΝΔΕΩΝ ,ΑΙΘΗΚΩΝ ΝΕΡΑΙΔΑΣ ΚΑΙ ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΔΕ

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ JCB-ΜΕ ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ 

5ΜΗΝΕΣ

1

301

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΙΝΔΕΩΝ ,ΑΙΘΗΚΩΝ ΝΕΡΑΙΔΑΣ ΚΑΙ ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ

Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

5ΜΗΝΕΣ

1

302

 

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ  ΠΙΝΔΕΩΝ ,ΑΙΘΗΚΩΝ ,ΝΕΡΑΙΔΑΣ ΚΑΙ ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

5 ΜΗΝΕΣ

(Εναρξη από 01/08/2012)

3

303

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ  ΠΥΛΗΣ ,ΓΟΜΦΩΝ ΚΑΙ ΠΙΑΛΕΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

5 ΜΗΝΕΣ

(Εναρξη από 01/08/2012)

2

304

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ /ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

5 ΜΗΝΕΣ

1

305

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ,ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ Της ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ /ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

5 ΜΗΝΕΣ

1

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ,ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ Της ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Η/Υ

5 ΜΗΝΕΣ

1

307

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΓΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΩΝ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΑΙΘΗΚΩΝ ,ΠΙΝΔΕΩΝ, ΝΕΡΑΙΔΑΣ, ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

5 ΜΗΝΕΣ

2

308

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΓΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΩΝ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΥΛΗΣ ΠΙΑΛΕΙΩΝ ,ΓΟΜΦΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

5 ΜΗΝΕΣ

2

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό θέσης)

08. Συμπράττων φορέας

       [ΔΕΥΑ ΠΥΛΗΣ ]

Κωδικός θέσης

Ενέργεια

Τόπος υλοποίησης

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

Ατόμων

309

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ .ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

 

5 ΜΗΝΕΣ

1

310

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ .ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ

5 ΜΗΝΕΣ

1

311

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ .ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΘΗΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

5 ΜΗΝΕΣ

1

312

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ .ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΘΗΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ

 

5 ΜΗΝΕΣ

1

313

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ .ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΔΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

5 ΜΗΝΕΣ

1

314

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ .ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΔΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ

5 ΜΗΝΕΣ

1

315

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ .ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΑΙΔΑΣ ΚΑΙ ΜΥΡΟΦΥΛΛΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

5 ΜΗΝΕΣ

1

316

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ .ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΑΙΔΑΣ ΚΑΙ ΜΥΡΟΦΥΛΛΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ

5 ΜΗΝΕΣ

1

317

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

5 ΜΗΝΕΣ

1

318

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΜΦΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

5 ΜΗΝΕΣ

1

319

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΜΦΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ

5 ΜΗΝΕΣ

1

320

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΑΛΕΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

5 ΜΗΝΕΣ

1

321

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΑΛΕΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ

5 ΜΗΝΕΣ

(Εναρξη από 01/08/2012)

1

322

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΘΗΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

5 ΜΗΝΕΣ

(Εναρξη από 01/08/2012)

1

323

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΘΗΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ

5 ΜΗΝΕΣ

(Εναρξη από 01/08/2012)

1

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ…

ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ εδώ…

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής (το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 5/7/12 – 14/7/12):

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, σε συγκεκριμένο χώρο υποδοχής: Εργατικό Κέντρο Τρικάλων (Βασ. Τσιτσάνη 28, Τρίκαλα) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση:

 Τζαβέλα 4,  41222,  Λάρισα,

απευθύνοντας την στο Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ
( για Π.Ε. Τρικάλων)

υπόψιν κ.κ. Μπουλομπάση Μαριάνθης & Παπανδρέου Σπυριδούλας

 (τηλ. επικοινωνίας: 2410537489-90).

Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Κάθε υποψήφιος δύναται να σημειώσει στην αίτησή του έναν ή περισσότερους κωδικούς θέσεων για μία ή περισσότερες ειδικότητες της ίδιας ή διαφορετικής κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ , ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ), εφόσον διαθέτει τα απαιτούμενα από την ανακοίνωση προσόντα.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στα γραφεία του Δικαιούχου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»:       α) στα γραφεία του Δικαιούχου στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (www.inegsee.gr) γ) στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr)· και δ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων à Διαγωνισμών Φορέων à Κοινωφελής Εργασία (ΚΟΧ).

Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο συμπλήρωσης των αιτήσεων συμμετοχής καθώς και επιπλέον διευκρινίσεις για απαιτούμενα προσόντα, βαθμολογούμενα κριτήρια και δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι υποψήφιοι παρέχονται στις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)».