17 Απρ 2024 00:07

“Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Πύλη       7-6-2011

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                     Αριθ. Πρωτ: 13398

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Δ/νση: Ηρώων 1940

Τ.Κ:42 032

Τηλ: 2431352128

Fax: 2434350150

e-mail: dpilis@otenet.gr

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ο Δήμος Πύλης Ν.Τρικάλων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 και ύστερα από την υπ' αριθ. 2/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ.πρωτ.1277/8477/21-2-2011 απόφαση της Γ.Γ. Αποκ/νης Δ/σης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του με τις ανάλογες ειδικότητες και με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Χειριστής Μηχανήματος (γκρέιντερ)

1

Κάτοχος άδειας μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Ζ και τάξης Γ', σύμφωνα με το Π.Δ.31/90 ή άδεια μηχανημάτων ομάδας Β΄και τάξης Γ΄, σύμφωνα με το Π.Δ.22/76.

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Δύο (2)  μήνες

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

Αναφέρουμε ενδεικτικά:

1.    Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

2.    Κυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.

3.    Κυρωμένο φωτοαντίγραφο της επαγγελματικής άδειας.

4.    Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Δήμο Πύλης (Δ/νση: Ηρώων 1940-1) και ειδικότερα στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΗΣ

 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ