23 Ιούν 2024 08:58

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Δίμηνη απασχόληση)

                  ethn

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Τηλέφωνο : 24343-50126
FAX : 2434350171

Πύλη, 29 /10/ 2015
Αριθ. πρωτ. 20054

Π Ρ Ο Σ

Πίνακα Αποδεκτών

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Δίμηνη απασχόληση)

Ο Δήμος Πύλης Ν.Τρικάλων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 και ύστερα από την υπ’ αριθ.258/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΩΡΡ4Ω14-ΓΟΒ), η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ.πρωτ.3337/194493/26-10-2015 (ΑΔΑ:7ΓΜΣΟΡ10-309) απόφαση του Γ.Γ. Αποκ/νης Δ/σης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας και τις διατάξεις των άρθρων 170 και 206 του Ν.3584/2007, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών δίμηνης (2μηνης) χρονικής διάρκειας, με τις ανάλογες ειδικότητες και με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο:

 

Kατεβάστε την Προκύρηξη εδώ — download