ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
YΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Πύλη Τρικάλων
Ταχ. Κώδικας:42032
Υπεύθ. επικοινωνίας: Γεωργολιός Αντώνιος
Τήλ.: 2434350126
Fax: 2434350171
Πύλη 28/03/2018
Αρ. Πρωτ.: 3324

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

 

 

Ο Δήμος Πύλης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 170 και 206 του Ν. 3584/2007 και ύστερα από  την  υπ’  αριθ.  44/2018  απόφαση  του  Δ.Σ  και  με  την  αριθ.πρωτ.:668/39401/20-03-2018 έγκρισης νομιμότητας καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν. 4325/2015, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο μηνών, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο:

 

 

Κατεβάστε την Ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ 2 ΜΗΝΑ