04 Μαρ 2024 14:19

“Ανακοίνωση για την έκδοση αδειών Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Λυγαριά                                                                                 Πύλη 31/1/2013

Ταχ.Κωδ.: 42100                                                                                       Αρ. Πρωτ.:-2313-

Τηλ: 2431352117

Fax 2434050150

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

O Δήμος Πύλης για το 2013 πρόκειται να προβεί στην έκδοση τριάντα τριών (33) Αδειών Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου, για τις παρακάτω επαγγελματικές κατηγορίες:

Επαγγελματικές κατηγορίες αδειών:

Ø Πρωτογενή  προϊόντα γης: 9 άδειες.

Ø Ζαχαρώδη Προϊόντα -κουλούρια – αρτοσκευάσματα: 12 άδειες.

Ø Παραδοσιακά τοπικά προϊόντα-τραχανάδες:7 άδειες

Ø Είδη ρουχισμού: 1 άδεια.

Ø Είδη λαϊκής τέχνης:1 άδεια.

Ø Κινητές καντίνες: 3 άδειες.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Δικαίωμα απόκτησης άδειας υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου έχουν τα φυσικά πρόσωπα που είναι άνεργα και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Δεν συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση, σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητάς τους
β) Το ετήσιο συνολικό ατομικό εισόδημα, δεν υπερβαίνει το αφορολόγητο ποσό μισθωτών – συνταξιούχων, που ισχύει κάθε φορά στη φορολογία εισοδήματος (α΄ κλίμακα της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2238/1994). Η προϋπόθεση του ατομικού εισοδήματος δεν ισχύει για την περίπτωση των γονέων με τρία (3) τέκνα και των πολυτέκνων, η ιδιότητα των οποίων αποδεικνύεται ή με την προσκόμιση σχετικής Βεβαίωσης της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων ή με την κατάθεση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης, που εκδίδεται από την Υπηρεσία του Δήμου μας (Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης).

Σειρά προτεραιότητας μεταξύ των δικαιούχων:

Δικαιούχοι άδειας από το συνολικό αριθμό των αδειών που χορηγούνται είναι, κατά σειρά προτεραιότητας, τα πρόσωπα των κατωτέρω κατηγοριών, εφόσον πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, είναι άνεργα και έχουν υποβάλει αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

(α) μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), άτομα με αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και τυφλοί,

(β) μέχρι ποσοστό δέκα πέντε τοις εκατό (15%), πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και γονείς με τρία τέκνα,

(γ) μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), ανάπηροι και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (ΦΕΚ 82 Α),

(δ) μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), άτομα με αναπηρία πάνω από πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον δεν οφείλεται σε πολεμικά γεγονότα,

(ε) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), γονείς ανηλίκων τέκνων με ειδικές ανάγκες και γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική υστέρηση, αυτισμό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης,

(στ) μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες, που προέρχεται από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. και τον Πόντο.

(ζ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), Έλληνες τσιγγάνοι ΡΟΜ που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας.

Οι υπόλοιπες άδειες που απομένουν αδιάθετες χορηγούνται με κλήρωση, η οποία διενεργείται μεταξύ των ενδιαφερομένων από το δημοτικό συμβούλιο.
Κλήρωση διενεργείται και όταν ο αριθμός των προσώπων που υπέβαλαν αίτηση και έχουν προτεραιότητα, υπερβαίνει τον αριθμό των αδειών που αναλογούν στη συγκεκριμένη κατηγορία προσώπων.
Επίσης, κλήρωση διενεργείται και για τον καθορισμό συγκεκριμένης θέσης, όπου πρόκειται να εγκατασταθεί ο κάθε κάτοχος της άδειας άσκησης υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου.
Όλες οι κληρώσεις διενεργούνται δημοσίως την ίδια ημέρα.
Αν δεν εξαντλείται ο αριθμός των προς διάθεση αδειών, οι άδειες που απομένουν αδιάθετες χορηγούνται κατά το επόμενο έτος.
Αν ο αριθμός των αιτήσεων που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του νόμου είναι μικρότερος από τον αριθμό των προς διάθεση αδειών, γίνονται δεκτές όλες οι αιτήσεις και διενεργείται κλήρωση μόνο για τη συγκεκριμένη θέση που αντιστοιχεί σε κάθε άδεια..
Οι δικαιούχοι άδειας άσκησης υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου των περιπτώσεων (α), (γ), (δ) και (ε), εξαιρούνται από την διαδικασία της κλήρωσης για τον καθορισμό συγκεκριμένης θέσης, όπου πρόκειται να εγκατασταθεί ο κάτοχος της άδειας.

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ:

(Α) Όσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν άδεια άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου υποβάλουν σε πρώτη φάση στην Υπηρεσία του Δήμου μας, από την 1η Φεβρουαρίου 2013 μέχρι την 28 Φεβρουαρίου 2013, αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Υπεύθυνη Δήλωση (θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής) ότι είναι άνεργος ή κάρτα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ.

2. Υπεύθυνη Δήλωση (θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής), στην οποία θα αναγράφεται ότι δεν κατέχει άδεια λαϊκής ή δημοτικής αγοράς και ότι δεν συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση, σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητάς του/της (χορηγείται από την Υπηρεσία μας).

3. Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος.

4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

5. Πιστοποιητικό από αρμόδια Υπηρεσία, από το οποίο αποδεικνύεται, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, ότι ανήκει σε μία από τις κατωτέρω κατηγορίες προσώπων, ήτοι:
(α) άτομα με αναπηρία τουλάχιστον εξήντα εφτά (67%) και τυφλοί,
(β) πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και γονείς με τρία τέκνα,
(γ) ανάπηροι και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1994(ΦΕΚ82Α),

(δ) άτομα με αναπηρία πάνω από πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον δεν οφείλεται σε πολεμικά γεγονότα,
(ε) γονείς ανήλικων τέκνων με ειδικές ανάγκες και γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική υστέρηση, αυτισμό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης,

(στ) ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλλινοστούντες, που προέρχονται από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ.& τον Πόντο,
(ζ) Έλληνες τσιγγάνοι ΡΟΜ, που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας.

Η απόφαση επί των αιτήσεων εκδίδεται μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

(Β) Στη συνέχεια για την οριστική έκδοση της σχετικής άδειας υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου, οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν στην αρμόδια Υπηρεσία τα εξής δικαιολογητικά:

1) Βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) περί υποβολής δήλωσης έναρξης – άσκησης επιτηδεύματος, σύμφωνα με τους νόμους 4045/1960 (47 Α) και 1642/1986 (125 Α).

2) Πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σε αυτόν( ΟΑΕΕ η ΟΓΑ ).
3) Βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων – ποτών.
4)Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.
5) Άδεια κυκλοφορίας ως και την άδεια ικανότητας οδηγού του ενδιαφερόμενου ή του προσώπου που αναπληρώνει αυτόν για το όχημα που τυχόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση της αιτούμενης δραστηριότητας.
6) Βιβλιάριο υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων – ποτών ή Πιστοποιητικό Υγείας εφόσον το βιβλιάριο υγείας δεν βρίσκεται σε ισχύ το οποίο εκδίδεται από ιατρό Δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα της επιλογής του ενδιαφερόμενου (ΦΕΚ 1199 Τεύχος Β/11-4-2012).
7) Εφόσον πρόκειται για καντίνα έκθεση της Δημοτικής Αστυνομίας, ότι το αμάξωμα του αυτοκινήτου πληροί τους όρους της τουριστικής εμφάνισης.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ζητήσετε στο τηλέφωνο:

Μπέκου Ντίνα:2431352115.

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

 

Πλεξίδας Ευθύμιος