14 Απρ 2024 12:40

“Ανακοίνωση για την έκδοση αδειών Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Λυγαριά                                                                          Πύλη 31/1/2013

Ταχ.Κωδ.: 42100                                                                                Αρ. Πρωτ.:-2312-

Τηλ: 2431352117

Fax: 2434050150

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο Δήμος Πύλης πρόκειται να προβεί στην έκδοση  αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου  και συγκεκριμένα:

 ΑΔΕΙΕΣ ΤΥΠΟΥ Β:

Οι ΤΡΕΙΣ (3) ΑΔΕΙΕΣ ΤΥΠΟΥ Β που αφορούν  Κινητές καντίνες, και έχουν καθορισθεί με την  αριθμ. 21208/247729/30-11-2012  Απόφαση της Γενικής Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.

ΑΔΕΙΕΣ ΤΥΠΟΥ Α:

Πώληση πρωτογενών προϊόντων γης.

Πώληση πρωτογενών προϊόντων αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας.

Οι  άδειες ΤΥΠΟΥ Α , αφορούν σ΄ αυτές που δεν διατέθηκαν το έτος 2012  (παρ. 9 άρθρο 1 Ν. 2323/95), από το Δήμο Πύλης.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που κατοικούν στον Δήμο Πύλης, να καταθέσουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά,  στο κτίριο του πρώην Δημαρχείου της Δημοτικής Ενότητας Γόμφων, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από την 1 Φεβρουαρίου του 2013 έως 28 Φεβρουαρίου του 2013.

Δικαίωμα απόκτησης άδειας υπαίθριου εμπορίου έχουν τα φυσικά πρόσωπα που είναι άνεργα και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Δεν συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση, σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητάς τους.
β) Το ετήσιο συνολικό ατομικό εισόδημα, δεν υπερβαίνει το αφορολόγητο ποσό μισθωτών – συνταξιούχων, που ισχύει κάθε φορά στην φορολογία εισοδήματος. Η προϋπόθεση του ατομικού εισοδήματος δεν ισχύει για την περίπτωση των γονέων με τρία (3) τέκνα και των πολυτέκνων, η ιδιότητα των οποίων αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων των αρμόδιων Υπηρεσιών (Δήμων – Κοινοτήτων) ή της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων. (άρθρο 1 παρ.1 ΠΔ 254/05) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.11 του άρθρου 1 της ΚΥΑ Κ-164/17.1.2011 (ΦΕΚ 275/22.2.2011 τεύχος Β').
γ) Η άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα που δεν κατέχουν άδεια λαϊκής ή δημοτικής αγοράς. (άρθρο 7 παρ.1 ΠΔ 254/05).

Δικαιολογητικά που υποβάλλονται με την αίτηση:

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την χορήγηση άδειας υπαίθριου εμπορίου είναι τα εξής:

1)Αίτηση (Το έντυπο θα διατίθεται από τον Δήμο).

2)Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνει ότι δεν κατέχει άδεια λαϊκής ή δημοτικής αγοράς και ότι δεν συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση, σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητάς του/της».

3)Αποδεικτικό ότι είναι άνεργος.

4)Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος έτους 2012.

5)Πιστοποιητικό από αρμόδια Υπηρεσία από το οποίο αποδεικνύεται, κατά περίπτωση, ότι ανήκει σε μια από τις κατηγορίες προσώπων του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του ν. 3377/2005 όπως ισχύει:

(α) άτομα με αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και τυφλοί
(β) πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και γονείς με τρία τέκνα,
(γ) ανάπηροι και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (ΦΕΚ 82A΄),
(δ) άτομα με αναπηρία πάνω από πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον δεν οφείλεται σε πολεμικά γεγονότα,
(ε) γονείς ανήλικων τέκνων με ειδικές ανάγκες και γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική υστέρηση, αυτισμό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης
(στ) ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες, που προέρχονται από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. και τον Πόντο
(ζ) Έλληνες τσιγγάνοι POM που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας.(άρθρο 1 παρ. 2 ΠΔ 254/05) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 1 της ΚΥΑ Κ-164/17.1.2011 (ΦΕΚ 275/22.2.2011 τεύχος Β')</a>.

6)Βεβαίωση ότι είναι μόνιμος κάτοικος του Δήμου μας.

7)Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

Επιπλέον δικαιολογητικά που θα υποβληθούν με την έκδοση της άδειας εφόσον έχουν εγκριθεί οι κατηγορίες επαγγελμάτων καθώς και οι προβλεπόμενες θέσεις από το Δημοτικό Συμβούλιο, ήτοι:

1.Βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) περί υποβολής δήλωσης έναρξης- άσκησης επιτηδεύματος, σύμφωνα με τους νόμους 4045/1960 (47Α) και 1642/1986 (125Α).

2.Πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σ' αυτόν (ΟΑΕΕ ή ΟΓΑ).

3.Βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων- ποτών.

4.Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του.

5. Την άδεια κυκλοφορίας ως και την άδεια ικανότητας οδηγού του ενδιαφερομένου ή του προσώπου που αναπληρώνει αυτόν για το όχημα. 6. Βιβλιάριο υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων – ποτών ή Πιστοποιητικό Υγείας εφόσον το βιβλιάριο υγείας δεν βρίσκεται σε ισχύ το οποίο εκδίδεται από ιατρό Δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα της επιλογής του ενδιαφερόμενου (ΦΕΚ 1199 Τεύχος Β/11-4-2012).

ΕΠΙΠΛΕΟΝ:

Για την λειτουργία κινητής καντίνας, εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά, απαιτείται έκθεση της αρμόδιας Τουριστικής Αστυνομίας, ότι το αμάξωμα του αυτοκινήτου πληροί τους όρους της τουριστικής εμφάνισης.
Ο ωφέλιμος χώρος των κινητών καντινών πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5) τετραγωνικά μέτρα και να μην υπερβαίνει τα δέκα (10) τετραγωνικά μέτρα.  Για την λειτουργία της κινητής καντίνας εφαρμόζονται οι διατάξεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ζητήσετε στο τηλέφωνο: Μπέκου Κ. 2431352115.                                                                                                                                                   

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Πλεξίδας Ευθύμιος