27 Φεβ 2024 12:13

Ανακοίνωση για την αντιμετώπιση των ζημιών που προκλήθηκαν από την πλημμύρα της 28ης και 29ης Οκτωβρίου 2012 σε περιοχές του Δήμου Πύλης

Ενημερώνουμε τους Δημότες ότι παρέχεται επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των ζημιών που προκλήθηκαν από την πλημμύρα της 28ης και 29ης Οκτωβρίου 2012 σε περιοχές του Δήμου Πύλης της Π.Ε. Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, οι οποίες έχουν οριοθετηθεί με την υπ΄ αριθμ. 33/Α325/6-6-2013 (ΦΕΚ 1477/Β/18-6-2013) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, άλλες επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 36 του Ν.2459/1997.

Η επιχορήγηση καταβάλλεται στους δικαιούχους από την Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού, μετά από προσκόμιση των απαραίτητων εγγράφων στην Δ/νση Βιομηχανικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 4 του αρθρ. 1 της με αρ. πρωτ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001104 ΕΞ2016/Χ.Π.1491 ΑΔΑ : 7ΥΔΘΗ-Κ32, ΦΕΚ 2424/Β/5-8-2016 Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και της Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού.

ΤΗΛΕΦΩΝA EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

2434 3 50125 – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΩΓΟΣ

2431 3 52107 – ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΥ