19 Μάι 2024 11:41

Ανακοίνωση για την «Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκής αγοράς»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την Απόφαση 246/2014 «Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκής αγοράς» του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης που ψηφίστηκε στις 15/10/2014, για την ανανέωση άδειας επαγγελματία πωλητή Λαϊκών Αγορών υποβάλλονται από τις 16/10/2014 έως τις 27/10/2014 τα παρακάτω κύρια δικαιολογητικά:

α) βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.,

β) βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα,

γ)
Ε1, Ε3 και εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών δηλώσεων για τα τελευταία τρία έτη,

δ)
βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων,

ε)
πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με τη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797/2012 (Β'1199) υπουργική απόφαση,

στ)
υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα ο ίδιος και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα,

ζ)
πρόσφατη βεβαίωση απαλλαγής ΟΑΕΕ για τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ που δραστηριοποιούνται σε μία (1) λαϊκή αγορά
    Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν εγκαίρως για υποβολή των άνωθεν δικαιολογητικών.

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Βύρων Κατσίβελος