02 Οκτ 2023 21:32

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τα μέλη της επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών για την πράξη «Τεχνική βοήθεια Δήμου Πύλης»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Πύλη : 7 – 3 – 2013

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                             Αριθμ. Πρωτ. : 5517    

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ       

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.

2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β')

3. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών για την πράξη «Τεχνική βοήθεια Δήμου Πύλης» που απαιτούνται ειδικές τεχνικές γνώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 67 σε συνδυασμό με τις όμοιες της παρ. 1 του άρθρου 70 του Π.Δ/τος 28/1980.

Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών την Παρασκευή 15η Μαρτίου 2013, ώρα 10.00, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν την επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών για την πράξη «Τεχνική βοήθεια Δήμου Πύλης»

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του. 

Η Διευθύντρια