30 Σεπ 2023 06:57

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για δηλώσεις χρήσης δημοτικών βοσκοτόπων έτους 2014”

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014

 

Ενημερώνουμε τους κτηνοτρόφους του Δήμου Πύλης – ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥΣ – ότι για το έτος 2014 η υποβολή της ατομικής υπεύθυνης δήλωσης για την παραχώρηση δημοτικού βοσκότοπου, θα γίνεται από 1 Φεβρουαρίου 2014 ως και 28 Φεβρουαρίου 2014.

Η υποβολή της δήλωσης είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ανεξάρτητα αν είχε υποβληθεί αντίστοιχη το 2012 και το 2013.   

Το έντυπο της δήλωσης θα διατίθεται από τα δημοτικά καταστήματα και τα ΚΕΠ του Δήμου Πύλης και θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

a.Ταυτότητα

b.ΑΦΜ

c.Πρόσφατα ενημερωμένο μητρώο εκτροφής και καρτέλα δικαιωμάτων

d.Την απόδειξη πληρωμής – εξόφλησης όλων ανεξαιρέτως οφειλών που αφορούν δημοτικούς βοσκότοπους μέχρι και το 2013.

e.Όσοι έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα Βιολογικής Κτηνοτροφίας, Διατήρησης Αυτόχθονων φυλών, Νέων αγροτών κ.λ.π. θα πρέπει να προσκομίσουν και την απόφαση ένταξης.

Οι δηλώσεις υποβάλλονται ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ ή με ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ προς τη Γεωπονική Υπηρεσία του Δήμου Πύλης.

Εκπρόθεσμες, με ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία δηλώσεις δε θα γίνονται δεκτές.

 

Γεωπονική Υπηρεσία Δ. Πύλης

23/10/2013