20 Ιούν 2024 16:10

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για απόκτηση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

                                                                                        Πύλη 2/1/2014

                                                                                     Αρ. Πρωτ: 69

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

O Δήμος Πύλης, καλεί τους δημότες του που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν Άδεια Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου, να καταθέσουν αίτηση από 02/01/2014 ως 02/02/2014 μαζί με τα απαραίτητα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τις παρακάτω κατηγορίες:

Κατηγορίες αδειών:

Ø Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα:22 άδειες

Ø  Πρωτογενή  προϊόντα γης : 9 άδειες.

Ø Ζαχαρώδη Προϊόντα -κουλούρια – αρτοσκευάσματα: 7 άδειες.

Ø Είδη λαϊκής τέχνης:7 άδειες.

Ø Είδη οικιακής χρήσης: 2 άδειες.

Ø Καντίνες: 9 άδειες.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δικαίωμα απόκτησης άδειας υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου έχουν τα φυσικά πρόσωπα που είναι άνεργα και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Δεν συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση, σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητάς τους
β) Το ετήσιο συνολικό ατομικό εισόδημα, δεν υπερβαίνει το αφορολόγητο ποσό μισθωτών – συνταξιούχων, που ισχύει κάθε φορά στη φορολογία εισοδήματος. Η προϋπόθεση του ατομικού εισοδήματος δεν ισχύει για την περίπτωση των γονέων με τρία (3) τέκνα και των πολυτέκνων, η ιδιότητα των οποίων αποδεικνύεται ή με την προσκόμιση σχετικής Βεβαίωσης της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων ή με την κατάθεση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης, που εκδίδεται από την Υπηρεσία του Δήμου μας.

Σειρά προτεραιότητας μεταξύ των δικαιούχων:
Δικαιούχοι άδειας από το συνολικό αριθμό των αδειών που χορηγούνται είναι, κατά σειρά προτεραιότητας, τα πρόσωπα των κατωτέρω κατηγοριών, εφόσον πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, είναι άνεργα και έχουν υποβάλει αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

(α) μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), άτομα με αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και τυφλοί,
(β) μέχρι ποσοστό δέκα πέντε τοις εκατό (15%), πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και γονείς με τρία τέκνα,
(γ) μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), ανάπηροι και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (ΦΕΚ 82 Α)
(δ) μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), άτομα με αναπηρία πάνω από πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον δεν οφείλεται σε πολεμικά γεγονότα.
(ε) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), γονείς ανηλίκων τέκνων με ειδικές ανάγκες και γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική υστέρηση, αυτισμό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης.
(στ) μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες, που προέρχεται από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. και τον Πόντο.
(ζ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), Έλληνες τσιγγάνοι ΡΟΜ που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας.

Οι υπόλοιπες άδειες που απομένουν αδιάθετες χορηγούνται με κλήρωση, η οποία διενεργείται μεταξύ των ενδιαφερομένων από το δημοτικό συμβούλιο.
Κλήρωση διενεργείται και όταν ο αριθμός των προσώπων που υπέβαλαν αίτηση και έχουν προτεραιότητα, υπερβαίνει τον αριθμό των αδειών που αναλογούν στη συγκεκριμένη κατηγορία προσώπων.
Επίσης, κλήρωση διενεργείται και για τον καθορισμό συγκεκριμένης θέσης, όπου πρόκειται να εγκατασταθεί ο κάθε κάτοχος της άδειας άσκησης υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου.
Όλες οι κληρώσεις διενεργούνται δημοσίως την ίδια ημέρα.
Αν ο αριθμός των αιτήσεων που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του νόμου είναι μικρότερος από τον αριθμό των προς διάθεση αδειών, γίνονται δεκτές όλες οι αιτήσεις και διενεργείται κλήρωση μόνο για τη συγκεκριμένη θέση που αντιστοιχεί σε κάθε άδεια..
Οι δικαιούχοι άδειας άσκησης υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου των περιπτώσεων (α), (γ), (δ) και (ε), εξαιρούνται από την διαδικασία της κλήρωσης για τον καθορισμό συγκεκριμένης θέσης, όπου πρόκειται να εγκατασταθεί ο κάτοχος της άδειας.

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ: :
(Α) Όσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν άδεια άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου υποβάλουν σε πρώτη φάση στην Υπηρεσία του Δήμου μας, αίτηση με τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης στην οποία δηλώνει ότι δεν κατέχει άδεια λαϊκής ή δημοτικής αγοράς και ότι δεν συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση, σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητάς του/της.

Επίσης:

1.  Κάρτα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ.

3. Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος.

4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

5. Πιστοποιητικό από αρμόδια Υπηρεσία, από το οποίο αποδεικνύεται, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, ότι ανήκει σε μία από τις κατωτέρω κατηγορίες προσώπων, ήτοι:
(α) άτομα με αναπηρία τουλάχιστον εξήντα εφτά (67%) και τυφλοί,
(β) πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και γονείς με τρία τέκνα,
(γ) ανάπηροι και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1994(ΦΕΚ82Α),

(δ) άτομα με αναπηρία πάνω από πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον δεν οφείλεται σε πολεμικά γεγονότα,

(ε) γονείς ανήλικων τέκνων με ειδικές ανάγκες και γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική υστέρηση, αυτισμό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης,

(στ) ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλλινοστούντες, που προέρχονται από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ.& τον Πόντο,

(ζ) Έλληνες τσιγγάνοι ΡΟΜ, που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ζητήσετε στο τηλέφωνο:

Μπέκου.Ντίνα:2434350130.

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

 

Πλεξίδας Ευθύμιος