07 Δεκ 2023 06:26

“Ανάδειξη τακτικών & αναπληρωματικών μελών για την επιτροπή παραλαβής έργων (<5.869,41€)"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Πύλη,  25 Ιανουαρίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                       Αριθμ. πρωτ.: – 1866 –    

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ        

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ         

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.

2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β').

3. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων που η δαπάνη τους δεν υπερβαίνει τα 5.869,41 ΕΥΡΩ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ/τος 171/1987 όπως ισχύουν.

Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών την 31η Ιανουαρίου 2013, ώρα 10.00, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν την επιτροπή παραλαβής έργων που η δαπάνη τους δεν υπερβαίνει τα 5.869,41 ΕΥΡΩ.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.

 

Η Διευθύντρια