06 Δεκ 2023 08:59

“Ανάδειξη τακτικών & αναπληρωματικών μελών για την επιτροπή παραλαβής έργων (>5.869,41€)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Πύλη,  25 Ιανουαρίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                      Αριθμ. πρωτ.: – 1867 –    

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ        

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.

2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β').

3. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4. Την ανάγκη ανάδειξης μέλους για τη συμμετοχή του στις επιτροπές παραλαβής έργων που η δαπάνη τους υπερβαίνει τα 5.869,41 ΕΥΡΩ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.Δ/τος 171/1987 όπως ισχύουν,

Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών την 31η Ιανουαρίου 2013, ώρα 10.00, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη του τακτικού και αναπληρωματικού μέλους, για τη συμμετοχή του στις επιτροπές παραλαβής έργων που η δαπάνη τους υπερβαίνει τα 5.869,41 ΕΥΡΩ.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.

 

Η Διευθύντρια