19 Μάι 2024 12:01

“Ανάδειξη τακτικών & αναπληρωματικών μελών για παραλαβή εργασιών, υπηρεσιών & μεταφορών >2.934,70 €”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Πύλη,  25 Ιανουαρίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                               Αριθμ. πρωτ.: – 1869 –    

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ        

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ         

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.

2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β').

3. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής εργασιών, υπηρεσιών και μεταφορών αξίας μεγαλύτερης των 2.934,70 €, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 67 σε συνδυασμό με τις όμοιες της παρ. 1 του άρθρου 70 του Π.Δ/τος 28/1980,

Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών την 31η Ιανουαρίου 2013, ώρα 10.00, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν την επιτροπή παραλαβής εργασιών, υπηρεσιών και μεταφορών αξίας μεγαλύτερης των 2.934,70 €.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.

 

Η Διευθύντρια