24 Ιούλ 2024 09:02

“Ανάδειξη μέλους για τη συμμετοχή του στις επιτροπές παραλαβής έργων (>5.869,41)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Πύλη,  25 Ιουλίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                       Αριθμ. Πρωτ.: -16827-    

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ        

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ              

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011,

2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β'),

 

3. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

4. Την αριθμ. 20/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,

5. Την από   22 -7-2013 παραίτηση του κ. Μπουζιώκα Κωνσταντίνου από το αξίωμα του Δημοτικού Συμβούλου,

6. Την ανάγκη ανάδειξης μέλους για τη συμμετοχή του στις επιτροπές παραλαβής έργων που η δαπάνη τους υπερβαίνει τα 5.869,41 ΕΥΡΩ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.Δ/τος 171/1987 όπως ισχύουν,

Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών την 31η Ιουλίου 2013, ώρα 10.00, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη του τακτικού μέλους, για τη συμμετοχή του στις επιτροπές παραλαβής έργων που η δαπάνη τους υπερβαίνει τα 5.869,41 ΕΥΡΩ.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του. 

Η Διευθύντρια