Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γής στην  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ του Δήμου Πύλης

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ           

Πύλη 15-10-2020
Αριθμ. Πρωτ. 12674

 

Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γής στην  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ του Δήμου Πύλης

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Προκηρύσσει επαναληπτικήδημοπρασία για την εκμίσθωση των δημοτικών εκτάσεων που περιγράφεται παρακάτω:

 

ΘΕΣΗ:

1)Αγροτεμάχιο- έκτασης 3,030 στρ.-(αριθμ.τεμ.151)

2)Αγροτεμάχιο- έκτασης 2,625 στρ.-(αριθμ.τεμ.207)

3)Αγροτεμάχιο- έκτασης 2,275 στρ.-(αριθμ.τεμ.226)

4)Αγροτεμάχιο- έκτασης 3,062 στρ.-(αριθμ.τεμ.343)

5)Αγροτεμάχιο- έκτασης 4,082 στρ.-(αριθμ.τεμ.350)

6)Αγροτεμάχιο- έκτασης 4,930 στρ.-(αριθμ.τεμ.351)

7)Αγροτεμάχιο- έκτασης 2,026 στρ.-(αριθμ.τεμ.359)

8)Αγροτεμάχιο- έκτασης 0,519 στρ.-(αριθμ.τεμ.376)

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι πέντε (5) έτη.

Είδος:Καλλιεργήσιμηγή(οι εκτάσεις θα καλλιεργηθούν με οποιαδήποτε καλλιέργεια

εκτός μποστανικών και κηπευτικών).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα(10)

ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 29η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020,ημέρα

Πέμπτη και ώρα 09.00 π.μ. μέχρι 10.00 π.μ.στα γραφεία του Δήμου στην

Πύλη(Δημαρχείο).

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των:

        35,00 euro/στρ ετησίως

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν:

Α)εγγύηση συμμετοχής (εγγυητική επιστολή Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών

και Δανείων)που αντιστοιχεί στο 10% της αρχικής τιμής κατά στρ. και κατά περίπτωση χωριστά.

Β)Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου ότι δεν έχει οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.

Οποιος έχει οφειλές από μισθώματα προς το Δήμο δεν μπορεί να πάρει μέρος στη δημοπρασία.

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,από το γραφείο του Δήμου στην Πύλη.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ