05 Οκτ 2023 05:04

α) Περίληψη διακήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη διάθεση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους στην Τ.Κ.ΔΕΣΗΣ-Δ.Ε.ΑΙΘΗΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ:ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ:ΠΥΛΗΣ

Πύλη 25-5-2017
Α
ριθμ. Πρωτ.7456

Περίληψη διακήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη διάθεση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους στην Τ.Κ.ΔΕΣΗΣ-Δ.Ε.ΑΙΘΗΚΩΝ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Εκτίθεται σε φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό η εκμίσθωση του δικαιώματος Υλοτομίας και απόληψης από το δημοτικό δάσος στην Τ.Κ.Δέσης-Δ.Ε.Αιθήκων 1.120 κ.μ. ξυλώδους

όγκου δρυός από τη συστάδα 11β για εμπορία σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης που καθορίστηκαν με την αριθμ. 88/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής:

Ως πρώτη προσφορά ορίζονται τα ποσά :

-25,00 euro/Χ.Κ.Μ.καυσόξυλα δρυός

Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει:

1.-Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 4.670,00 euro σε εγγυητική επιστολή

Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

-Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της ταμειακή υπηρεσίας του Δήμου,ότι δεν έχει οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Πύλη και στο Δημοτικό κατάστημα την 6-6-2017,ημέρα Τρίτη

και ώρα 12.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός θα προβεί άκαρπος θα επαναληφθεί στις 13-6-2017,ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. έως 12.00 π.μ.,με τους ίδιους όρους(αριθμ. 88/2017 απόφαση της Ο.Ε.).

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο του Δήμου στην Τ.Κ.Πύλης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες-τηλ.2434350124.

 

Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ