ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΥΛΗΣ

ethnΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Πύλη 24/6/2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΥΛΗΣ

Με απόφαση του Δημάρχου Πύλης κ. Κωνσταντίνου Μαράβα, προκηρύσσονται 6 νέες άδειες άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για τον Δήμο Πύλης, για το έτος για το έτος 2016,στις κάτωθι κατηγορίες και με αριθμό αυτών ως εξής:
α. Τοπική Κοινότητα Πηγής
1. Μία (1) άδεια –θέση για πώληση φρούτων –οπωρολαχανικών, στη θέση «Πλαβός (έναντι γηπέδου Πηγής και σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων από τη νοητή προέκταση της πλησιέστερης οριογραμμής του καθέτου οδοστρώματος) με τέλος χρήσης 300,00 ευρώ.
β. Τοπική Κοινότητα Ελάτης
1. Πέντε (5) άδειες –θέσεις για πώληση Τοπικών Παραδοσιακών Προϊόντων, στη θέση Τοπική Αγορά Ελάτης, με τέλος χρήσης 300,00 ευρώ έκαστη.
Οι ανωτέρω νέες άδειες υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, είναι προσωποπαγείς και αμεταβίβαστες, αντιστοιχεί μόνο μία άδεια για κάθε φυσικό πρόσωπο και ισχύουν για τη θέση στην οποία προκηρύσσονται.
Σύμφωνα με τον Ν. 4264/2014 άδεια υπαίθριου στάσιμου εμπορίου δικαιούνται φυσικά πρόσωπα τα όποια είναι άνεργα και δεν κατέχουν τα ίδια ή ο/η σύζυγος τους ούτε τα τέκνα αυτών άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος, οι οποίες άδειες χορηγούνται κατά σειρά προτεραιότητας στις κάτωθι κατηγορίες:
1) Μέχρι ποσοστό 12% σε άτομα με αναπηρία τουλάχιστον πενήντα (50%) και σε τυφλούς.
2) Μέχρι ποσοστό 15% σε πολύτεκνους και τα τέκνα αυτών, καθώς και σε γονείς με τρία τέκνα.
3) Μέχρι ποσοστό 5% σε αναπήρους και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 ( ΦΕΚ Α΄ 82).
4) Μέχρι ποσοστό 5% σε γονείς σε γονείς ανηλίκων τέκνων με αναπηρία και σε γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης.
5) Μέχρι ποσοστό 5% σε ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες.
6) Μέχρι ποσοστό 7% σε Έλληνες Ρομά που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας.
7) Μέχρι ποσοστό 5% σε άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση.
Σε περίπτωση μη εμφάνισης ενδιαφερομένων των παραπάνω κατηγοριών οι άδειες χορηγούνται στους αιτούντες ανέργους.
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Πύλης από 04–07–2016 έως 15–7–2016, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι να ενημερωθούν για τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τo γραφείο Αδειοδοτήσεων του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπ. Οικ. Ανάπτυξης του Δήμου Πύλης (τηλ. 24343.50317 & 24343.50318). Η σχετική απόφαση-προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Πύλης www.dimospylis.gr