18 Απρ 2024 02:03

“78/2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                                         Αριθμ. Αποφ.:78/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 12/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΠΥΛΗΣ

 

ΘΕΜΑ:”Tροποποίηση της αριθμ. 42/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με ανάθεση προμήθειας καυσίμων λόγω επείγουσας ανάγκης”

Στην Πύλη, σήμερα 30 Aυγούστου του έτους 2011 και ώρα 19.00 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πύλης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλης, ύστερα από την 20936/26-8-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω oκτώ (8) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

Κουφογάζος Κων/νος-Πρόεδρος

1.Μπαλατσούκας Στυλιανός     

Κουτσονάσιος Ιωάννης-Μέλος

 

Λαμπρογεώργιος Ηλίας-     »

 

Λέφας Παναγιώτης-            »

 

———————————–  »

 

Τσόβουλος Γεώργιος –        »

 

Αναγνώστου Βασίλειος-      »

 

Κρούπης Κων/νος-             »

 

Κοτρώνης Κων/νος-           »

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ.Μητσιάδη Δήμητρα, υπάλληλο του Δήμου.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Με την αριθμ. 42/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης έγινε η έγκριση πρακτικών επαναληπτικού άγονου διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων λόγω  επείγουσας ανάγκης.

Κατά την ανάθεση της προμήθειας των καυσίμων για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου έγινε ανάθεση της προμήθειας καυσίμων και συγκεκριμένα ποσού 12.000,00 euro στην Αφοι Ν.Τζάνη Ο.Ε.-Πρατήριο Υγρών Καυσίμων-6ο χιλ.Τρικάλων Πύλης.

Η ανωτέρω ανάθεση έγινε λόγω λάθους στο όνομα του ανωτέρω προμηθευτή (από τον οποίο ουδέποτε ο Δήμος δεν προμηθεύτηκε καύσιμα και επομένως ο ανωτέρω δεν τιμολόγησε) αντί του ορθού που είναι Τσιούτσιας Χρυσοβαλάντης-Πρατήριο Υγρών Καυσίμων-Λογγιές Κοτρωνίου – Τρικάλων – ΑΦΜ 130080789.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της τα ανωτέρω καθώς και την ανάγκη της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου θα πρέπει να τροποποιήσει την αριθμ. 42/2011 προηγούμενη απόφασή της ως προς το σκέλος -2- αυτής

Και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της

  • Την αριθμ. 42/2011 απόφαση της Οικ. Επιτροπής
  • Την αριθμ. 163/2011 απόφαση του Δ.Σ. περί «Εγκρισης του προϋπ/σμού οικ. έτους 2011», όπου αναγράφονται οι σχετικές πιστώσεις κατά ΚΑ για την προμήθεια καυσίμων.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ -Ομόφωνα

Τροποποιεί  την αριθμ. 42/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ως προς το σκέλος -2- (παρ.2) αυτής για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση και συγκεκριμένα:

-Καύσιμα ποσού 12.000,00 euro  στον Τσιούτσια Χρυσοβαλάντη-Πρατήριο Υγρών Καυσίμων-Λογγιές-Κοτρωνίου Τρικάλων,ΑΦΜ 130080789.

Εγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 12.000,00 euro  και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 30-6641.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2011.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 42/2011

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ

ΤΑ   ΜΕΛΗ

Κουτσονάσιος Ιωάννης

Λαμπρογεώργιος Ηλίας

Λέφας Παναγιώτης

Τσιόβουλος Γεώργιος

Κρούπης Κων/νος

Αναγνώστου Βασίλειος

Κοτρώνης Κων/νος

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ