18 Ιούν 2024 10:44

“77/2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                                                                         ΑΔΑ:4ΑΧΖΩ14-ΡΩΑ

Αριθ. Αποφ.: 77/2011

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 12/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΠΥΛΗΣ

ΘΕΜΑ: “Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή οφειλών, προμηθειών, εργασιών για τις ανάγκες του Δήμου”

Στην Πύλη, σήμερα 30η Αυγούστου του έτους 2011 και ώρα 19.00 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πύλης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλης, ύστερα από την 20936/26-8-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω oκτώ(8) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

Κουφογάζος Κων/νος-Πρόεδρος

1. Μπαλατσούκας Στυλιανός   

Κουτσονάσιος Ιωάννης-Μέλος

 

Λαμπρογεώργιος Ηλίας-     »

 

 Λέφας Παναγιώτης             »

 

 ——————————-      »

 

Τσόβουλος Γεώργιος –        »

 

Αναγνώστου Βασίλειος-      »

 

Κρούπης Κων/νος-             »

 

Κοτρώνης Κων/νος-           »

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μητσιάδη Δήμητρα, υπάλληλο του Δήμου.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Με την αριθμ.163/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο προυπ/σμός του Δήμου Πύλης οικ. έτους 2011.

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1δ Ν.3852/2010,τα άρθρα 158,202 &220 του Ν.3463/2006 και τις σχετικές διατάξεις του από 17-5/15-6-59 ΒΔ περί «Οικονομικής Διοίκησης και Λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων»η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την διάθεση όλων των πιστώσεων που είναι γραμμένες στον προυπ/σμό και στο σκέλος των εξόδων ανεξαρτήτως ποσού για την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

H Οικονομική Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει και διαθέσει (ψηφίσει) τις πιστώσεις στον προυπ/σμό του Δήμου Πύλης οικ.έτους 2011 για την αντιμετώπιση δαπανών επείγουσας φύσεως και για την απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

Στη συνέχεια κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Ο.Ε. μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:

-Την αριθμ. 163/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

-Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν.3852/2010

-τα άρθρα 158,202 & 220 του Ν.3463/2006

-τις διατάξεις του από 17-5/15-6-59 Β.Δ. περί «Οικονομικής Διοίκησης και Λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων»

-τον προυπ/σμό οικ.έτους 2011.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ – Ομόφωνα

AMOIBEΣ-ΟΦΕΙΛΕΣ-ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.-Εγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 29.982,29 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 10-7514.001 για την συμμετοχή του Δήμου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Αναπτυξιακής Δημοτικής Τουριστικής Ξενοδοχειακής Επιχείρησης Πύλη Α.Ε.

2.-Εγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 1.808,10 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 30-6117.601 για την πληρωμή σύμβασης έργου παροχής τοπογραφικών εργασιών στην Δ.Ε. Πιαλείων.

ΕΡΓΑ

1.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 44.900,00 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 30-7323.606 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή του έργου «Ασφαλτόστρωση εσωτερικής οδοποιίας στο  Τ.Δ. Πιαλείας.        

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 671,58 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 10-6265.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή των εργασιών συντήρησης και επισκευής κλιματιστικών στην Δημοτική Ενότητα Γόμφων.

2.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 480,00 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 10-6264.002 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της συντήρησης δικτύων ηλεκτρονικών υπολογστών.

3.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 1.777,50 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 35-6275.600 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή των εργασιών καθαρισμού και βελτίωσης κήπων και δενδροστοιχιών.

4.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 60,00 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 20-6263.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της επισκευής ελαστικών των οχημάτων του Δήμου με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ  8174.

5.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 1.175,00 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 30-6263.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2011 για την πληρωμή της επισκευής ελαστικών των οχημάτων του Δήμου με αριθμό κυκλοφορίας:

ΜΕ 5117396

ΜΕ 71185

ΜΕ 52844

ΜΕ 84786

ΜΕ 52838

ΚΗΙ 8174

ΚΗΙ 3200

ΚΗΙ 8169

6.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 300,00 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 20-6263.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την συντήρηση και επισκευή του ποτιστικού μηχανήματος του Δήμου Πύλης.

7.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 344,40 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 20-6263.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την συντήρηση και επισκευή του χλοοκοπτικού μηχανήματος του Δήμου.

8.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 307,50 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 30-6263.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την συντήρηση και επισκευή του οχήματος της Τεχνικής Υπηρεσίας με αριθμ. Κυκλοφορίας: ΚΗΥ 3120.

9.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 246,00 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 20-6263.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την συντήρηση και επισκευή του οχήματος της Υπηρεσίας Καθαριότητας με αριθμ. Κυκλοφορίας: ΚΗΙ 5339.

10.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 66,42 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 20-6263.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2011 για την συντήρηση και επισκευή του οχήματος της Υπηρεσίας Καθαριότητας με αριθμ. Κυκλοφορίας: ΚΗΥ 5447.

11.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 1.709,70 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 30-6263.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την συντήρηση και επισκευή του οχήματος της Τεχνικής Υπηρεσίας με αριθμ.Κυκλοφορίας: ΜΕ 71154.

12.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 221,40 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 20-6263.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος της Υπηρεσίας Καθαριότητας με αριθμ. Κυκλοφορίας:ΜΕ 113356.

13.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 984,00 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 30-6264.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος της Τεχνικής Υπηρεσίας με αριθμ.  Κυκλοφορίας:ΜΕ 52862.

14.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 688,80 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 30-6264.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2011 για την συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος της Τεχνικής Υπηρεσίας με αριθμ.  Κυκλοφορίας:ΜΕ 71185.

15.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 651,90 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 30-6264.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος του Δήμου με αριθμ. Κυκλοφορίας:ΜΕ 74312.

16.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 344,40 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 30-6264.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος του Δήμου με αριθμ.Κυκλοφορίας:ΜΕ117396.

17.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 209,10 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 20-6263.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος της Υπηρεσίας Καθαριότητας με αριθμ. Κυκλοφορίας:ΑΜ 56312.

18.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 184,50 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 20-6263.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος της Υπηρεσίας Καθαριότητας με αριθμ. Κυκλοφορίας:ΑΜ 58032.

19.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 184,50 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 30-6264.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος του Δήμου με αριθμ.Κυκλοφορίας:ΜΕ 52844.

20.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 307,50 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 20-6263.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την συντήρηση και επισκευή του απορριμματοφόρου του Δήμου με αριθμ.Κυκλοφορίας:ΚΗΙ 8173.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

1.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 1.207,86 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 10-6612.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της προμήθειας γραφικής ύλης για τια ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.

2.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 1.058,50 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 10-6634.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2011 για την πληρωμή της προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.

3.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 986,26 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 20-6662.002 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού.

4.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 3.200,00 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 30-6662.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της προμήθειας διαφόρων οικοδομικών υλικών.

5.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 1.480,00 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 35-7131.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2011 για την πληρωμή της προμήθειας χλοοκοπτικών μηχανημάτων και ανταλλακτικών.

6.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 1.649,00 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 35-7131.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της προμήθεια υλικών εξοπλισμού της υπηρεσίας πρασίνου.

7.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 95,60 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 35-6692.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2011 για την πληρωμή της προμήθεια φυτών-λουλουδιών.

8.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 150,00 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 35-6692.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της προμήθεια φυτών-λουλουδιών.

9.- Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 2.002,44 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 20-6672.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της προμήθεια ανταλλακτικών για το χλοοκοπτικό μηχάνημα του Δήμου.

10.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 1.107,00 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 20-6672.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της προμήθεια ανταλλακτικών για το αυτοκίνητο της υπηρεσίας καθαριότητας με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 5339.

11.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 759,39 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 30-6672.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της προμήθεια ανταλλακτικών για το αυτοκίνητο της Τεχνικής Υπηρεσίας  με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 3120.

12.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 79,95 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 20-6672.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της προμήθεια ανταλλακτικών για το μηχάνημα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ5425.

13.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 2.653,72 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 30-6672.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της προμήθεια ανταλλακτικών για το μηχάνημα με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ71154.

14.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 27,60 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 20-6672.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της προμήθεια ανταλλακτικών για το μηχάνημα με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 113356.

15.- Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 767,52 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 30-6672.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της προμήθεια ανταλλακτικών για το μηχάνημα με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 52862.

16.- Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 193,19 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 30-6672.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της προμήθεια ανταλλακτικών για το μηχάνημα με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 71185.

17.- Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 164,70 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 30-6672.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της προμήθεια ανταλλακτικώνελαστικών για το μηχάνημα με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 74312.

18.- Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 231,86 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 30-6672.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της προμήθειας ανταλλακτικών για το μηχάνημα με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ117396.

19.- Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 12,62 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 30-6672.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της προμήθεια ανταλλακτικών για το μηχάνημα με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ52844.

20.- Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 341,05 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 20-6672.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της προμήθεια ανταλλακτικών για το μηχάνημα με αριθμό κυκλοφορίας ΑΜ58032.

21.- Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 498,15 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 20-6672.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της προμήθεια ανταλλακτικών για το μηχάνημα με αριθμό κυκλοφορίας ΑΜ56312.

22.- Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 873,30 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 20-6671.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της προμήθεια ανταλλακτικών για το μηχάνημα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 8173.

23.- Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 515,00 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 20-6671.002 του προυπ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2011 για την πληρωμή της προμήθειας ελαστικών για το αυτοκίνητο της υπηρεσίας καθαριότητας με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 5339.

24.- Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 490,00 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 30-6671.002 του προυπ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2011 για την πληρωμή της προμήθειας ελαστικών για τα οχήματα-μηχανήματα του Δήμου με αριθμό κυκλοφορίας:

ΚΗΙ 8190

ΚΗΥ 3200

ΜΕ 52844

ΜΕ 52838

ΜΕ 71185

Η ανάθεση των ανωτέρω εργασιών και προμηθειών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.28/80 και του ΕΚΠΟΤΑ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 77/2011

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ

ΤΑ   ΜΕΛΗ

Κουτσονάσιος Ιωάννης

Λαμπρογεώργιος Ηλίας

 Τσιόβουλος Γεώργιος

Κρούπης Κων/νος

Αναγνώστου Βασίλειος

Κοτρώνης Κων/νος

Λέφας Παναγιώτης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ