18 Απρ 2024 01:59

«Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (14-10-2015)»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Πληροφορίες : Φανή Μαρκαντά
Τηλέφωνο : 2431-3-52120
FAX : 2431-3-52121
E-mail : dpilis@otenet.gr

Πύλη, 09 Οκτωβρίου 2015
Αριθμ. πρωτ. 18941

Π Ρ Ο Σ

Πίνακα Αποδεκτών

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

14/2015

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010) και τις όμοιες της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλης (Ηρώων 1940-1), στις δεκατέσσερις (14) Οκτωβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων, Γ΄ τριμήνου 2015.
2. Έγκριση σύναψης δανείου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με αποκλειστικό σκοπό την αναχρηματοδότηση ήδη συναφθέντων δανείων του Δήμου με το Τ.Π. και Δανείων.
3. Έγκριση προγράμματος αποκατάστασης οικονομικής λειτουργίας Δήμου Πύλης.
4. Αποδοχή – κατανομή πίστωσης προερχόμενης από ΚΑΠ για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2015 (ΣΑΤΑ).
5. Αποδοχή επιχορήγησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας για την καταβολή αποζημίωσης των υπαλλήλων του Δήμου που συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015.
6. Αποδοχή επιχορήγησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας για την καταβολή αποζημίωσης των υπαλλήλων του Δήμου που συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015.
7. Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2015.
8. Εισήγηση για μείωση χρεών από βεβαιωθέντα δικαιώματα χρήσης αρδευτικού δικτύου έτους 2015.
9. Εισήγηση για διαγραφή χρεών από βεβαιωθέντα πρόστιμα ΚΟΚ.
10. Καταγγελία συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων.
11. Αίτηση Πατρίκη Ηλία για μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Δέσης.
12. Αίτημα του Ε.Μ.Ο.Τ. για λύση σύμβασης παραχώρησης και εκμετάλλευσης του ορεινού ορειβατικού καταφυγίου «ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ» και λύση σύμβασης μίσθωσής του.
13. Αίτηση Κόκκαλη Νικολάου για διακοπή μίσθωσης αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Φήκης.
14. Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τοπική Κοινότητα Φήκης.
15. Αίτηση Ρούκα Λαζάρου για παράταση σύμβασης μίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Τοπική Κοινότητα Πιαλείας.
16. Εκμίσθωση κτιρίου Δημοτικού Σχολείου Πλατανακίου στην Τ.Κ. Μοσχοφύτου.
17. Έγκριση διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του δικαιώματος χρήσης της γεφυροπλάστιγγας στην Τοπική Κοινότητα Πύλης.
18. Ψήφιση πίστωσης για κάλυψη δαπανών εορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 και της εκδήλωσης των 15ων Τζιαβαλιάρειων
19. Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
20. Συμμετοχή του Δήμου Πύλης, ως εταίρου στο έργο με τίτλο: «Δημιουργία Μηχανισμού Υποστήριξης για την Ανάπτυξη και Προώθηση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας σε Πληθυσμούς Ορεινών Περιοχών (ΕΟΧ GR07 / 3580)» στο Πρόγραμμα Ακαδημαϊκή Έρευνα στους Τομείς προτεραιότητας.
21. Έγκριση οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της δημοτικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ» – έγκριση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.
22. Έγκριση της αριθμ. 26/2015 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π. σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2015.
23. Ορισμός μέλους στο Δ.Σ. της ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π. προερχόμενου από την μειοψηφία σε αντικατάσταση παραιτηθέντος δημοτικού συμβούλου.
24. Διατύπωση γνώμης για περιορισμούς βοσκής στο σύμπλεγμα δημοσίων δασών Πύλης – Κοτρωνίου – Αγίου Προκοπίου.
25. Διατύπωση γνώμης για περιορισμούς βοσκής στο συνιδιόκτητο δάσος Γρούνας στην Τ.Κ. Μοσχοφύτου.
26. Διατύπωση γνώμης επί του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Κατασκευή και λειτουργία Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου ισχύος 1,5 MW στη θέση Βαθύρεμα του Δήμου Πύλης».
27. Ενημέρωση επί του κληροδοτήματος (κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης) με την επωνυμία (Κληροδότημα Ιωάννη Αγόρου) υπέρ της Τοπικής Κοινότητας Παλαιοκαρυάς.
28. Αίτηση Κουφού Ευσταθίας για παροχή νερού για κάλυψη των αναγκών των κτηνοτρόφων στην Τ.Κ. Μουριάς.
29. Έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κ.κ. Καλογήρου Ειρήνης και Καλογήρου Σοφίας από δημοτική έκταση στην Τ.Κ. Πιαλείας.
30. Νομιμοποίηση δημοτικού καταστήματος στον οικισμό ΛΙΛΗΣ Τοπικής Κοινότητας Παραποτάμου.
31. Αίτηση Καραμέτου Ευαγγέλου για διενέργεια αυτοψίας στο έργο ανάπλασης χώρου έναντι του Δημαρχείου Πύλης.
32. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διάνοιξη και κατασκευή δρόμων στην Τ.Κ. Πύλης».
33. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση υδραγωγείων Δ. Πινδέων» πρώην Δ. Πινδέων.
34. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση δρόμου Βαλκάνο – Πουριά – Μαντρί – Διάσελο» πρώην Δ. Πινδέων.
35. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και πεζοδρομήσεις στην Τ.Κ. Πύλης Δήμου Πύλης».
36. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και βελτίωση υποδομών Δ. Πύλης».
37. Ορισμός επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή κινητών πραγμάτων του Δήμου (άρθρο 199 παρ. 6 Ν. 3463/2006).
38. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση οδού στην είσοδο του οικισμού Νεράιδας» – συγκρότηση επιτροπής.
39. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Παλαιοκαρυάς» – συγκρότηση επιτροπής.
40. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Ελάτης» – συγκρότηση επιτροπής.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ