02 Μαρ 2024 07:41

“76/2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Αριθ.Αποφ.: 76/2011

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 12/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΠΥΛΗΣ

ΘΕΜΑ: “Έγκριση διενέργειας – Καθορισμός όρων ανοικτού διαγωνισμού για μεταφορά μαθητών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πύλης – Ψήφιση πίστωσης”.

Στην Πύλη, σήμερα 30η Αυγούστου του έτους 2011 και ώρα 19.00 μ.μ.,στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πύλης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλης, ύστερα από την 20936/26-8-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

Κουφογάζος Κων/νος-Πρόεδρος

1. Μπαλατσούκας Στυλιανός   

Κουτσονάσιος Ιωάννης-Μέλος

 

Λαμπρογεώργιος Ηλίας-     »

 

Λέφας Παναγιώτης             »

 

———————————-  »

 

Τσόβουλος Γεώργιος –        »

 

Αναγνώστου Βασίλειος-      »

 

Κρούπης Κων/νος-             »

 

Κοτρώνης Κων/νος-           »

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ.Μητσιάδη Δήμητρα,υπάλληλο του Δήμου.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Ο Δήμος έχει ανάγκη από την εργασία «Μεταφορά μαθητών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πύλης»,για το σχολικό έτος 2011-2012,την οποία θα χρησιμοποιήσει για την ομαλή πρόσβαση των μαθητών στα σχολεία και προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι μαθητές του Δήμου.

Ο προϋπολογισμός δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 134.499,20 Ευρώ.

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων συνέταξε τη μελέτη η οποία περιλαμβάνει και το σχέδιο της διακήρυξης.

Για τη διενέργεια της εργασίας θα διεξαχθεί μειοδοτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, όπως ορίζεται στο νόμο,που βασίζεται στις παρακάτω διατάξεις:

.Το Π.Δ.60/2007

.Το Π.Δ.28/ΦΕΚ 1Α'/15-1-1980

.Του Ν.3463/ΦΕΚ 114 Α'/8-6-2006

.Του Ν. 3548/ΦΕΚ 68Α'/20-3-2007

.Του Ν. 3731/ΦΕΚ 263Α'/23-12-2008

.Του Ν.3852/ΦΕΚ 87 Α'/7-6-2010

.Του Ν.3861/ΦΕΚ 112 Α'/13-7-2010

.Του Ν.3870/ΦΕΚ 138 Α'/9-8-2010

.Την ΚΥΑ 35415/28-7-2011(ΦΕΚ 1701/1-8-2011 τ.Β')

.Την Υ.Α. 21504/1771/4/26-6-1992(ΦΕΚ 408 Β')

.Την Υ.Α. Β-58841/5546/ΦΕΚ 2165 Β/31-12-2010

.Την Υ.Α. Α5790/575/ΦΕΚ 756 Β/24-4-2009

.Την Υ.Α. Α/οικ.17463/1654/ΦΕΚ 566 Β/30-4-2010

.Του Ν.2446/ΦΕΚ 276 Α'/1996

.Του άρθρου 8 του Ν.3699/2008

.Του Π.Δ.346/ΦΕΚ 233 Α'/11-10-2001

.Του Ν.3886/ΦΕΚ 173 Α'/30-9-2010

.Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ

.Του Ν.3060/2002

Τα μέλη της Επιτροπής καλούνται να καθορίσουν τους όρους του διαγωνισμού αυτού, σύμφωνα με τα άρθρα 15 παρ.1 ΠΔ 28/80 και άρθρο 72 παρ.1 περ. ε του Ν.3852/10.

Η Οικονομική επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1) το άρθρο 15 του ΠΔ 28/80

2) το άρθρα 72 του Ν.3852/10

3) παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως ισχύει

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ – Ομόφωνα

1.Εγκρίνει τη δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 26.165,92 ευρώ και ψήφιση διάθεση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α 15-6413.001 του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2011 για την αντιμετώπιση της δαπάνης(αριθμ.απόφ.Δ.Σ.315/2011).

Το ποσό του προϋπολογισμού που αφορά την περίοδο του έτους 2012 θα προβλεφθεί στον προϋπολογισμού του έτους 2012. 

2. Εγκρίνει  την αριθμ 3/2011 Μελέτη που συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων για την εργασία ««Μεταφορά μαθητών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πύλης».

3.Εγκρίνει τη διενέργεια δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για τη «μεταφορά μαθητών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πύλης για το Σχολικό Ετος 2011-2012»(ο συνολικός προυπολογισμός  του διαγωνισμού ανέρχεται σε 134.499,20 euro).

4.Καθορίζει τους όρους του μειοδοτικού διαγωνισμού, όπως ακριβώς παρατίθενται στη διακήρυξη που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

5.Βάσει την παραπάνω όρων θα καταρτιστεί η περιληπτική διακήρυξη του διαγωνισμού, η οποία θα δημοσιευθεί από τον Δήμαρχο σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Νόμος.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον των μελών της Οικονομικής Επιτροπής

1.Κουτσονάσιος Ιωάννης

2.Αναγνώστου Βασίλειος

3.Τσιόβουλος Γεώργιος

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 76/2011

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ

ΤΑ   ΜΕΛΗ

Κουτσονάσιος Ιωάννης

Λαμπρογεώργιος Ηλίας

 Τσιόβουλος Γεώργιος

Κρούπης Κων/νος

Αναγνώστου Βασίλειος

Κοτρώνης Κων/νος

Λέφας Παναγιώτης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ