18 Απρ 2024 15:58

“75/2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Αριθ.Αποφ.: 75/2011

 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 12/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΠΥΛΗΣ

ΘΕΜΑ: “Ψήφιση πίστωσης για τη μεταφορά μαθητών ως προς το ποσό που αφορά το έτος 2011”            

Στην Πύλη, σήμερα 30 Aυγούστου του έτους 2011 και ώρα 19.00 μ.μ.,στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πύλης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλης, ύστερα από την 20936/26-8-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω oκτώ (8) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

Κουφογάζος Κων/νος-Πρόεδρος

1.Μπαλατσούκας Στυλιανός     

Κουτσονάσιος Ιωάννης-Μέλος

 

Λαμπρογεώργιος Ηλίας-     »

 

Λέφας Παναγιώτης-            »

 

———————————–  »

 

Τσόβουλος Γεώργιος –        »

 

Αναγνώστου Βασίλειος-      »

 

Κρούπης Κων/νος-             »

 

Κοτρώνης Κων/νος-           »

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ.Μητσιάδη Δήμητρα,υπάλληλο του Δήμου.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει και να διαθέσει την πίστωση για την πληρωμή της μεταφοράς των μαθητών σχολείων Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Πύλης για το έτος 2011.

Το ποσό θα αφορά το ποσό της μεταφοράς των μαθητών με την δημόσια συγκοινωνία.

Και κάλεσε την Οικονομική επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

-τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν.3852/2010

-τα άρθρα 158,202 & 220 του Ν.3463/2006

-τις διατάξεις του από 17-5/15-6-59 Β.Δ. περί «Οικονομικής Διοίκησης και Λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων»

-τον προυπ/σμό οικ. έτους 2011

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ – Ομόφωνα

-Εγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 42.641,32 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 15-6413.001 του προυπ/σμού του Δήμου Πύλης οικ. έτους 2011(αριθμ.απόφ.Δ.Σ.315/2011), για την πληρωμή της μεταφοράς των μαθητών του Δήμου Πύλης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με την δημόσια συγκοινωνία για το έτος 2011.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 75/2011.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ

ΤΑ   ΜΕΛΗ

Κουτσονάσιος Ιωάννης

Λαμπρογεώργιος Ηλίας

Τσιόβουλος Γεώργιος

Κρούπης Κων/νος

Λέφας Παναγιώτης

Αναγνώστου Βασίλειος

Κοτρώνης Κων/νος

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ