21 Απρ 2024 13:41

“73/2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Αριθ.Αποφ.: 73/2011

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 12/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΠΥΛΗΣ

 

ΘΕΜΑ:” Έγκριση Πρακτικών διαγωνισμού για τη διάθεση δασικών προϊόντων διακατεχόμενου δάσους στην Τ.Κ. Ροποτού”

Στην Πύλη, σήμερα 30 Aυγούστου του έτους 2011 και ώρα 19.00 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πύλης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλης, ύστερα από την 20936/26-8-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω oκτώ (8) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

Κουφογάζος Κων/νος-Πρόεδρος

1.Μπαλατσούκας Στυλιανός     

Κουτσονάσιος Ιωάννης-Μέλος

2.

Λαμπρογεώργιος Ηλίας-     »

3.

Λέφας Παναγιώτης-            »

 

———————————–  »

 

</td>

Τσόβουλος Γεώργιος –        »

 

Αναγνώστου Βασίλειος-      »

 

Κρούπης Κων/νος-             »

 

Κοτρώνης Κων/νος-           »

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ.Μητσιάδη Δήμητρα,υπάλληλο του Δήμου.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Από την αρμόδια επιτροπή υποβλήθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας για τη Διάθεση δασικών προιόντων διακατεχόμενου δάσους στην Τ.Κ. Ροπωτού, που έγινε στο Δήμο στις 29-8-2011.

Με την υπ' αριθμ.65/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι του φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίαθωση του δικαιώματος υλοτομίας και απόληψης από το διακατεχόμενο δάσος στην Τ.Κ. Ροπωτού, ήτοι διάθεση στο εμπόριο του λήμματος ξυλείας που προβλέπεται στην ισχύουσα διαχειριστική έκθεση διακατεχόμενου δάσους Ροπωτού περιόδου 2011-1015 για το έτος 2011.

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την αριθμ.267/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και την 65/2011 απόφασή της καθώς και τα πρακτικά της δημοπρασίας από τα οποία προκύπτει ο πλειοδότης και οι τιμές που δόθηκαν.

Και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού διαπίστωσε ότι η δημοπρασία έγινε σύμφωνα με το Νόμο.

                          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ – Ομόφωνα

-Εγκρίνει τα πρακτικά του δημοπρασίας για τη διάθεση δασικών προϊόντων διακατεχόμενου δάσου Ροπωτού,κατά την οποία πλειοδότησαν:

1.-Ο Σουφλιάς Γεώργιος του Χρήστου,για την εκμίσθωση του δικαιώματος υλοτομίας και απόληψης από το διακατεχόμενο Δάσος στην Τ.Κ. Ροπωτού 763 κ.μ. Ξυλώδους όγκου ελάτης από το τμήμα 12 για εμπορία,προσφέροντας το ποσό των 40,00 euro ανά κ.μ. χρήσιμης ξυλείας ελάτης & 3,20  euro ανά τόννο τα καυσόξυλα ελάτης – εγγυητής Τριχιάς Παναγιώτης,κάτοικος 12ο χιλ.Τρικάλων – Πύλης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 73/2011

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ

ΤΑ   ΜΕΛΗ

Κουτσονάσιος Ιωάννης

Λαμπρογεώργιος Ηλίας

Τσιόβουλος Γεώργιος

Κρούπης Κων/νος

Λέφας Παναγιώτης

Αναγνώστου Βασίλειος

Κοτρώνης Κων/νος

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ