18 Ιούν 2024 23:57

“72/2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Αριθ.Αποφ.: 72/2011

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 12/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΠΥΛΗΣ

 

ΘΕΜΑ:“Έγκριση Πρακτικών Δημοπρασίας για την εκμίσθωση περισσεύματος βοσκήσιμης γης στην Τ.Κ. Παχτουρίου”

Στην Πύλη, σήμερα 30 Aυγούστου του έτους 2011 και ώρα 19.00 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πύλης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλης, ύστερα από την 20936/26-8-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω oκτώ (8) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

Κουφογάζος Κων/νος-Πρόεδρος

1.Μπαλατσούκας Στυλιανός   

Κουτσονάσιος Ιωάννης-Μέλος

 

Λαμπρογεώργιος Ηλίας-     »

 

Λέφας Παναγιώτης-            »

 

Τσόβουλος Γεώργιος –        »  

Αναγνώστου Βασίλειος-      »

Κρούπης Κων/νος-             »

Κοτρώνης Κων/νος-           »

 

   
   
   

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ.Μητσιάδη Δήμητρα,υπάλληλο του Δήμου.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Από την αρμόδια επιτροπή υποβλήθηκαν τα πρακτικά της επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του περισσεύματος βοσκήσιμης γής στην Τοπική Κοινότητα Παχτουρίου που έγινε στο Δήμο στις10-8-2011. Με την υπ' αριθμ.34/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι του φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του περισσεύματος βοσκήσιμης γής στην Τοπική Κοινότητα Παχτουρίου. Με την αριθμ. 263/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η διενέργεια επαναληπτικού διαγωνισμού σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του από 6-6-2011 πλειοδοτικού διαγωνισμού.

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τις  αριθμ.161/2011,263/2001 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και τις αριθμ. 34/2011 και 64/2011 αποφάσεις της καθώς και τα πρακτικά της δημοπρασίας από τα οποία προκύπτει ο πλειοδότης και οι τιμές που δόθηκαν.

Και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού διαπίστωσε ότι η δημοπρασία έγινε σύμφωνα με το Νόμο.

                          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ – Ομόφωνα

-Εγκρίνει τα πρακτικά της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του περισσεύματος βοσκήσιμης γής των βοσκοτόπων στην Τοπική Κοινότητα Παχτουρίου,κατά την οποία πλειοδότησαν:

1.-Ο Βρέκος Ευάγγελος του Αναστ.,για την εκμίσθωση του περισσεύματος βοσκήσιμης γής των βοσκοτόπων στην Τοπική Κοινότητα Παχτουρίου με τα ονόματα ΛΑΚΚΟΣ-ΠΥΡΓΟΣ-ΠΑΛΙΟΣΤΑΝΗ, έκτασης περίπου 2.000 στρ., προσφέροντας το ποσό των 2.100,00 euro/στρ. για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης-εγγυητής Καψιώχας Ηλίας του Αποστόλου, κάτοικος Τρικάλων.

-Σύμφωνα με το αριθμ. 2641/59833/31-5-2011 έγγραφο του Δασαρχείου Τρικάλων στην ανωτέρω έκταση μπορούν να βόσκουν 667 μικρά ζώα ή 133 μεγάλα ζώα.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 72/2011

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ

ΤΑ   ΜΕΛΗ

Κουτσονάσιος Ιωάννης

Λαμπρογεώργιος Ηλίας

Λέφας Παναγιώτης

Τσιόβουλος Γεώργιος

Κρούπης Κων/νος

Αναγνώστου Βασίλειος

Κοτρώνης Κων/νος

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ