29 Μάι 2024 17:14

“71/2011 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης”

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     ΑΔΑ:4Α58Ω14-ΣΣΑ  

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

                                                                            Αριθ.Αποφ.: 71/2011

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 11/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΠΥΛΗΣ

 

ΘΕΜΑ: “Ορισμός δικηγόρου για Aνακοπή κατασχετηρίου της Αικατερίνης Λαγού κατά του Δήμου Πύλης-Ψήφιση πίστωσης”

Στην Πύλη, σήμερα 1η Αυγούστου του έτους 2011 και ώρα 13.00 μ.μ.,στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πύλης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλης, ύστερα από την 19295/27-7-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννιά (9) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

Κουφογάζος Κων/νος-Πρόεδρος

1.    

Κουτσονάσιος Ιωάννης-Μέλος

2.

Λαμπρογεώργιος Ηλίας-     »

3.

 Λέφας Παναγιώτης            »

 

Μπαλατσούκας Στυλιανός-  »

 

Τσόβουλος Γεώργιος –        »

 

Αναγνώστου Βασίλειος-      »

 

Κρούπης Κων/νος-             »

 

 Κοτρώνης Κων/νος-           »

 

Tα Πρακτικά τηρήθηκαν από την κ.Μητσιάδη Δήμητρα,υπάλληλο του Δήμου.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:

Η Οικονομική Επιτροπή πρέπει να συζητήσει εκτός ημερήσιας διάταξης το πιο κάτω θέμα:

Aνακοπή κατασχετηρίου της Αικατερίνης Λαγού κατά του Δήμου Πύλης εις χείρας της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.

Προτείνω την εισήγηση της συζήτησης του θέματος Εκτός Ημερήσιας Διάταξης αφού το κατασχετήριο κοινοποιήθηκε στο Δήμο στις 28-7-2001 ενώ η πρόσκληση για την συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής επιδόθηκε στις 27-7-2011.

Η συζήτηση του ανωτέρω θέματος είναι επείγουσα αφού αφορά οικονομικό ζήτημα του Δήμου.

Όπως ανέφερα και στην αρχή της συνεδρίασης προτείνω το θέμα να συζητηθεί στο τέλος της Συνεδρίασης και αφού συζητηθούν όλα τα θέματα.

Η Οικ.Επιτροπή εγκρίνει την συζήτηση του θέματος ΕΗΔ και συγκεκριμένα σαν τελευταίο θέμα.

Στις 28-7-2011 κοινοποιήθηκε νόμιμα στο Δήμο Κατασχετήριο της Αικατερίνης Λαγού κατά του Δήμου Πύλης εις χείρας της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.,στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

Ο πρώην Δ.Πιαλείων μου οφείλει δυνάμειτ ης συνημμένης υπ'αριθμ.205/2010 διαταγής πληρωμής της κ. Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων και της επίσης συνημμένης υπ'αριθμ.9857Τ/23-3-2010 εκθέσεως επιδόσεως(της δυνάμει της ανωτέρω διαταγής πληρωμής επιταγής προς πληρωμή) της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Τρικάλων Γεωργία Τσουλάκη το ποσό των 24.000,00 euro αφαιρουμένου ποσού 7.500,00 euro που μου κατέβαλε ο πρώην Δήμος Πιαλείων ήτοι σύνολο το ποσό των 16.500,00 euro και έως την πλήρη εξόφληση.

Επειδή ο καθ'ου Δήμος Πύλης διατηρεί στην τράπεζά σας τραπεζικούς λογαριασμούς,οι οποίοι παρουσιάζουν ή θα παρουσιάσουν χρηματικό υπόλοιπο. Επειδή εκ της ανωτέρω διαταγής πληρωμή και της μετ'αυτής εκθέσεως επιδόσεως της επιταγής προς πληρωμή ως και εκ του παρόντος κατασχετηρίου δικαιούμαι να λάβω παρά του ανωτέρω οφειλέτη δήμου το ποσό των 16.500,00 euro,νομιμότοκα και έως την πλήρη εξόφληση.

Για τους λόγους αυτούς

Κατάσχω εις χείρας της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.,νομίμως εκπροσωπουμένης ως τρίτης το ποσό των 16.500,00 euro(η οποιαδήποτε έλλασον ποσό έχει λαμβάνειν ο καθού δήμος από εσάς),το οποίο ευρίσκεται ή θα ευρεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρεί στην τραπεζά σας,για τους ανωτέρω λόγους και αιτίας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω προτείνω να ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος ο οποίος θα προβεί σε ανακοπή του κατασχετηρίου.

Στη συνέχεια κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Ο.Ε. μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:

  • την περίπτωση ιε της παρ.1 του άρθρου 72  του Ν.3852/2010 και την παρ. 3 του άρθρου 281 του Ν.3463/06.
  • το γεγονός ότι στο Δήμο δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία  αντιμισθία στο Δήμο.
  • τις παραγράφους 2 έως και 4 του άρθρου 7 του Ν. 2753/99 και την ισχύουσα ΚΥΑ κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 7 του ν. 2753/1999
  • τον Κώδικα περί Δικηγόρων

Η Ο.Ε. μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ -Ομόφωνα

Α. Αναθέτει  τον δικαστικό  χειρισμό των πιο κάτω υποθέσεων, στο δικηγόρο Παναγιώτη Β.Βούλγαρη-δικηγόρο Τρικάλων τον οποίο προσλαμβάνει ως πληρεξούσιο δικηγόρο των υποθέσεων,ήτοι:

1.Κατάθεση και συζήτηση Αίτησης Αναστολής εκτέλεσης με προσωρινή διαταγή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων του από 27-7-2011 Κατασχετηρίου της Αικατερίνης Λαγού κατά του Δήμου Πύλης εις χείρας της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε,καθώς και σε οποιαδήποτε μετά αναβολή του ανωτέρω..

-Η αμοιβή του δικηγόρου για την πιο πάνω υπόθεση θα ανέλθει στο ποσό των 421,89 euro με ΦΠΑ.

2.-Κατάθεση-συζήτησης ανακοπής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείο Τρικάλων του από 27-7-2011 Κατασχετηρίου της Αικατερίνης Λαγού κατά του Δήμου Πύλης εις χείρας της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε,,καθώς και σε οποιαδήποτε μετά από αναβολή των ανωτέρω.

Η αμοιβή του δικηγόρου για την πιο πάνω υπόθεση θα ανέλθει στο ποσό των 414,51 euro με ΦΠΑ.

-Ψηφίζει πίστωση 414,51 euro σε βάρος του ΚΑ 00-6111.001 του προυπ/σμού του Δήμου Πύλης οικ.έτους 2011 για την αμοιβή του δικηγόρου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 71/2011

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ

ΤΑ   ΜΕΛΗ

Κουτσονάσιος Ιωάννης

Λαμπρογεώργιος Ηλίας

Μπαλατσούκας Στυλιανός

Τσιόβουλος Γεώργιος

Κρούπης Κων/νος

Aναγνώστου Βασίλειος

Κοτρώνης Κων/νος

Λέφας Παναγιώτης

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ