19 Ιούν 2024 00:02

“70/2011 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                            

Αριθ.Αποφ.: 70/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 11/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΠΥΛΗΣ

 

ΘΕΜΑ: “Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή οφειλών,προμηθειών,εργασιών για τις ανάγκες του Δήμου”</p>

Στην Πύλη, σήμερα 1η Αυγούστου του έτους 2011 και ώρα 13.00 μ.μ.,στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πύλης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλης, ύστερα από την 19295/27-7-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννιά (9) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

Κουφογάζος Κων/νος-Πρόεδρος

1.    

Κουτσονάσιος Ιωάννης-Μέλος

2.

Λαμπρογεώργιος Ηλίας-     »

3.

 Λέφας Παναγιώτης             »

 

Μπαλατσούκας Στυλιανός-  »

 

Τσόβουλος Γεώργιος –        »

 

Αναγνώστου Βασίλειος-      »

 

Κρούπης Κων/νος-             »

 

Κοτρώνης Κων/νος-           »

 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μητσιάδη Δήμητρα, υπάλληλο του Δήμου.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Με την αριθμ.163/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο προυπ/σμός του Δήμου Πύλης οικ. έτους 2011.

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1δ Ν.3852/2010,ατ άρθρα 158,202 &220 του Ν.3463/2006 και τις σχετικές διατάξεις του από 17-5/15-6-59 ΒΔ περί «Οικονομικής Διοίκησης και Λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων»η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την διάθεση όλων των πιστώσεων που είναι γραμμένες στον προυπ/σμό και στο σκέλος των εξόδων ανεξαρτήτως ποσού για την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

H Οικονομική Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει και διαθέσει(ψηφίσει) τις πιστώσεις στον προυπ/σμό του Δήμου Πύλης οικ.έτους 2011 για την αντιμετώπιση δαπανών επείγουσας φύσεως και για την απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

Στη συνέχεια κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Ο.Ε. μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:

-Την αριθμ. 163/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

-Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν.3852/2010

-τα άρθρα 158,202 & 220 του Ν.3463/2006

-τις διατάξεις του από 17-5/15-6-59 Β.Δ. περί «Οικονομικής Διοίκησης και Λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων»

-τον προυπ/σμό οικ.έτους 2011.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ – Ομόφωνα

AMOIBEΣ-ΟΦΕΙΛΕΣ-ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.-Εγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 19.678,50 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 20-6117.600 για την πληρωμή σύμβασης έργου παροχής υπηρεσιών τεχνιτών και ηλεκτροτεχνικών εργασιών Δ.Ε.Πιαλείων.

2.-Εγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 20.527,51 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 25-6117.600 για την πληρωμή σύμβασης έργου παροχής υπηρεσιών υδραυλικών Δ.Ε. Πιαλείων.

3.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 697,41euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 00-6111.001του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την αμοιβή δικηγόρου (αριθμ.απόφ.Δ.Σ.της πρώην Διευρυμένης Κοινότητας Νεράιδας151/2010).

4.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 1.230,00euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 00-6111.001του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την αμοιβή δικηγόρου (αριθμ.απόφ.Οικ.Επιτροπής 23/2011).

5.- Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 984,00 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 00-6111.001του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την αμοιβή δικηγόρου (αριθμ.απόφ.Δ.Σ.119/2010 της πρώην Διευρυμένης Κοινότητας Νεραίδας).

ΕΡΓΑ

1.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 21.267,83 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 30-7323.214 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή του έργου «Αναμόρφωση κεντρικής εισόδου & βοηθητικών χώρων Τ.Δ. Πύρρας»(αριθμ.απόφ.Δ.Σ. 243/2011).

2.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 7.072,28 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 8122.116 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή του έργου «Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων επί της Ε.Ο.Τρικάλων-Αρτας του Τ.Δ.Πύλης»(αριθμ.απόφ.Δ.Σ. 242/2011).

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 450,00 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 10-6265.002 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή των εργασιών συντήρησης φωτοτυπικού.

2.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 2.118,06 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 20-6262.003 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή των εργασιών συντήρησης αναμεταδοτών.

3.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 1.230,00 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 20-6262.003 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή των εργασιών συντήρησης αναμεταδοτών στην Τ.Κ. Μοσχοφύτου.

4.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 24.600,00 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 10-6266.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή των εργασιών συντήρησης τεχνικής υποστήριξης εφαρμογών.

5.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 24.600,00 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 10-6142.003 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της εργασίας προσαρμογής & συγχώνευσης μητρώου παγίων.

6.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 260,00 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 10-6264.002 του προυπ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2011 για την πληρωμή των εργασιών συντήρησης και επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών

7.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 8.000,00 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 10-6266.002 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή των εργασιών αναβάθμισης δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών.

8.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 3.311,96 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 30-6262.600 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή των εργασιών καθαρισμού & εκτέλεσης τεχνικών έργων και μεταφοράς αδρανών υλικών.

9.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 5.842,50 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 20-6262.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή των ηλεκτρολογικών εργασιών στην Τ.Κ.Παχτουρίου(συνοικισμός Αετός).

10.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 49,20 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 30-6263.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της συντήρησης και επισκευής του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 88533.

11.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 200,00 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 20-6263.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της συντήρησης και επισκευής του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 5487.

12.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 36,90 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 10-6263.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της συντήρησης και επισκευής του οχήματος του Δήμου με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 8167.

13.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 16,60 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 20-6263.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της συντήρησης και επισκευής του οχήματος του Δήμου με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 5447.

14.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 633,45 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 20-6263.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της συντήρησης και επισκευής των χλοοκοπτικών του Δήμου.

15.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 61,00 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 20-6263.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της συντήρησης και επισκευής του χλοοκοπτικού μηχανήματος του Δήμου.

16.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 215,00 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 20-6263.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της συντήρησης και επισκευής ελαστικών για το ΚΗΥ5487 και ΑΜ 58032.

17.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 340,00 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 30-6264.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της συντήρησης και επισκευής ελαστικών για το ΚΗΥ3200,ΜΕ 52838,ΜΕ74314,ΜΕ 91152,ΜΕ 39024,ΚΗΙ 8190.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

1.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 615,00 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 10-6613.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της προμήθειας υλικών πολλαπλών εκτυπώσεων.

2.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 387,45 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ10-6673.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής φωτοτυπικού.

3.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 1.551,00 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 20-6662.003 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της προμήθεια ανταλλακτικών αναμεταδότη ΙΝΤΕΡΝΕΤ(ΤΚ Στουρναρέικων).

4.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 3.500,00 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 10-7134.002 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της προμήθεια προγραμμάτων(εφαρμογή γραφείο κίνησης οχημάτων).

5.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 3.500,00 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 10-7134.002 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της προμήθειας προγραμμάτων(εφαρμογή αδειών καταστημάτων).

6.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 430,50 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 20-6662.003 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της προμήθειας ανταλλακτικών επισκευής αναμεταδότη στην Τ.Κ.Ροπωτού.

7.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 2.767,50 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 20-6662.003 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της προμήθειας ανταλλακτικών επισκευής αναμεταδότη στην Τ.Κ.Μοσχοφύτου.

8.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 230,00 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 10-6691.001του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της προμήθειας σημαιών.

9.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 676,50 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 30-7135.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της προμήθειας οργάνων παιδικών χαρών.

10.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 2.644,50 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 30-7135.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της προμήθειας πάγκων(παγκάκια).

11.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 1.660,50 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 20-7135.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της προμήθειας κάδων μικροαπορριμμάτων.

12.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 270,06 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 30-6662.007του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της προμήθειας πινακίδων για την Τ.Κ.Γαρδικίου.

13.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 4.280,40 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 10-7133.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της προμήθειας επίπλων.

14.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 190,00 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 35-6692.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της προμήθειας φυτών & δενδρυλίων.

15.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 1.270,59 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 10-6661.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της προμήθειας υλικών συντήρησης κτιρίου ΝΕΛΕ.

16.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 1.851,15 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 10-6661.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της προμήθειας υλικών συντήρησης κτιρίων.

17.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 950,00 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 10-6661.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της προμήθειας υλικών συντήρησης κτιρίων.

18.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 1.968,00 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 30-6662.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της προμήθειας διαφόρων οικοδομικών υλικών.

19.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 1.100,00 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 30-6662.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της προμήθειας οικοδομικών υλικών.

20.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 2.395,54 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 20-6662.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της προμήθειας λαμπτήρων.

21.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 61,50 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 30-6651.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της προμήθειας καλωδίου.

22.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 340,39 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 20-6662.002 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού.

23.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 141,45 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 20-6662.002 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού.

24.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 3.173,40 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 20-6662.002 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού.

25.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού  581,79 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 20-6662.002 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού.

26.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 1.493,83 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 20-6662.002 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού.

27-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 60,64 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 20-6672.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της προμήθεια ανταλλακτικών για το όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 5447.

28.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 1.553,61 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 20-6671.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της προμήθεια ανταλλακτικών για τα χλοοκοπτικά μηχανήματα του Δήμου.

29.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 271,00 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 20-6671.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της προμήθεια ανταλλακτικών για το μηχάνημα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 5487.

30.- Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 123,00 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 20-6671.002 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της προμήθεια ανταλλακτικών για το απορριμματοφόρο της Δ.Ε. Αιθήκων.

31.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 109,45 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 10-6671.002 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της προμήθεια ανταλλακτικών για το μηχάνημα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 8167.

32.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 98,40 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 30-6672.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της προμήθεια ανταλλακτικών για το μηχάνημα με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 88553.

33.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 599,00 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 10-6671.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της προμήθεια ανταλλακτικών για το μηχάνημα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ5445.

34.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 565,00 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 20-6671.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της προμήθεια ανταλλακτικών για το μηχάνημα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ3111.

35.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 172,00 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 20-6671.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της προμήθεια ανταλλακτικών για το χλοοκοπτικό.

36.- Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 578,00 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 30-6672.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΙ 8169.

37.- Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 885,00 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 30-6672.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΙ 8190.

38.- Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 795,00 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 30-6671.002 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της προμήθεια ελαστικών για το ΜΕ52838,ΜΕ 74314,ΚΗΙ 8190.

39.- Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 35,00 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 20-6671.002 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της προμήθεια ελαστικών για το ΚΗΥ5487.

Η ανάθεση των ανωτέρω εργασιών και προμηθειών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.28/80 και του ΕΚΠΟΤΑ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 70/2011

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ

ΤΑ   ΜΕΛΗ

Κουτσονάσιος Ιωάννης

Λαμπρογεώργιος Ηλίας

Μπαλατσούκας Στυλιανός

Τσιόβουλος Γεώργιος

Κρούπης Κων/νος

Αναγνώστου Βασίλειος

Κοτρώνης Κων/νος

Λέφας Παναγιώτης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ