13 Ιούν 2024 23:51

«Αποφάσεις τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (16.05.2023)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον  οποίο  φαίνονται  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης που  συζητήθηκαν στην από 16-5-2023 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης.

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1.-Εξειδίκευση πίστωσης για χορήγηση χρηματικού βοηθήματος

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την εξειδίκευση πίστωσης για χορήγηση χρηματικού βοηθήματος

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1.- Kαθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (ξενώνας και κατάστημα) στην Κοινότητα Γαρδικίου

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον καθορισμό όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (ξενώνας και κατάστημα) στην Κοινότητα Γαρδικίου

2.-Eγκριση Πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Πηγής.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Πηγής.

3.-Eγκριση Πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Φήκης.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Φήκης

4.– Μεταβολή ποσοστών συμμετοχής ΕΤΕπ και Τ.Π. και Δανείων στη χρηματοδότηση έργων ενταγμένων στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» τα οποία μεταφέρθηκαν στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την μεταβολή ποσοστών συμμετοχής ΕΤΕπ και Τ.Π. και Δανείων στη χρηματοδότηση έργων ενταγμένων στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» τα οποία μεταφέρθηκαν στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

 

5.-Εγκριση Πρακτικού Ι και ΙΙ του διαγωνισμού προμήθειας Υγρών Καυσίμων του Δήμου

Πύλης και των Νομικών του Προσώπων.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικού Ι και ΙΙ του διαγωνισμού προμήθειας Υγρών Καυσίμων του Δήμου Πύλης και των Νομικών του Προσώπων.

6.– Εγκριση Πρακτικού Ι του διαγωνισμού «Προμήθεια δύο(2) μεταχειρισμένων εκσκαφέων-φορτωτών στο Δήμο Πύλης».

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικού Ι του διαγωνισμού «Προμήθεια δύο(2) μεταχειρισμένων εκσκαφέων-φορτωτών στο Δήμο Πύλης».

 

7.- Έγκριση της αριθμ.29/2022 μελέτης, Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. για το έργο με τίτλο: Έργο «Εκσυχρονισμός των ΚΕΠ – Δράση για τις εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ του Δήμου Πύλης»

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον έγκριση της αριθμ.29/2022 μελέτης, Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. για το έργο με τίτλο: Έργο «Εκσυχρονισμός των ΚΕΠ – Δράση για τις εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ του Δήμου Πύλης»

 

8.– Έγκριση της αριθμ.9/2023 μελέτης, Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. για το έργο με τίτλο:«Αποκαταστάσεις εσωτερικής οδοποιίας λόγω καταστροφών από πλημμύρες και τη θεομηνία “Ιανός”  στις Δ.Ε. Αιθήκων και Πύλης του Δήμου Πύλης» ,προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ.

-Κατά πλειοψηφία  η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση της αριθμ.9/2023 μελέτης, Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. για το έργο με τίτλο:«Αποκαταστάσεις εσωτερικής οδοποιίας λόγω καταστροφών από πλημμύρες και τη θεομηνία “Ιανός”  στις Δ.Ε. Αιθήκων και Πύλης του Δήμου Πύλης» ,προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ.

 

9.- Έγκριση της αριθμ.10/2023 μελέτης, Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. για το έργο με τίτλο: «Αποκαταστάσεις εσωτερικής οδοποιίας λόγω καταστροφών από πλημμύρες και τη θεομηνία “Ιανός”  στις Δ.Ε. Πινδέων, Μυροφύλλου και Νεραΐδας  του Δήμου Πύλης» του Δήμου Πύλης»,προϋπολογισμού 350.000,00 Ευρώ

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση της αριθμ.10/2023 μελέτης, Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. για το έργο με τίτλο: «Αποκαταστάσεις εσωτερικής οδοποιίας λόγω καταστροφών από πλημμύρες και τη θεομηνία “Ιανός”  στις Δ.Ε. Πινδέων, Μυροφύλλου και Νεραΐδας  του Δήμου Πύλης» του Δήμου Πύλης»,προϋπολογισμού 350.000,00 Ευρώ

 

10.-Έγκριση Υποβολής  πρότασης χρηματοδότησης από τον Δήμο Πύλης, για την  πράξη: «Αποκατάσταση εσωτερικής οδοποιίας λόγω καταστροφών από πλημμύρες και την θεομηνία Ίανός , Α΄Φάση» στα πλαίσια της αριθμ. πρωτ. 24703/22-3-2023 Πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών, με Κωδικό πρόσκλησης: Π86-16 ΦΥΣ ΚΑΤ και Α/Α ΟΠΣ 6898 Έκδοση 1,  όπως τροποποιήθηκε  από την αριθμ. πρωτ. 35173/21-4-2023 Πρόσκληση με  Κωδικό: Π86-16 ΦΥΣ ΚΑΤ και Α/Α ΟΠΣ 6898 Έκδοση 2, στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ», στον  ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2.4 «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων» με τίτλο  «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ» , δέσμευση κάλυψης του επιπλέον από την πρόσκληση προβλεπόμενου ποσού από ιδίους πόρους .

Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Υποβολής  πρότασης χρηματοδότησης από τον Δήμο Πύλης, για την  πράξη: «Αποκατάσταση εσωτερικής οδοποιίας λόγω καταστροφών από πλημμύρες και την θεομηνία Ίανός , Α΄Φάση» στα πλαίσια της αριθμ. πρωτ. 24703/22-3-2023 Πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών, με Κωδικό πρόσκλησης: Π86-16 ΦΥΣ ΚΑΤ και Α/Α ΟΠΣ 6898 Έκδοση 1,  όπως τροποποιήθηκε  από την αριθμ. πρωτ. 35173/21-4-2023 Πρόσκληση με  Κωδικό: Π86-16 ΦΥΣ ΚΑΤ και Α/Α ΟΠΣ 6898 Έκδοση 2, στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ», στον  ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2.4 «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων» με τίτλο  «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ» , δέσμευση κάλυψης του επιπλέον από την πρόσκληση προβλεπόμενου ποσού από ιδίους πόρους .

 

11.-‘Εγκριση Πρακτικού 5 του έργου: «Συντήρηση Δημοτικών κτηρίων 2022».

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικού 5 του έργου: «Συντήρηση Δημοτικών κτηρίων 2022».

 

12.Εγκριση Πρακτικού 2 του έργου: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δ.Ε.Πιαλείας και Δ.Ε.Πύλης».

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικού 2 του έργου: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δ.Ε.Πιαλείας και Δ.Ε.Πύλης».

 

13.-Εγκριση Πρακτικού 2 του έργου: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δ.Ε.Γόμφων».

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικού 2 του έργου: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δ.Ε.Γόμφων».

 

14.Ανάκληση της αριθμ.93/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί αποδοχής δωρεάς στην Κοινότητα Μυροφύλλου-Ορισμός δικηγόρου.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την ανάκληση της αριθμ.93/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί αποδοχής δωρεάς στην Κοινότητα Μυροφύλλου-Ορισμός δικηγόρου.

 

15.- Έγκριση της αριθμ.  36/2023 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση της αριθμ.  36/2023 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου.

 

16.– Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον ορισμό δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου.

 

17.-Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον ορισμό δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου.

 

18.-Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον ορισμό δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου.

 

 

19.-Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον ορισμό δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου.

 

20.-Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον ορισμό δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου.

 

21.-Εγκριση των δικαιολογητικών δαπανών της πάγιας προκαταβολής των Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Πύλης.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση των δικαιολογητικών δαπανών της πάγιας προκαταβολής των Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Πύλης.

 

 

22.-Εξειδίκευση πίστωσης για την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πύλης – Ανάθεση έργου στη ΔΕΔΔΗΕ – Ορισμός υπολόγου έκδοσης εντάλματος προπληρωμής.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την εξειδίκευση πίστωσης για την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πύλης – Ανάθεση έργου στη ΔΕΔΔΗΕ – Ορισμός υπολόγου έκδοσης εντάλματος προπληρωμής.

 

23.- Εισήγηση για την έγκριση απόδοσης λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής για επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πύλης και απαλλαγή υπολόγου.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση απόδοσης λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής για επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πύλης και απαλλαγή υπολόγου.

 

24. Εισήγηση για την έγκριση απόδοσης λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής για πληρωμή παραβόλων τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) οχημάτων Δήμου και απαλλαγή υπολόγου.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση απόδοσης λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής για πληρωμή παραβόλων τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) οχημάτων Δήμου και απαλλαγή υπολόγου.

 

25.– Εξειδίκευση πίστωσης για χορήγηση χρηματικού βοηθήματος.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την εξειδίκευση πίστωσης για χορήγηση χρηματικού βοηθήματος.

 

26.-Εξειδίκευση πίστωσης για τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Επετείου της ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την εξειδίκευση πίστωσης για τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Επετείου της ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ.

 

27.– Αποδοχή Α΄ κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2023 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Πύλης.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή Α΄ κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2023 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Πύλης.

 

 

28.- Κατ’εξαίρεση μετακίνηση επιβατικού οχήματος του Δήμου Πύλης, εκτός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την κατ’εξαίρεση μετακίνηση επιβατικού οχήματος του Δήμου Πύλης, εκτός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.

 

29.-Κατ’εξαίρεση μετακίνηση επιβατικού οχήματος του Δήμου Πύλης, εκτός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την κατ’εξαίρεση μετακίνηση επιβατικού οχήματος του Δήμου Πύλης, εκτός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.

 

30.-3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Οικονομικού Έτους  2023.

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την 3η Αναμόρφωση

προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Οικονομικού Έτους  2023.

 

Πύλη 22-5-2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΜΑΡΑΒΑΣ