06 Δεκ 2023 10:19

“69/2011 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης”

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          ΑΔΑ:4Α5ΧΩ14-Β17

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Αριθ.Αποφ 69/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 11/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΠΥΛΗΣ

 

ΘΕΜΑ: “Aνάθεση έργου στη ΔΕΗ-Ψήφιση πίστωσης”

Στην Πύλη, σήμερα 1η Αυγούστου του έτους 2011 και ώρα 13.00 μ.μ.,στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πύλης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλης, ύστερα από την 19295/27-7-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννιά (9) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

Κουφογάζος Κων/νος-Πρόεδρος

1.    

Κουτσονάσιος Ιωάννης-Μέλος

2.

Λαμπρογεώργιος Ηλίας-     »

3.

Λέφας Παναγιώτης              »

 

Μπαλατσούκας Στυλιανός-  »

 

Τσόβουλος Γεώργιος –        »

 

Αναγνώστου Βασίλειος-      »

 

Κρούπης Κων/νος-             »

 

 Κοτρώνης Κων/νος-           »

 

Tα Πρακτικά τηρήθηκαν από την κ.Μητσιάδη Δήμητρα,υπάλληλο του Δήμου.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:

Η Οικονομική Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει την εκτέλεση των πιο κάτω έργων από τη ΔΕΗ:

1.-Ηλεκτροδότηση ακινήτου από τη χαμηλή τάση στην Τ.Κ. Πηγής – Δ.Ε. Γόμφων του Δήμου Πύλης από την χαμηλή Τάση.

Η προυπολογιζόμενη δαπάνη σύμφωνα με το αριθμ.51275/17-9-2010 έγγραφο της ΔΕΗ ανέρχεται σε 291,00 euro με το ΦΠΑ.

2.-Προυποθέσεις σύνδεσης ΦΟΠ ενός χρονοδιακόπτη στην Τ.Κ.Λυγαριάς-Δ.Ε.Γόμφων του Δήμου Πύλης από την χαμηλή Τάση.

Η προυπολογιζόμενη δαπάνη σύμφωνα με το αριθμ.50916/13-7-2011 έγγραφο της ΔΕΗ ανέρχεται σε 290,53 euro με το ΦΠΑ.

Στη συνέχεια κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Ο.Ε. μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:

-Την αριθμ.51275/17-9-2010 & 50916/13-7-2011έγγραφα της ΔΕΗ

-Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.3463/2006(Κώδικας Δήμων &Κοινοτήτων)

-Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. 171/87,δηλαδή επιτρέπεται η απευθείας ανάθεση όταν η προυπολογιζόμενη δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσό των 5.869,41 euro χωρίς ΦΠΑ .

Και κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Η Ο.Ε. μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου.

                                       Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι – Ομόφωνα

1.-Ηλεκτροδότηση ακινήτου από τη χαμηλή τάση στην Τ.Κ. Πηγής – Δ.Ε. Γόμφων του Δήμου Πύλης από την χαμηλή Τάση.

Η προυπολογιζόμενη δαπάνη σύμφωνα με το αριθμ.51275/17-9-2010 έγγραφο της ΔΕΗ ανέρχεται σε 290,98 euro με το ΦΠΑ.

-Eγκρίνει την δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 290,98  euro σε βάρος του ΚΑ 20-

6262.002 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011.

1.-Σύνδεση ΦΟΠ,ενός χρονοδιακόπτη στο Δ.Δ.Λυγαριάς του Δήμου Πύλης.

Η προυπολογιζόμενη δαπάνη σύμφωνα με το αριθμ.50916/13-7-2011 έγγραφο της ΔΕΗ

ανέρχεται σε 290,53 euro με το ΦΠΑ.

-Eγκρίνει την δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 290,53  euro σε βάρος του ΚΑ 20-

6262.002 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 69/2011

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ

ΤΑ   ΜΕΛΗ

Κουτσονάσιος Ιωάννης

Λαμπρογεώργιος Ηλίας

Μπαλατσούκας Στυλιανός

Τσιόβουλος Γεώργιος

Κρούπης Κων/νος

Aναγνώστου Βασίλειος

Κοτρώνης Κων/νος

Λέφας Παναγιώτης

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ