19 Ιούν 2024 01:26

“68/2011 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης”

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            ΑΔΑ: 4A58Ω14-ΛΝΓ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Αριθ.Αποφ.: 68/2011

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 11/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΠΥΛΗΣ

 

ΘΕΜΑ: “Aνάθεση παροχής υποστηρικτικών εργασιών συμβούλου για υποβολή φακέλου πρότασης ένταξης πράξεων έργων ΑΠΕ & δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε σχολικά κτίρια Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης στο Δήμο Πύλης.”

Στην Πύλη, σήμερα 1η Αυγούστου του έτους 2011 και ώρα 13.00 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πύλης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλης, ύστερα από την 19295/27-7-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννιά (9) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

Κουφογάζος Κων/νος-Πρόεδρος

1.   

Κουτσονάσιος Ιωάννης-Μέλος

2. 

Λαμπρογεώργιος Ηλίας-     »

3.

Αναγνώστου Βασίλειος-      »

 

Μπαλατσούκας Στυλιανός-  »

 

Τσόβουλος Γεώργιος –        »

 

 Λέφας Παναγιώτης             »

 

Κρούπης Κων/νος-             »

 

Κοτρώνης Κων/νος-           »

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ.Μητσιάδη Δήμητρα,υπάλληλο του Δήμου.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Με την αριθμ. 244/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τροποποιήθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα και ο προυπολογισμός του Δήμου οικ.έτους 2011 προκειμένου να γίνει εκπόνηση  Μελετών ενεργειακής απόδοσης σχολικών συγκροτημάτων Πύλης,Φήκης και Πηγής του Δήμου.

Για την πραγματοποίηση έργων αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα δημόσια σχολικά κτίρια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Πύλης,σας γνωρίζω τα εξής:

 Με την Α.Π. 166355/Π97 Ανοικτή Πρόσκληση για την υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»,το Υπουργείο Περιβάλλοντος,Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καλεί τους Φορείς που εμπίπτουν στις κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων(Υπουργείο Παιδείας,ΟΤΑ και ΟΣΚ)για την υποβολή προτάσεων πράξεων προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω Αξονα Προτεραιότητας 1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ».

Με την πρόσκληση υποβολής προτάσεων πράξεων δύνανται να χρηματοδοτηθούν πρότυπα επιδεικτικά έργα αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα δημόσια σχολικά κτίρια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

Δεν δύνανται να χρηματοδοτηθούν δράσεις για νέα ή υπό ανέγερση  σχολικά κτίρια,για τα οποία έχει εκδοθεί η με αρ.Πρ.181525/2.9.2010 Πρόσκληση του ΕΠΠΕΡΑΑ.

Στα προς χρηματοδότηση πρότυπα επιδεικτικά έργα και δράσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα δημόσια  σχολικά κτίρια περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων,με τις απαραίτητες τεχνικές μελέτες και υποστηρικτικές υπηρεσίες Συμβούλου.

Σημειώνεται ότι όλες οι επιλέξιμες δαπάνες των Προτάσεων καλύπτονται από το Πρόγραμμα σε ποσοστό 100% και ως εκ τούτου,δεν απαιτείται ιδία συμμετοχή του Δήμου.

Η υλοποίηση της πρότασης ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιλαμβάνει επιγραμματικά τα ακόλουθα:

1.-Ανάθεση παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών Τεχνικού – Ενεργειακού Συμβούλου, επί θεμάτων ΑΠΕ και ΕΞΕ,από το Δήμο.

2.-Επισκέψεις επί τόπου των Εργων

3.-Συλλογή στοιχείων

4.-Καταγραφή και επεξεργασία ενεργειακών δεδομένων

5.-Διενέργεια Ενεργειακών Επιθεωρήσεων(Εx Ante)

6.-Εκδοση Πιστοποιητκών Ενεργειακής Απόδοσης

7.-Εκπόνησης Προμελετών ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων και εγκατάστασης συστημάτων ΑΠΕ

8.Ανάλυση κόστους-Οφέλους

9.-Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των Εργων

10.-Υποβοήθηση δράσεων ευασθητοποίησης των μαθητών και του κοινού

11.-Συγκέντρωση Δικαιολογητικών και Σύνταξη Φακέλου για υποβολή στο ΕΠΠΕΡΑΑ

Βάσει των ανωτέρω εισηγούμαι:

1.Την υποβολή φακέλου πρότασης ένταξης πράξεων έργων Α.Π.Ε.και δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε έξι(6)κατά μέγιστον σχολικά κτίρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Δήμο Πύλης.

2.Την απ'ευθείας ανάθεση παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών Τεχνικού-Ενεργειακού Συμβούλου,για την ολοκλήρωση των ως άνω δράσεων και υποβολή φακέλλων στο ΕΠΠΕΡΑΑ στην Εταιρία Α.Ε. ΚGS DEVELOPMENT-Τροίας 18-Τ.Κ.11257-Αθήνα. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/80 και του Ν.3463/2006 στο άρθρο 209,όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του Ν.3731/2008(ΦΕΚ263Α,23-12-2008),σύμφωνα με τις οποίες ο Δήμος δύναται να συνάπτει σύμβαση για απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 83 του ν.2362/1995(ΦΕΚ 247Α) περί Δημοσίου Λογιστικού και της Υπουργικής Απόφασης 35130/739/11-8-2010,ως προς τα επιτρεπτά χρηματικά όρια,με αμοιβή 20.000,00 euro πλέον ΦΠΑ 23%.

3.Ο Τεχνικός-Ενεργειακός Σύμβουλος θα εισπράξει αμοιβή πέντε χιλιάδων(5.000,00)euro πλέον ΦΠΑ 23%,για την υποστήριξη του Δήμου στα πλαίσια ένταξης των ανωτέρω Σχολείων στο Πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΑΑ(συλλογή στοιχείων,σύνταξη και υποβολή Φακέλων κ.λ.π.).

Η ανωτέρω αμοιβή είναι επιλέξιμη δαπάνη.

Για κάθε Σχολείο,το οποίο θα ενταχθεί στο πρόγραμμα,θα καταβληθεί η αντίστοιχη αμοιβή, η οποία καλύπτει τη δαπάνη έκδοσης του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, την εκπόνηση Ενεργειακών Προμελετών και Μελετών εγκατάστασης συστημάτων ΑΠΕ κ.λ.π.

Και κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1.-Την εισήγηση του Δημάρχου

2.-Την αριθμ.244/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

3.-Τις διατάξεις του άρθρου 83 του N.2362/1995

4.-Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006

5.-Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ΠΔ 28/80

6.-Το άρθρο 17 παρ.2 του Ν.2539/97,όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 παρ. 9 του Ν.2623/98.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ -Ομόφωνα

1.Την υποβολή φακέλου πρότασης ένταξης πράξεων έργων Α.Π.Ε. και δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε έξι(6) κατά μέγιστον σχολικά κτίρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Δήμο Πύλης.

2.Την απ'ευθείας ανάθεση παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών Τεχνικού-Ενεργειακού Συμβούλου,για την ολοκλήρωση των ως άνω δράσεων και υποβολή φακέλλων στο ΕΠΠΕΡΑΑ στην Εταιρία Α.Ε. ΚGS DEVELOPMENT-Τροίας 18-Τ.Κ.11257-Αθήνα.

3.Ο Τεχνικός-Ενεργειακός Σϋμβουλος θα εισπράξει αμοιβή πέντε χιλιάδων(5.000,00)euro Πλέον ΦΠΑ 23%,για την υποστήριξη του Δήμου στα πλαίσια ένταξης των ανωτέρω Σχολείων στο Πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΑΑ(συλλογή στοιχείων,σύνταξη και υποβολή Φακέλων κ.λ.π.).

Η ανωτέρω αμοιβή είναι επιλέξιμη δαπάνη.

Για κάθε Σχολείο,το οποίο θα ενταχθεί στο πρόγραμμα,θα καταβληθεί η αντίστοιχη αμοιβή, η  οποία καλύπτει τη δαπάνη έκδοσης του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, την εκπόνηση Ενεργειακών Προμελετών και Μελετών εγκατάστασης συστημάτων ΑΠΕ κ.λ.π.

4.Εγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 6.150,00 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του  ΚΑ 15-7413.001 του προυπ/σμού του Δήμου Πύλης οικ.έτους 2011 για την αμοιβή της ανωτέρω εταιρείας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 68/2011

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ

ΤΑ   ΜΕΛΗ

Κουτσονάσιος Ιωάννης

Λαμπρογεώργιος Ηλίας

Μπαλατσούκας Στυλιανός

Τσιόβουλος Γεώργιος

Κρούπης Κων/νος

Κοτρώνης Κων.

Αναγνώστου Βασίλειος

Λέφας Παναγιώτης

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ