23 Φεβ 2024 02:52

“67/2011 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης”

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 ΑΔΑ: 4A5ΧΩ14-ΣΜΜ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Αριθ.Αποφ.: 67/2011

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 11/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΠΥΛΗΣ

ΘΕΜΑ: «Aνάθεση εκπόνησης μελέτης Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του έργου ΣΧΟΟΑΠ του πρώην Δήμου Γόμφων»

Στην Πύλη, σήμερα 1η Αυγούστου του έτους 2011 και ώρα 13.00 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πύλης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλης, ύστερα από την 19295/27-7-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννιά (9) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

Κουφογάζος Κων/νος-Πρόεδρος

1.     

Κουτσονάσιος Ιωάννης-Μέλος

2.  

Λαμπρογεώργιος Ηλίας-     »

3.

Αναγνώστου Βασίλειος-      »

 

Μπαλατσούκας Στυλιανός-  »

 

Τσόβουλος Γεώργιος –        »

 

Λέφας Παναγιώτης              »

 

Κρούπης Κων/νος-             »

 

Κοτρώνης Κων/νος-           »

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μητσιάδη Δήμητρα, υπάλληλο του Δήμου.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Με την αριθμ. 245 /2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Έργων και του Προυπ/σμού οικ. έτους 2011 του Δήμου Πύλης για την εκπόνηση Μελέτης Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης για το ΣΧΟΟΑΠ του πρώην Δήμου Γόμφων.

Για την ωριμότητα και την πληρότητα του φακέλου του ανωτέρω έργου απαιτείται η σύνταξη μελέτης, σύμφωνα και με το αριθμ.οικ.1971/47343/5-5-2011 έγγραφο της Δ/νση Περιβ/ντος & Χωρικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας.

Ο Δήμος Πύλης με το αριθμ.πρωτ.11941/31-5-2011 έγγραφό του προς την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Τρικκαίων ζήτησε την σύνταξη της ανωτέρω μελέτης.

H Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Τρικκαίων με το αριθμ.30079/22-6-2011 έγγραφό της μας κάνει γνωστό ότι η υπηρεσία λόγω φόρτου εργασίας αδυνατεί να συντάξει την μελέτη.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ.3 του Κ.Δ. & Κ.(Νόμος 3436/2006)η Οικονομική Επιτροπή μπορεί κατά παρέκκλιση των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί εκπόνησης μελετών, και κάνει την απευθείας ανάθεση της εκπόνησης μελέτης του Δήμου σε πτυχιούχο μελετητή ή μελετητικό γραφείο Α' & Β' τάξης πτυχίου, εφόσον η προεκτιμώμενη αμοιβή των σταδίων της μελέτης δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το τριάντα τοις εκατό (30%) του ανωτάτου ορίου αμοιβής πτυχίου Α' τάξης που κάθε φορά ισχύει για την αντίστοιχη κατηγορία μελέτης.

Η μελέτη είναι σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.3316/2005 στην κατηγορία 27(Μελέτες Περιβαλλοντικές).

Το όριο σύμφωνα με την απόφαση αριθμ.πρωτ.Δ/15/19263/13-8-2009 απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ, για τις  κατηγορίες μελετών του άρθρου 3 του Π.Δ. 798/78(1-10-13-14-16)από ποσό0,0029  euro έως 24.475,00 euro,για το πτυχίο Α' τάξης.

Το 30% είναι 7.342,50  euro+ ΦΠΑ 23% 1.688,78 euro =9.031,28 euro.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο προκύψει μεγαλύτερη αμοιβή από αυτή που προεκτιμήθηκε και που έγινε αποδεκτή από τον ανάδοχο, με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, η επιπλέον διαφορά θεωρείται ποινική ρήτρα, σε βάρος του για εσφαλμένη προεκτίμηση.

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.

Η Οικονομική επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

  • Την αριθμ. 245/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
  • τις δατάξεις της παρ.7 του άρθρου 158 του Ν.3463/2008
  • το άρθρο 209 παρ.3 του Κ.Δ. & Κ.(Νόμος 3436/2006)
  • την ΚΥΑ 107017/28-8-2006(ΦΕΚ 1225/Β/2006)
  • την παρ1δ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ – Ομόφωνα

1.-Αναθέτει την εκπόνηση της μελέτης Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης για το έργο:

«ΣΧΟΟΑΠ πρώην Δήμου Γόμφων», στον Χαρίλαο Χρυσούλα-Περιβαλλοντολόγο-Τρίκαλα, έναντι του ποσού των είναι 6.000,00  euro+ ΦΠΑ 23% 1.380,00 euro =7.380,00 euro.

-Εγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 7.380,00 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του  ΚΑ 40-7413.001 του προυπ/σμού του Δήμου Πύλης οικ. έτους 2011 για την αμοιβή του μελετητή.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 67/2011

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ

ΤΑ   ΜΕΛΗ

Κουτσονάσιος Ιωάννης

Λαμπρογεώργιος Ηλίας

Μπαλατσούκας Στυλιανός

Τσιόβουλος Γεώργιος

Κρούπης Κων/νος

Κοτρώνης Κων.

Aναγνώστου Βασίλειος

Λέφας Παναγιώτης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ