04 Μαρ 2024 14:12

“66/2011 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης”

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      ΑΔΑ:4Α58Ω14-ΓΨΡ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Αριθ.Αποφ 66/2011

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 11/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΠΥΛΗΣ

ΘΕΜΑ: “Kαθορισμός όρων φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη διάθεση έκτακτης κάρπωσης δημοτικού δάσους στην Τ.Κ. Δέσης”

Στην Πύλη, σήμερα 1η Αυγούστου του έτους 2011 και ώρα 12.00 μ.μ.,στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πύλης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλης, ύστερα από την 19295/27-7-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννιά (9) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.     Κουφογάζος Κων/νος-Πρόεδρος

1.

2.     Κουτσονάσιος Ιωάννης-Μέλος

2. 

3.     Λαμπρογεώργιος Ηλίας-     »

 

4.     Λέφας Παναγιώτης           »

 

5.     Μπαλατσούκας Στυλιανός- »

 

6.     Τσόβουλος Γεώργιος –       »

 

7.     Αναγνώστου Βασίλειος     »

 

8.     Κρούπης Κων/νος-             »

 

9.     Κοτρώνης Κων/νος           »

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ.Μητσιάδη Δήμητρα

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το  4ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Με την υπ' αριθμ.266/2011 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αποφασίστηκε η διάθεση στο εμπόριο της έκτακτης κάρπωσης ξυλείας που προβλέπεται στην ισχύουσα διαχειριστική έκθεση δημοτικού δάσους Δέσης περιόδου 2008-2012,για το έτος 2011,με φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό,σύμφωνα με τους όρους που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή

H Δ/νση Δασών Τρικάλων,με το αριθμ.πρωτ.1257/55714/30-5-2011 έγγραφό της,ενέκρινε ως έκτακτη κάρπωση την υλοτομία στη συστάδα 2β του δημοτικού δάσους Δέσης 61 κατακείμενων ατόμων ελάτης και απόληψη κατά την κανονική διαδικασία του ενδεικτικού ποσού των 87,94 κ.μ.

Τα δασικά προιόντα που θα προκύψουν,θα διατεθούν για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων της τοπικής κοινότητας Δέσης ή στο εμπόριο μετά από σχετική απόφαση του ιδιοκτήτου του δάσους και θα είναι σε βάρος του προβλεπόμενου λήμματος της συστάδας 2β της επόμενης διαχειριστικής μελέτης.

Ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Δέσης,με το από 22-6-2011 έγγραφό του,μας γνωρίζει ότι στην Τ.Κ.Δέσης δεν υπάρχει δασικός συνεταιρισμός και ως εκ τούτου προτείνει η έκτακτη κάρπωση ενδεικτικού ποσού 87,94e/κ.μ. ξ.ο. ελάτης,σύμφωνα με το υπ'αριθμ.1257/55714/30-5-2011 έγγραφο του Δασαρχείου Τρικάλων,να διατεθεί στο εμπόριo με δημοπρασία.

Καλείται η Οικονομική επιτροπή να καθορίσει το ύψος του κατώτατου ορίου της τιμής εκκίνησης  και τους όρους του πλειοδοτικού  διαγωνισμού.

Η Οικονομική επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1) τα άρθρο 103,197& 201 του Ν.3463/2006(ΚΔ&Κ)

2)Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010

2) τις διατάξεις του ΠΔ 270/81

4) την υπ' αριθμ. 266/2011 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου

5)Την αριθμ. Πρωτ. 1257/55714/30-5-2011 απόφαση της Δ/νσης Δασών Τρικάλων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ – Ομόφωνα

Α. Καθορίζει τους όρους του φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του δικαιώματος έκτακτης κάρπωσης που εγκρίθηκε με την αριθμ.πρωτ.1257/55714/30-5-2011 απόφαση της Δ/νσης Δασών Τρικάλων,δηλαδή:87,94 κ.μ. ενδεικτικού ποσού ξυλώδους όγκου ελάτης από εξήντα ένα(61)κατακείμενα άτομα ελάτης στη συστάδα 2β του δημοτικού δάσους Δέσης,με φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό,

Οι όροι είναι οι εξής:

1) Περιγραφή

Υλοτομία και απόληψη 87,94 κ.μ. ενδεικτικού ποσού ξυλώδους όγκου ελάτης  από εξήντα ένα (61) κατακείμενα άτομα ελάτης στη συστάδα 2β του για εμπορία από το Δημοτικό δάσος Δέσης.

2) Τρόπος Διενέργειας του  Διαγωνισμού

Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική,και θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Πύλης στην Πύλη, βάσει διακήρυξης του Δημάρχου που θα δημοσιευθεί δέκα (10) ημέρες νωρίτερα από την ημέρα της δημοπρασίας στα καθορισμένα σημεία του Δήμου καθώς και σε περίληψη σε μία τουλάχιστον εφημερίδα του Νομού.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άκαρπος θα επαναληφθεί τουλάχιστον μετά από πέντε(5) πλήρεις ημέρες από την πρώτη διεξαγωγή του.

Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφόσον εξακολουθούν χωρίς διακοπή οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή , η απόφαση της οποίας καταχωρείται  στα πρακτικά.

Οι προσφορές των πλειοδοτών γράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφώνησης με το ονοματεπώνυμο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά για τον πλειοδότη είναι υποχρεωτική, η δε υποχρέωση αυτή μεταβιβάζεται από τον πρώτο στους επόμενους και επιβαρύνεται οριστικά ο τελευταίος πλειοδότης.Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει αυτό στην περίπτωση δημοπρασίας πριν από την έναρξη της δημοπρασίας, παρουσιάζοντας και νόμιμο πληρεξούσιο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για λογαριασμό του.

Με απόφαση της επιτροπής δημοπρασίας περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους όρους που προβλέπονται από την διακήρυξη αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται σε απλό χαρτί.

3) Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας

Η δημοπρασία θα γίνει στην Πύλη στο Δημοτικό κατάστημα σε χρόνο που θα ορίσει ο Δήμαρχος.

4) Κατώτατο όριο της πρώτης προσφοράς

Τιμή εκκίνησης 17,00 euro/M3 χρήσιμης ξυλείας και 2.00 euro/τόννο για τα τυχόν υπάρχοντα καυσόξυλα ελάτης.

5) Εγγυητής

Κάθε πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρηστο εγγυητή κατά την υπογραφή των πρακτικών της δημοπρασίας και του συμφωνητικού, ο οποίος θα είναι εξ ολοκλήρου και ίδιο υπεύθυνος με τον μισθωτή για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης (συμφωνητικού) χωρίς του δικαιώματος της διαιρέσεως.

6) Δικαίωμα αποζημίωσης

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου  ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.

7) Σύμβαση

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης  περί κατακύρωσης ή έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας να υπογράψει  το συμφωνητικό μαζί με τον εγγυητή του, αλλιώς γίνεται αναπλειστηριασμός σε βάρος και των δύο παραπάνω, για την τυχόν διαφορά του νέου μισθώματος από την προηγούμενη δημοπρασία σε βάρος του Δήμου.

Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.

8) Διάρκεια εκμίσθωσης- αναπροσαρμογή μισθώματος

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται για ένα(1) έτος

9) Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος

14) Τα μισθώματα θα καταβάλλονται ως εξής:

-Το 40% πριν την υπογραφή της σύμβασης,στην οποία θα καταχωρηθούν και τα στοιχεία του διπλοτύπου είσπραξης..

-Το υπόλοιπο 60% με την καταμέτρηση του λήμματος

Η καταβολή των μισθωμάτων θα γίνεται στο Ταμείο του Δήμου Πύλης.

 

10) Εγγύηση συμμετοχής

12) Για την συμμετοχή στη δημοπρασία, έκαστος οφείλει να προσκομίσει:

α) Εγγυητική επιστολή Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, που να αντιστοιχεί στο 10% της αρχικής τιμής,ήτοι ποσού 150,00 euro.

β) Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου ότι δεν έχει οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.

-Αν κάποιος από τους πλειοδότες δεν προσκομίσει εγγυητική επιστολή στη δημοπρασία δεν θα γίνεται δεκτός.

-Όποιος έχει οφειλές από μισθώματα προς το Δήμο δε μπορεί να πάρει μέρος στη Δημοπρασία.

-Η εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί κατά την υπογραφή της σύμβασης στον πλειοδότη,ο οποίος υποχρεούται να προσκομίσει νέα εγγυητική επιστολή της οποίας το ποσό της εγγύησης θα είναι ίσο με το 25% του όλου μισθώματος που θα επιτευχθεί στη δημοπρασία και με την οποία θα εγγυάται την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης.

11) Υποχρεώσεις μισθωτή

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και γενικά το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

12) Λήξη μίσθωσης

Κάθε μισθωτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε. με τη λήξη της μίσθωσης,διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

13) Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση

Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρή αναμίσθωση, καθώς και υπεκμίσθωση του μισθίου από το μισθωτή.

14) Ευθύνη Δήμου

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος, ή και λύσης της σύμβασης άνευ αποχρώντος λόγου.

Ο Δήμος δεν ευθύνεται για τη σημερινή κατάσταση που βρίσκεται το μίσθιο,υποτίθεται δε ότι έχει λάβει γνώση ο μισθωτής.

Η όλη εποπτεία της υλοτομίας θα ανήκει τόσο στη Δασική Υπηρεσία όσο και στο Δήμο.

Απαγορεύεται η μεταφορά της ξυλείας από το δάσος χωρίς να έχει προκαταβληθεί το μίσθωμα εκτός βέβαια της ποσότητας για την οποία έχει καταβληθεί το μίσθωμα.

15) Δημοσίευση Διακήρυξης

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στο δημοσιότερο μέρος της έδρας του δήμου και σε περίληψη σε μία εφημερίδα του Νομού.

Τα έξοδα της δημοπρασίας γενικά και τα τέλη της σύμβασης, θα επιβαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

16)Επανάληψη της δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο σε περίπτωση που  δεν παρουσιασθεί σε αυτήν πλειοδότης.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από τη Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπρόθεσμα για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, σαν ελάχιστο δε όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό που κατακυρώθηκε στο όνομά του, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευόμενη, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας πριν από την  ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, και διεξάγεται σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση την τελευταία προσφορά που δόθηκε στην προηγούμενη δημοπρασία.

17) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από το Γραφείο του Δήμου στην Τοπική Κοινότητα Λυγαριάς κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες-Τηλέφωνο 2431352108.

Β. Βάσει των παραπάνω όρων θα καταρτιστεί η διακήρυξη της δημοπρασίας, η οποία θα δημοσιευτεί από τον Δήμαρχο, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 3 του ΠΔ 270/81.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 66/2011

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ

ΤΑ   ΜΕΛΗ

Κουτσονάσιος Ιωάννης

Λαμπρογεώργιος Ηλίας

 Μπαλατσούκας Στυλιανός

Τσιόβουλος Γεώργιος

Αναγνώστου Βασίλειος

Κρούπης Κων/νος

Κοτρώνης Κων/νος

Λέφας Παναγιώτης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ