21 Απρ 2024 12:04

“64/2011 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης”

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    ΑΔΑ:4Α5ΧΩ14-3ΡΦ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                                                                          Αριθ.Αποφ 64/2011

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 11/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΠΥΛΗΣ

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Πρακτικών Διαγωνισμού για την εκμίσθωση περισσεύματος βοσκήσιμης γης στην Τ.Κ. Παχτουρίου»

Στην Πύλη, σήμερα 1η Αυγούστου του έτους 2011 και ώρα 13.00 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πύλης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλης, ύστερα από την 19295/27-7-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννιά (9) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

Κουφογάζος Κων/νος-Πρόεδρος

1.    

Κουτσονάσιος Ιωάννης-Μέλος

2.

Λαμπρογεώργιος Ηλίας-     »

3.

Λέφας Παναγιώτης             »

 

Μπαλατσούκας Στυλιανός-  »

 

Τσόβουλος Γεώργιος –        »

 

Αναγνώστου Βασίλειος-      »

 

Κρούπης Κων/νος-             »

 

Κοτρώνης Κων/νος-           »

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μητσιάδη Δήμητρα, υπάλληλο του Δήμου.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Από την αρμόδια επιτροπή υποβλήθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του περισσεύματος βοσκήσιμης γης στην Τοπική Κοινότητα Παχτουρίου που έγινε στο Δήμο στις 1-8-2011.

Mε την αριθμ. 263/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η διενέργεια επαναληπτικού διαγωνισμού σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη του από 6-6-2011 πλειοδοτικού διαγωνισμού.

Με την υπ' αριθμ.34/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι του φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του περισσεύματος βοσκήσιμης γης στην Τοπική Κοινότητα Παχτουρίου.

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την αριθμ.161/2011 & 263/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και την 34/2011 απόφασή της καθώς και τα πρακτικά της δημοπρασίας από τα οποία προκύπτει ότι δεν εμφανίστηκε κανείς πλειοδότης.  

Και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού διαπίστωσε ότι η δημοπρασία έγινε σύμφωνα με το Νόμο.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ – Ομόφωνα

-Εγκρίνει τα πρακτικά της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του περισσεύματος βοσκήσιμης γης των βοσκοτόπων στην Τοπική Κοινότητα Παχτουρίου, που έγινε στο Δήμο την 1-8-2011 καθώς και την σωστή διεξαγωγή της.

Από τα πρακτικά προκύπτει ότι δεν παρουσιάστηκε κανείς πλειοδότης και σύμφωνα με την αριθμ.19199/25-7-2011 Διακήρυξη του Δημάρχου ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί στις 10-8-2011.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 64/2011

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ

ΤΑ   ΜΕΛΗ

Κουτσονάσιος Ιωάννης

Λαμπρογεώργιος Ηλίας

Μπαλατσούκας Στυλιανός

Τσιόβουλος Γεώργιος

Κρούπης Κων/νος

Αναγνώστου Βασίλειος

Κοτρώνης Κων/νος

Λέφας Παναγιώτης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ