23 Φεβ 2024 03:05

“62/2011 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης”

                                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 ΑΔΑ: 4ΑΣΒΩ14-ΗΓΧ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Αριθ.Αποφ: 62/2011

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 10/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΠΥΛΗΣ

 

ΘΕΜΑ: «Aνάθεση εκπόνησης μελέτης κτηματολογίου για το έργο «Βελτίωση δρόμου πρόσβασης για τον ΣΜΑ Πύλης από τον οικισμό Πύλης μέχρι την επαρχιακή οδό Μουζακίου-Παλαιομοναστήρου».

Στην Πύλη, σήμερα 5 Ιουλίου του έτους 2011 και ώρα 13.00 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πύλης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλης, ύστερα από την 17579/1-7-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

Κουφογάζος Κων/νος-Πρόεδρος

1.Λέφας Παναγιώτης    

Κουτσονάσιος Ιωάννης-Μέλος

2.Αναγνώστου Βασίλειος

Λαμπρογεώργιος Ηλίας-     »

3.

 ————————-      »

 

Μπαλατσούκας Στυλιανός-  »

 

Τσόβουλος Γεώργιος –        »

 

 ————————–      »

 

Κρούπης Κων/νος-             »

 

Κοτρώνης Κων/νος-           »

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μητσιάδη Δήμητρα, υπάλληλο του Δήμου.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας με το αριθμ. 2232/21-5-2011 έγγραφό της μας κάνει γνωστή την Ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ 20077-2013 και συγκεκριμένα για την κατηγορία πράξεων «ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»,η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΤΑ.

Για το Δήμο μας είναι άμεση προτεραιότητα η εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση δρόμου πρόσβασης για το ΣΜΑ Πύλης από οικισμό Πύλης μέχρι την επαρχιακό οδό Μουζακίου-Παλαιομοναστήρου» για την καλύτερη λειτουργία του ΣΜΑ Πύλης.

Η προθεσμία για την υποβολή των προτάσεων για τον Α' κύκλο αξιολόγησης λήγει στις 18-7-2011.

Για την ωριμότητα του ανωτέρω έργου απαιτείται η σύνταξη μελέτης Κτηματολογίου.

Ο Δήμος Πύλης με το αριθμ.πρωτ.13898/10-6-2011 έγγραφό του προς την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Τρικκαίων ζήτησε την σύνταξη της ανωτέρω μελέτης.

H Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Τρικκαίων με το αριθμ.33866/24-6-2011 έγγραφό της μας κάνει γνωστό ότι η υπηρεσία λόγω φόρτου εργασίας αδυνατεί να συντάξει την μελέτη.

Επίσης για την εκπόνηση της μελέτης δεν υπάρχει η απαραίτητη εγγραφή στον προϋπολογισμό του Δήμου Πύλης οικ. έτους 2011 και επειδή:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 158 του Ν.3463/2008 στις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων όταν συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη και δεν υπάρχει στον προυπ/σμό πίστωση ή αυτή που υπάρχει είναι ανεπαρκής, η αναγκαία τροποποίηση του προυπ/σμού γίνεται στην πρώτη μετά την ανάθεση συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Για την ωριμότητα του ανωτέρω έργου και συγκεκριμένα για την ένταξή του στο επιχειρησιακό πρόγραμμα για το οποίο υπάρχει στενό χρονικό περιθώριο υπάρχει κατεπείγουσα ανάγκη και θα πρέπει να γίνει η ανάθεση εκπόνησης της μελέτης κτηματολογίου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ.3 του Κ.Δ. & Κ.(Νόμος 3436/2006)η Οικονομική Επιτροπή μπορεί κατά παρέκκλιση των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί εκπόνησης μελετών, και κάνει την απευθείας ανάθεση της εκπόνησης μελέτης του Δήμου σε πτυχιούχο μελετητή ή μελετητικό γραφείο Α' & Β' τάξης πτυχίου, εφόσον η προεκτιμώμενη αμοιβή των σταδίων της μελέτης δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το τριάντα τοις εκατό (30%) του ανωτάτου ορίου αμοιβής πτυχίου Α' τάξης που κάθε φορά ισχύει για την αντίστοιχη κατηγορία μελέτης.

Η μελέτη είναι σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.3316/2005 στην κατηγορία 16(Μελέτες Τοπογραφίας-κτηματογραφικές).

Το όριο σύμφωνα με την απόφαση αριθμ.πρωτ.Δ/15/19263/13-8-2009 απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ, για τις  κατηγορίες μελετών του άρθρου3 του Π.Δ. 798/78(1-10-13-14-16)από ποσό0,0029  euro έως 40.807,00 euro,για το πτυχίο Α' τάξης.

Το 30% είναι 12.242,10  euro+ ΦΠΑ 23% 2.815,68 euro =15.057,78  euro.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο προκύψει μεγαλύτερη αμοιβή από αυτή που προεκτιμήθηκε και που έγινε αποδεκτή από τον ανάδοχο,με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, η επιπλέον διαφορά θεωρείται ποινική ρήτρα, σε βάρος του για εσφαλμένη προεκτίμηση.

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.

Η Οικονομική επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της

  • τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 158 του Ν.3463/2008
  • το άρθρο 209 παρ.3 του Κ.Δ. & Κ.(Νόμος 3436/2006)
  • την αριθμ.πρωτ.Δ/15/19263/13-8-2009 απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ
  • την παρ1δ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
  • την ανάγκη άμεσης υποβολής του φακέλου του έργου καθώς υπάρχει στενό χρονικό περιθώριο ένταξής του στο επιχειρησιακό πρόγραμμα

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ -Ομόφωνα

 1.-Αναθέτει την εκπόνηση της μελέτης κτηματολογίου για το έργο: «Βελτίωση δρόμου πρόσβασης για τον ΣΜΑ Πύλης από τον οικισμό Πύλης μέχρι την επαρχιακή οδό Μουζακίου-Παλαιομοναστήρου» στον Πανουργιά Χρήστο του Λεων. Αγρ. Τοπ. Μηχ/κο-Τρίκαλα, έναντι του ποσού των 8.900,00 euro +ΦΠΑ 23% 2.047,00=10.947,00 euro.

Η ψήφιση της πίστωσης θα γίνει σε επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και μετά από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης του προυπ/σμού.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 62/2011

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ

ΤΑ   ΜΕΛΗ

Κουτσονάσιος Ιωάννης

Λαμπρογεώργιος Ηλίας

Μπαλατσούκας Στυλιανός

Τσιόβουλος Γεώργιος

Κρούπης Κων/νος

Κοτρώνης Κων/νος

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

</div>

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ