20 Ιούλ 2024 22:57

“61/2011 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Αριθ.Αποφ 61/2011

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 9/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΠΥΛΗΣ

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με αίτηση Αποστολόπουλου Σπύρου, υπαλλήλου του Δήμου Πύλης (δαπάνες μετακίνησης)»

Στην Πύλη, σήμερα 28 Ιουνίου του έτους 2011 και ώρα 13.00 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πύλης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλης, ύστερα από την 16763/24-6-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω oκτώ (8) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

Κουφογάζος Κων/νος-Πρόεδρος

1.Λέφας Παναγιώτης    

Κουτσονάσιος Ιωάννης-Μέλος

2.

Λαμπρογεώργιος Ηλίας-     »

3.

 ——————————       »

 

Μπαλατσούκας Στυλιανός-  »

 

Τσόβουλος Γεώργιος –        »

 

Αναγνώστου Βασίλειος-      »

 

Κρούπης Κων/νος-             »

 

Κοτρώνης Κων/νος-           »

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μητσιάδη Δήμητρα, υπάλληλο του Δήμου.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Ο Αποστολόπουλος Σπύρος του Βασ., υπάλληλος του Δήμου Πύλης του  κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με αίτησή του προς την Οικονομική  Επιτροπή αναφέρει τα εξής:

Σας καταθέτω σε φωτοαντίγραφο την με αριθμ.29/2010 απόφαση του  Δημάρχου Πινδέων καθώς και τα δικαιολογητικά με τις πραγματοποιηθείσες  κινήσεις μου εντός και εκτός έδρας που έγιναν από 1-4-2010 έως 20-12-2010  για την εκτέλεση εργασιών του Δήμου Πινδέων και ύστερα από εντολή  κίνησης του Δημάρχου.

Παρακαλώ για την έγκριση πίστωσης και την εξόφληση της οφειλής αφού  προβλέφθηκαν στον προυπ/σμό του Δήμου έως οφειλή από το Δήμο  Πινδέων προς υπαλλήλους και αποτελεί νόμιμη αμοιβή μου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία:

1.το Ν.2585/99 Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων εντός και εκτός της επικράτειας και άλλες διατάξεις

2.την αριθμ. 2/56533/0022/10-10-2006 ΦΕΚ αριθμ. 1535/Β'/19-101-2006 περί καθορισμού χιλιομετρικής αποζημίωσης.

3.Την αριθμ.2/52971/1022(ΦΕΚ 1753ΒΟ7)

Συνημμένα η απόφαση Δημάρχου καθώς και ο πίνακας ημερολογιακής κατάστασης κινήσεων.

Καλείται η οικονομική επιτροπή να αποφασίσει για την εξόφληση ή μη της οφειλής στον ανωτέρω υπάλληλο.

Η oικονομική επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της τη σχετική νομοθεσία και την αριθμ. 29/2010 απόφαση του Δημάρχου Πινδέων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ – Ομόφωνα

Εγκρίνει την καταβολή των δαπανών μετακίνησης του υπαλλήλου του Δήμου Πύλης Αποστολόπουλου Σπύρου του Βασ. του κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ποσού 4.019,40 euro.

Oι μετακινήσεις έγιναν εντός και εκτός έδρας από 1-4-2010 μέχρι 20-12-2010,για την εκτέλεση εργασιών του πρώην Δήμου Πινδέων σύμφωνα με την αριθμ.29/2010 απόφαση του Δημάρχου Πινδέων και την ημερολογιακή κατάσταση.

Η ψήφιση της πίστωσης έγινε με την αριθμ. 37/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 61/2011

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ

ΤΑ   ΜΕΛΗ

Κουτσονάσιος Ιωάννης

Λαμπρογεώργιος Ηλίας

Μπαλατσούκας Στυλιανός

Τσιόβουλος Γεώργιος

Κρούπης Κων/νος

Αναγνώστου Βασίλειος

Κοτρώνης Κων/νος

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ