02 Μαρ 2024 09:37

“60/2011 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Αριθ.Αποφ 60/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 9/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΠΥΛΗΣ

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση δαπάνης- διάθεση πίστωσης για αμοιβή δικαστικού επιμελητή»

Στην Πύλη, σήμερα 28 Ιουνίου του έτους 2011 και ώρα 13.00 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πύλης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλης, ύστερα από την 16763/24-6-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω oκτώ (8) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

Κουφογάζος Κων/νος-Πρόεδρος

1.Λέφας Παναγιώτης    

Κουτσονάσιος Ιωάννης-Μέλος

2.

Λαμπρογεώργιος Ηλίας-     »

3.

 ——————————       »

 

Μπαλατσούκας Στυλιανός-  »

 

Τσόβουλος Γεώργιος –        »

 

Αναγνώστου Βασίλειος-      »

 

Κρούπης Κων/νος-             »

 

Κοτρώνης Κων/νος-           »

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μητσιάδη Δήμητρα, υπάλληλο του Δήμου.

O Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει και να διαθέσει την πίστωση για την αμοιβή δικαστικού επιμελητή(Γεωργία Κ. Τσουλάκη) η οποία ορίστηκε με απόφαση του  Δημάρχου για την επίδοση δικογράφων τα οποία αφορούν υποθέσεις του  Δήμου, ήτοι:

-Δύο(2)επιδόσεις κατά Κων/νου Γεροχρήστου, κατοίκου Παχτουρίου – Τρικάλων, με αριθμ. Επιδόσεων 3438-Δ,3439-Δ/10-6-2011,ποσό αμοιβής – δαπάνες 191,26 euro.

-Mία(1) επίδοση κατά του Πέτρου Καινούργιου του Παν., κατοίκου Λαφίνας – Τρικάλων με αριθμό επίδοσης 1952-Δ/8-2-2011,ποσό αμοιβής-δαπάνες 265,68 euro.

Και κάλεσε την Οικονομική επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

-Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν.3852/2010

-τα άρθρα 158,202 & 220 του Ν.3463/2006

-τις διατάξεις του από 17-5/15-6-59 Β.Δ. περί «Οικονομικής Διοίκησης και Λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων»

-τον προυπ/σμό οικ. έτους 2011

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ-Ομόφωνα

-Εγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 456,94 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 00-6116.001 του προυπ/σμού του Δήμου Πύλης οικ. έτους 2011 για την αμοιβή του δικαστικού επιμελητή(Γεωργία Κ. Τσουλάκη)η οποία ορίστηκε με απόφαση του Δημάρχου και έκανε την επίδοση των πιο κάτω δικογράφων για υποθέσεις του Δήμου:

-Δύο(2)επιδόσεις κατά Κων/νου Γεροχρήστου, κατοίκου Παχτουρίου – Τρικάλων, με αριθμ. Επιδόσεων 3438-Δ,3439-Δ/10-6-2011,ποσό αμοιβής – δαπάνες 191,26 euro.

-Mία(1) επίδοση κατά του Πέτρου Καινούργιου του Παν., κατοίκου Λαφίνας – Τρικάλων με αριθμό επίδοσης 1952-Δ/8-2-2011,ποσό αμοιβής-δαπάνες 265,68 euro.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 60/2011

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ

ΤΑ   ΜΕΛΗ

Κουτσονάσιος Ιωάννης

Λαμπρογεώργιος Ηλίας

Μπαλατσούκας Στυλιανός

Τσιόβουλος Γεώργιος

Κρούπης Κων/νος

Αναγνώστου Βασίλειος

Κοτρώνης Κων/νος

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ