26 Σεπ 2023 18:37

“59/2011 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                           ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Αριθ.Αποφ 59/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 9/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΠΥΛΗΣ

 

ΘΕΜΑ: «Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή οφειλών, προμηθειών, εργασιών για τις ανάγκες του Δήμου»

Στην Πύλη, σήμερα 28 Ιουνίου του έτους 2011 και ώρα 13.00 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πύλης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλης, ύστερα από την 16763/24-6-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω oκτώ (8) μέλη:

   
   
   

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

Κουφογάζος Κων/νος-Πρόεδρος

1.Λέφας Παναγιώτης    

Κουτσονάσιος Ιωάννης-Μέλος

2.

Λαμπρογεώργιος Ηλίας-     »

3.

 ——————————       »

 

Μπαλατσούκας Στυλιανός-  »

 

Τσόβουλος Γεώργιος –        »

 

Αναγνώστου Βασίλειος-      »

 

Κρούπης Κων/νος-             »

 

Κοτρώνης Κων/νος-           »

 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μητσιάδη Δήμητρα, υπάλληλο του Δήμου.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Με την αριθμ.163/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο προυπ/σμός του Δήμου Πύλης οικ.έτους 2011.

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1δ Ν.3852/2010,ατ άρθρα 158,202 &220 του Ν.3463/2006 και τις σχετικές διατάξεις του από 17-5/15-6-59 ΒΔ περί «Οικονομικής Διοίκησης και Λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων»η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την διάθεση όλων των πιστώσεων που είναι γραμμένες στον προυπ/σμό και στο σκέλος των εξόδων ανεξαρτήτως ποσού για την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

H Οικονομική Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει και διαθέσει(ψηφίσει) τις πιστώσεις στον προυπ/σμό του Δήμου Πύλης οικ. έτους 2011 για την αντιμετώπιση δαπανών επείγουσας φύσεως και για την απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

Στη συνέχεια κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Ο.Ε. μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:

-Την αριθμ. 163/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

-Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν.3852/2010

-τα άρθρα 158,202 & 220 του Ν.3463/2006

-τις διατάξεις του από 17-5/15-6-59 Β.Δ. περί «Οικονομικής Διοίκησης και Λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων»

-τον προυπ/σμό οικ. έτους 2011.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ – Ομόφωνα

AMOIBEΣ-ΟΦΕΙΛΕΣ-ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.-Εγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 6.297,28 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 30-6233.100 για την μίσθωση λαστιχοφόρου φορτωτή 1,5 Κ.Μ.

2.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 72,20 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 8113.100 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για τις αμοιβές και έξοδα τρίτων-παροχές τρίτων Δημοτικής Ενότητας Πύλης για την πληρωμή τιμολογίων που περιήλθαν στο Δήμο μετά τη σύνταξη του προυπ/σμού.(αριθμ.απόφ.Δ.Σ. 212/2011).

3.- Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 665,46 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 8113.300 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για πληρωμές παρελθόντων οικονομικών ετών για αμοιβές και έξοδα τρίτων-παροχές τρίτων Δημοτικής Ενότητας Γόμφων για την πληρωμή τιμολογίων που περιήλθαν στο Δήμο μετά την σύνταξη του προυπ/σμού(αριθμ.απόφ.Δ.Σ.212/2011)

4.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 34.132,00 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 8115.100 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για πληρωμές παρελθόντων οικονομικών ετών για διάφορα έξοδα Δημοτικής Ενότητας Πύλης(αριθμ.απόφ.Δ.Σ.212/2011).

5.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 216,00 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 8115.300 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για πληρωμές παρελθόντων οικονομικών ετών για διάφορα έξοδα Δημοτικής Ενότητας Γόμφων για την πληρωμή τιμολογίων που περιήλθαν στο Δήμο μετά τη σύνταξη του προυπ/σμού(αριθμ.απόφ.Δ.Σ.212/2011).

6.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 145,14 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 10-6266.001του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της Ανανέωσης της Ιστοσελίδας του Δήμου.

7.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 1.845,00 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 00-6452.002του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της συνδρομής Internet «ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ».

8.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 3.000,00 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 00-6117.003του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την αμοιβή του ιατρού που προσφέρει τις υπηρεσίες του στην Τ.Κ. Γαρδικίου κατά τους θερινούς μήνες.

9.- Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 30.000,00 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 00-6117.004του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την αμοιβή προσωπικού με συμβάσεις έργου.

Ε Ρ Γ Α :

1.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 100.000,00 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 8122.218 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για τo έργο «Κατασκευή γέφυρας στο Μουτσιαρίτικο ποταμό»(αριθμ.απόφ.Δ.Σ.204/2011).

2.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 13.557,20 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 8122.702 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για το έργο «Βελτίωση Οδοποιίας-Αριθμ.Μελ.84/2008»(αριθμ.απόφ. Δ.Σ. 205/2011).

3.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 6.805,34 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 30-7333.602 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για το έργο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στο Τ.Δ.Πιαλείας».

4.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 6.802,59 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 30-7333.601 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για το έργο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στο Τ.Δ.Φήκης».

5.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 7.202,88 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 30-7333.213 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για το έργο «Συντήρηση αγροτικών δρόμων Νεραιδοχωρίου».

6.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 6.966,72 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 30-7333.218 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για το έργο «Συντήρηση αγροτικών δρόμων Αθαμανίας»

7-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 7.198,21 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 30-7333.106 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για το έργο «Χαλικόστρωση δρόμων στην επέκταση του Σχεδίου Πόλεως Πύλης»

8.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 7.212,65 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 30-7333.103 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για το έργο «Αποκατάσταση δρόμων μετά το κατολισθητικό φαινόμενο στο Τ.Δ. Ροπωτού».

9.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 6.977,24 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 30-7323.204 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για το έργο «Τοίχος αντιστήριξης στο Δ.Δ.Γαρδικίου»

10.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 7.096,05 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 30-7323.202 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για το έργο «Αντιπλημμυρικά έργα στο Τ.Δ.Καλογήρων»

11.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 5.781,00 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 30-7323.100 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για το έργο «Κατασκευή τεχνικών στο Τ.Δ. Κοτρωνίου».

12.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 12.200,00 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 30-7332.701 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για το έργο «Πλακόστρωση πλατείας στο Τ.Δ. Νέας Πεύκης».

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ε Σ :

1.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 6.765,00 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 10-6115.601 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή των εργασιών Λογιστικής Υποστήριξης στη Δημοτική Ενότητα Πιαλείων.

2.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 7.198,50 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 20-6275.004 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή των εργασιών καθαρισμού λοιπών χώρων.

3.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 6.765,00 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 15-6274.600 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή των εργασιών εκτέλεσης καθηκόντων καθαρίστριας στον Παιδικό Σταθμό Τ.Δ. Φήκης.

4.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 2.706,00 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 10-6274.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της εργασίας καθαρισμού κτιρίων.

5.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 2.798,25 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 10-6274.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή των εργασιών καθαρισμού κτιρίου της Δημοτικής ενότητας Πινδέων.

6.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 4.995,00 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 35-6275.601 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή των εργασιών καθαρισμού και βελτίωσης κήπων και δεντροστοιχίων στα Τ.Δ.Πιαλείας Ελευθεροχωρίου.

7.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 4.995,00 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 35-6275.602 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή των εργασιών καθαρισμού και βελτίωσης κήπων και δεντροστοιχίων στα Τ.Δ.Πιαλείας Ελευθεροχωρίου.

8.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 1.600,00 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 10-6261.002 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της εργασίας συντήρησης κτιρίων του Δήμου.

9.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 810,00 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 10-6261.002 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την εργασία συντήρησης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης κτιρίου.

10.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 2.100,00 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 20-7335.100 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της εργασίας συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού.

11.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 7.000,00 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 20-6262.100 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της εργασίας συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δήμου Πύλης.

12.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 6.277,92 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 15-7331.101 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών Πολιτιστικού Κέντρου στο Τ.Δ.Πύλης.

13.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 516,60 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 20-6262.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της εργασίας συντήρησης δικτύου ηλεκτρισμού Δήμου Πύλης.

14.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 6.765,00 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 30-6112.600 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της εκτέλεσης τοπογραφικών εργασιών υποστήριξης στη Δημοτική ενότητα Πιαλείων.

15.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 553,50 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 00-6495.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της εργασίας του πλυσίματος των οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου.

16.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 21,65 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 10-6263.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της συντήρησης και επισκευής του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 8154.

17.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 98,40 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 30-6264.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της συντήρησης και επισκευής του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 88553.

18.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 350,00 euro και ψήφιση διάθεσης  πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 10-6263.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της συντήρησης και επισκευής του οχήματος του Δήμου με αριθμό κυκλοφορίας

ΚΗΙ 2300.

19.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 180,00 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 20-6263.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της επισκευής ελαστικών των οχημάτων-μηχανημάτων & χορτοκοπτικών του Δήμου με αριθμό κυκλοφορίας:

-ΤΚΜ 4667

-ΚΗΙ 8174

-ΚΗΥ 3111

-ΜΕ 113356

-ΚΗΙ 5339

20.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 440,00 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 30-6263.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της επισκευής ελαστικών των οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου με αριθμό κυκλοφορίας:

 ΜΕ-52862

-ΜΕ-52883

-ΜΕ 71185

-ΜΕ 84786

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Ε Σ :

1.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 898,99 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 10-7134.003 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της προμήθεια σαρωτή για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.

2.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 282,90 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 00-6495.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της προμήθεια εικόνας.

3.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 1.500,00 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 10-6613.005 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της προμήθεια βιβλίων.

4.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 144,94 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 00-6495.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της προμήθεια τιμητικής πλακέτας.

5.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 41,17 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 10-6671.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της προμήθεια ανταλλακτικών για το μηχάνημα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 8154.

6.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 289,05 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 30-6671.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της προμήθεια ανταλλακτικών για το μηχάνημα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 8190.

7.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 6,00 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 30-6671.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της προμήθεια ανταλλακτικών για το μηχάνημα με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 88553.

8.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 520,00 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 10-6671.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της προμήθεια ανταλλακτικών για το μηχάνημα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 2300.

9.- Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 400,00 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 20-6671.002 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα-μηχανήματα του Δ¨ημου  με αριθμό κυκλοφορίας:

-ΚΗΙ 5339

-ΚΗΙ 8163

-ΜΕ 113356

10.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 650,00 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 35-692.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της προμήθειας φυτών.

11.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 254,61 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 10-6634.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.

12.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 10,00 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 8116.100 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της προμήθειας αναλώσιμων της Δ.Ε.Πύλης(αριθμ.απόφ.Δ.Σ.212/2011).

13.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 2.050,90 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 10-6661.002 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της προμήθειας χρωμάτων.

14.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 1.930,40 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 30-6662.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της προμήθειας οικοδομικών υλικών.

15.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 1.845,00 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 30-6662.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της προμήθειας οικοδομικών υλικών.

16.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 1.800,00 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 30-6662.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της προμήθειας οικοδομικών υλικών.

17.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 2.500,00 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 30-6662.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της προμήθειας οικοδομικών υλικών.

18.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 554,11 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 20-6662.002 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού.

19.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 1.051,92 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 20-6662.002 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού.

Η ανάθεση των ανωτέρω εργασιών και προμηθειών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.28/80 και του ΕΚΠΟΤΑ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 59/2011

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ

ΤΑ   ΜΕΛΗ

Κουτσονάσιος Ιωάννης

Λαμπρογεώργιος Ηλίας

Μπαλατσούκας Στυλιανός

Τσιόβουλος Γεώργιος

Κρούπης Κων/νος

Αναγνώστου Βασίλειος

Κοτρώνης Κων/νος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ