16 Απρ 2024 23:23

“58/2011 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Αριθ.Αποφ 58/2011

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 9/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΠΥΛΗΣ

 

ΘΕΜΑ: «Kαθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης καταστήματος(καφενείο)στην Τ.Κ.Παχτουρίου(συνοικισμός Αετού)»

Στην Πύλη, σήμερα 28 Ιουνίου του έτους 2011 και ώρα 13.00 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πύλης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλης, ύστερα από την 16763/24-6-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω oκτώ (8) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

Κουφογάζος Κων/νος-Πρόεδρος

1.Λέφας Παναγιώτης    

Κουτσονάσιος Ιωάννης-Μέλος

2.

Λαμπρογεώργιος Ηλίας-     »

3.

 ——————————       »

 

Μπαλατσούκας Στυλιανός-  »

 

Τσόβουλος Γεώργιος –        »

 

Αναγνώστου Βασίλειος-      »

 

Κρούπης Κων/νος-             »

 

Κοτρώνης Κων/νος-           »

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μητσιάδη Δήμητρα, υπάλληλο του Δήμου.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Με την υπ' αριθμόν 195/2011 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αποφασίστηκε η εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Παχτουρίου της Δ.Ε. Νεράιδας και στον συνοικισμό Αετός.

Σύμφωνα με το άρθρο 192 παρ.1 του ΔΚΚ η εκμίσθωση των δημοτικών ακινήτων γίνεται με δημοπρασία. Αρμόδιο όργανο για τη διενέργεια της δημοπρασίας και για τον καθορισμό των όρων της, είναι η δημαρχιακή επιτροπή. (άρθρο 1 ΠΔ 270/81 και 103 παρ.2 Ν.3463/06).

Καλείται η Οικονομική επιτροπή να καθορίσει τους όρους της πλειοδοτικής δημοπρασίας.

Η Οικονομική επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1) το άρθρο 103 του ΔΚΚ

2) το άρθρο 192 του ΔΚΚ

3) τις διατάξεις του ΠΔ 270/81

4) την υπ' αριθμόν 195/2011 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου

5) τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου ακινήτου και τις ανάγκες του Δήμου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ – Ομόφωνα

Α. Καθορίζει τους όρους της πλειοδοτικής δημοπρασίας οι οποίοι είναι οι εξής:

Άρθρο 1ο– ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ (κτίριο)

Έμβαδό:70 τμ

To μίσθιο είναι ισόγειο παλαιό πέτρινο κτίριο με κεραμοσκεπή.

Ο εξωτερικός χώρος(δημοτική πλατεία)είναι ελεύθερος στην χρήση όλων των δημοτών και επισκεπτών.

Πόλη: Τ.Κ. Παχτουρίου -Δ.Ε. Νεράιδας

Δήμος: Πύλης

Οδός: συνοικισμός Αετός, στην κεντρική πλατεία

Όρια: Β. με ιδιοκτησία Καρανάσιου, Δ. με ιδιοκτησία Σιαναδέλη, Ν. με δημοτική πλατεία και Α. με δρόμο

Άρθρο 2ο: ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ(κτιρίου)

Το μίσθιο προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί σαν καφενείο.

Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση του μισθίου για κατοικία και διαμονή.

Υποχρεωτικά θα λειτουργεί όλο το χρόνο.

Άρθρο 3ο: ΤΡΟΠΟΣ  & ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική, θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη σε ημερομηνία που θα καθορισθεί από τον Δήμαρχο ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής που ορίσθηκε με την αριθμ.11/2001 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές.

Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη.

Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληρεί τους όρους της διακήρυξης αναγράφεται στα πρακτικά.

Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται σε απλό χαρτί.

Άρθρο 4ο:ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Το ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των 500,00 euro για κάθε έτος.

Άρθρο 5ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στη δημοπρασία έχουν δικαίωμα συμμετοχής φυσικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί φυσικών προσώπων με την προϋπόθεση να μην οφείλουν και να μην έχουν καμία εκκρεμότητα με το Δήμο για οποιαδήποτε αιτία.

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην επιτροπή δημοπρασίας πριν από την έναρξη του συναγωνισμού, στην οποία πρέπει να παρουσιάσει το για το σκοπό αυτό νόμιμο Πληρεξούσιο. 

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

Άρθρο 6ο: ΕΓΓΥΗΤΗΣ

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα είναι αλληλεγύως και σε ολόκληρο υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Άρθρο 7ο :ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Το αποτέλεσμα τη δημοπρασίας και των τυχόν επαναληπτικών υπόκειται στην κρίση της Οικονομικής Επιτροπής που θα εγκρίνει ή όχι το αποτέλεσμα, χωρίς ο τελευταίος πλειοδότης να αποκτά οποιοδήποτε δικαίωμα προς αποζημίωση από τους πιο πάνω λόγους.

Άρθρο 8ο: ΣΥΜΒΑΣΗ

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται  όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης της Οικονομικής επιτροπής περί κατακύρωσης ή έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση.

Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης.

Μετά το πέρα της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίσθηκε οριστικά.

Άρθρο 9ο: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ-ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ

Η διάρκεια του μισθώματος ορίζεται σε τρία (3) έτη από την ημέρα υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού της μίσθωσης και εγκατάστασης του αναδόχου που θα αναδειχθεί.

Άρθρο 10ο:ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ

Το μίσθωμα θα καταβάλλεται ως εξής:

-Για το 1ο έτος με την υπογραφή του συμφωνητικού

-για τα υπόλοιπα έτη στις 15 Δεκεμβρίου του κάθε έτους της μίσθωσης.

-Το μίσθωμα θα καταβάλλεται στο Ταμείο του Δήμου.

Σε περίπτωση μη καταβολής  του μισθώματος ο Δήμος θα το διεκδικεί άμεσα με  κάθε νόμιμο μέσο.

Άρθρο 11ο: ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

Ορίζεται το ποσό των 50,00 euro,που αντιστοιχεί στον ένα δέκατο(1/10) του συνολικού μισθώματος ενός έτους με βάση το ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς της διακήρυξης..

Η εγγύηση μπορεί να είναι εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Άρθρο 12ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΗ

Ο μισθωτής οφείλει να έχει το κατάστημα ανοιχτό όλο το χρόνο και απαγορεύεται η μετατροπή της χρήσης του σε όλα τη διάρκεια της μίσθωσης, όπως επίσης απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο υπομίσθωση.

Ο εξοπλισμός του καταστήματος (τραπέζια, καρέκλες, διακόσμηση) θα γίνεται σε συνεννόηση με τον Δήμο και σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας.

Υποχρέωση του μισθωτή είναι η αντικατάσταση των φθαρμένων τραπεζοκαθισμάτων κατά τη διάρκεια της μίσθωσης με όμοια με τα αρχικά.

Επίσης οφείλει με την έναρξη της μίσθωσης να είναι παρών στην καταγραφή του εξοπλισμού που θα του παραδοθεί και με την λήξη της μίσθωσης να παραδώσει στο σύνολό του και σε άριστη κατάσταση τον υπάρχοντα εξοπλισμό που βρίσκεται εντός και εκτός του καταστήματος και θα καταγραφεί.

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Ο μισθωτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι κάθε Δημόσιας ή άλλης Αρχής, Ασφαλιστικό Οργανισμό ή οποιοδήποτε άλλο συνδέεται με τη χρήση του μισθίου.

Τα τέλη καθαριότητας, ύδρευσης, φωτισμού, τηλεφωνικά τέλη κ.λ.π. θα βαρύνουν τον μισθωτή.

Επίσης οι κάθε είδους φόροι, εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη δαπάνη θα βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

Ο μισθωτής πριν την υπογραφή του θα πρέπει να καταθέσει στο Δήμο αντίγραφο Συμβολαίου με την ΔΕΗ για το ηλεκτρικό ρεύμα.

Ο μισθωτής για οποιαδήποτε κατασκευή ή αλλαγή στο κτίριο και στον περιβάλλοντα χώρο θα πρέπει να έχει την έγκριση του Δήμου και σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας.

Ο Δήμος δικαιούται με εκπρόσωπο του να προβαίνει σε επιθεώρηση του μισθίου για να διαπιστώνει την κατάσταση του και την συντήρηση του.

Άρθρο 13ο: ΑΝΑΜΙΣΘΩΣΗ-ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΣΗ

Δεν επιτρέπεται η σιωπηρή αναμίσθωση  ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή καθώς και η αλλαγή χρήσης.

Άρθρο 14ο: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ο μισθωτής υποχρεούται επί ποινής έκπτωσης του από τη μίσθωση να καταθέσει εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την κατάρτιση του συμβολαίου μίσθωσης, χρηματική εγγύηση τήρησης των όρων καλής χρήσης του ακινήτου, της καλής συντήρησης.

Η χρηματική εγγύηση ορίζεται σε ποσό 10% τoυ μισθώματος που θα επιτευχθεί για ένα έτος.

Η εγγύηση αυτή εκπίπτει υπέρ του Δήμου ολικώς ή μερικώς μετά από παρατήρηση έγγραφη που θα ορίζεται 15ήμερη προθεσμία αποκατάστασης των αναφερθέντων στην παρατήρηση.

Εάν υπάρξει δυστροπία του μισθωτή πέραν των 25 ημερών συνολικά επέρχεται κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής και κινείται διαδικασία αποβολής του μισθωτή από το μίσθιο λόγω κακής συμπεριφοράς και δυστροπίας.

Η εγγύηση του παρόντος άρθρου τηρείται ατόκως σε ειδικό λογαριασμό του Δήμου, γίνεται χωρίς δικαστική διαμεσολάβηση.

Άρθρο 15ο: ΛΗΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Ο μισθωτής με τη λήξη της μίσθωσης είναι υποχρεωμένος να το παραδώσει σε καλή κατάσταση και ευθύνεται για την αποκατάσταση κάθε φθοράς και βλάβης καθώς επίσης θα έχει υποχρεωτικά εξοφλήσει κάθε είδος οφειλής που αφορά καθ'οιονδήποτε τρόπο το μίσθιο.

Άρθρο 16ο: ΕΥΘΥΝΗ  ΔΗΜΟΥ

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης άνευ αποχρώντος λόγου.

Άρθρο 17ο: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον δέκα (10)ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και στο δημοσιότερα μέρη της έδρας του Δήμου καθώς και στην Τ.Κ. Παχτουρίου.

Επίσης θα δημοσιευθεί και σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού.

Τα τυχόν έξοδα της δημοπρασίας ,δημοσιεύσεις κ.λ.π. βαρύνουν το τελευταίο πλειοδότη.

Άρθρο 18ο: ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

α)Σε περίπτωση που δεν παρουσιασθεί πλειοδότης

α) Το αποτέλεσμα αυτής δε θα εγκριθεί από τη Ο.Ε., λόγω ασύμφορου αποτελέσματος

β) Εάν ο τελευταίος μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας αρνείται να υπογράψει ο ίδιος και εγγυητής του τα πρακτικά ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία επαναλαμβάνεται σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστο δε όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό που κατακυρώθηκε στο όνομα αυτού, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου αναφερόμενη στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευόμενη πέντε(5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται σε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά της προηγούμενη δημοπρασία.

Άρθρο 19ο :ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Δήμο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.2431352108-2434071006.

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται  ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στο Δήμο.

Βάσει των παραπάνω όρων θα καταρτισθεί η διακήρυξη της δημοπρασίας, η οποία θα δημοσιευθεί από τον Δήμαρχο, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 3 του ΠΔ 270/81

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 58/2011.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ

ΤΑ   ΜΕΛΗ

Κουτσονάσιος ΙωάννηςΛαμπρογεώργιος Ηλίας

Μπαλατσούκας Στυλιανός

Τσιόβουλος Γεώργιος

Κρούπης Κων/νος

Αναγνώστου Βασίλειος

Κοτρώνης Κων/νος

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ