25 Μάι 2024 20:14

“57/2011 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                                                                           ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

                                                                   Αριθ.Αποφ 57/2011

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 9/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΠΥΛΗΣ

 

ΘΕΜΑ: “Έγκριση Πρακτικών διαγωνισμού για την εκμίσθωση περισσεύματος βοσκήσιμης γης στην Τ.Κ. Νεραιδοχωρίου.”

Στην Πύλη, σήμερα 28 Ιουνίου του έτους 2011 και ώρα 13.00 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πύλης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλης, ύστερα από την 16763/24-6-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω oκτώ (8) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

Κουφογάζος Κων/νος-Πρόεδρος

1.Λέφας Παναγιώτης    

Κουτσονάσιος Ιωάννης-Μέλος

2.

Λαμπρογεώργιος Ηλίας-     »

3.

 ——————————       »

 

Μπαλατσούκας Στυλιανός-  »

 

Τσόβουλος Γεώργιος –        »

 

Αναγνώστου Βασίλειος-      »

 

Κρούπης Κων/νος-             »

 

Κοτρώνης Κων/νος-           »

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μητσιάδη Δήμητρα, υπάλληλο του Δήμου.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Από την αρμόδια επιτροπή υποβλήθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του περισσεύματος βοσκήσιμης γης στην Τοπική Κοινότητα Νεραιδοχωρίου που έγινε στο Δήμο στις 6-6-2011 καθώς και των επαναληπτικών που έγιναν στις 15-6-2011.

Με την υπ' αριθμ.45/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι του φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του περισσεύματος βοσκήσιμης γης στην Τοπική Κοινότητα Νεραιδοχωρίου (βοσκότοπος ΛΟΥΠΑΤΑ και ο συνεχόμενος ΠΡΙΠΟΡΙ και ο βοσκότοπος ΝΕΡΑΙΔΑ).

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την αριθμ.175/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και την 45/2011 απόφασή της καθώς και τα πρακτικά της δημοπρασίας από τα οποία προκύπτει ότι δεν παρουσιάστηκε κανείς πλειοδότης και στις δύο δημοπρασίας(τακτική και επαναληπτική για τους παραπάνω αναφερόμενους βοσκότοπους)

Και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού διαπίστωσε ότι η δημοπρασία έγινε σύμφωνα με το Νόμο.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ – Ομόφωνα

Εγκρίνει τα πρακτικά της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του περισσεύματος βοσκήσιμης γης των βοσκοτόπων στην Τοπική Κοινότητα Νεραιδοχωρίου (ο βοσκότοπος ΛΟΥΠΑΤΑ και ο συνεχόμενος βοσκότοπος ΠΡΙΠΟΡΙ και ο βοσκότοπος ΝΕΡΑΙΔΑ) που έγιναν στο Δήμο στις 6-6-2011 και των επαναληπτικών στις 15-6- 2011 καθώς και την σωστή διεξαγωγή τους.

Από τα πρακτικά προκύπτει ότι δεν παρουσιάστηκε κανείς πλειοδότης για τους ανωτέρω βοσκοτόπους.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 57/2011.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

 

<p align=”center”>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ

ΤΑ   ΜΕΛΗ

Κουτσονάσιος Ιωάννης

Λαμπρογεώργιος Ηλίας

Μπαλατσούκας Στυλιανός

Τσιόβουλος Γεώργιος

Κρούπης Κων/νος

Αναγνώστου Βασίλειος

Κοτρώνης Κων/νος

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ