13 Ιούν 2024 23:16

“55/2011 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης”

                                                                                        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                          AΔΑ:4A2XΩ14-3

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Αριθ.Αποφ 55/2011

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 9/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΠΥΛΗΣ

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Πρακτικών διαγωνισμού για τη διάθεση λήματος ξυλείας Δημοτικού Δάσους Δέσης»

Στην Πύλη, σήμερα 28 Ιουνίου του έτους 2011 και ώρα 13.00 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πύλης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλης, ύστερα από την 16763/24-6-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω oκτώ (8) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

Κουφογάζος Κων/νος-Πρόεδρος

1.Λέφας Παναγιώτης    

Κουτσονάσιος Ιωάννης-Μέλος

2.

Λαμπρογεώργιος Ηλίας-     »

3.

 ——————————       »

 

Μπαλατσούκας Στυλιανός-  »

 

Τσόβουλος Γεώργιος –        »

 

Αναγνώστου Βασίλειος-      »

 

Κρούπης Κων/νος-             »

 

Κοτρώνης Κων/νος-           »

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μητσιάδη Δήμητρα, υπάλληλο του Δήμου.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

 Από την αρμόδια επιτροπή υποβλήθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας για την Διάθεση λήμματος ξυλείας Δημοτικού δάσους Δέσης που έγινε στο Δήμο στις 14-6-2011.

Με την υπ' αριθμ.32/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι του φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την διάθεση στο εμπόριο του λήμματος ξυλείας που προβλέπεται στην ισχύουσα διαχειριστική έκθεση δημοτικού δάσους Δέσης περιόδου 2008-1012 για το έτος 2011.

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την αριθμ.146/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και την 32/2011 απόφασή της καθώς και τα πρακτικά της δημοπρασίας από τα οποία προκύπτει ο πλειοδότες και οι τιμές που δόθηκαν.

Και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού διαπίστωσε ότι η δημοπρασία έγινε σύμφωνα με το Νόμο.

                          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ – Ομόφωνα

Εγκρίνει τα πρακτικά του δημοπρασίας για τη διάθεση λήμματος ξυλείας Δημοτικού δάσους Δέσης, κατά την οποία πλειοδότησαν:

1.Η Μπασδέκη Μαρία του Νικολάου, για την εκμίσθωση του δικαιώματος υλοτομίας και απόληψης από το Δάσος Δέσης 800 κ.μ. Ξυλώδους όγκου ελάτης από τη συστάδα 6ε για εμπορία, προσφέροντας το ποσό των 26,00 euro ανά κ.μ. χρήσιμης ξυλείας ελάτης & 2,20  euro ανά τόνο τα καυσόξυλα ελάτης -εγγυητής Κωστούλας Σωτήριος του Κων., κάτοικος  Δροσερού-Τρικάλων.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 55/2011.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ

ΤΑ   ΜΕΛΗ

Κουτσονάσιος Ιωάννης

Λαμπρογεώργιος Ηλίας

Μπαλατσούκας Στυλιανός

Τσιόβουλος Γεώργιος

Κρούπης Κων/νος

Αναγνώστου Βασίλειος

Κοτρώνης Κων/νος

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ