19 Ιούν 2024 00:43

“53/2011 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης”

                                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 ΑΔΑ:4Α3ΣΩ14-5

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Αριθ.Αποφ 53/2011

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 8/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΠΥΛΗΣ

 

ΘΕΜΑ: “Ορισμός δικηγόρου για υποθέσεις του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης”

Στην Πύλη, σήμερα 14 Ιουνίου του έτους 2011 και ώρα 13.00 μ.μ.,στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πύλης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλης, ύστερα από την 13854/10-6-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

Κουφογάζος Κων/νος-Πρόεδρος

1.Λέφας Παναγιώτης    

Κουτσονάσιος Ιωάννης-Μέλος

2.

Λαμπρογεώργιος Ηλίας-     »

3.

 ——————————       »

 

Μπαλατσούκας Στυλιανός-  »

 

Τσόβουλος Γεώργιος –        »

 

Αναγνώστου Βασίλειος-      »

 

Κρούπης Κων/νος-             »

 

Κοτρώνης Κων/νος-           »

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ.Μητσιάδη Δήμητρα, υπάλληλο του Δήμου.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Με την περίπτωση ιε της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι η  Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του,σε όσους Δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία  αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα  δικαστήρια.

Μπορεί, επίσης,να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων,μόνον εφόσον δεν έχουν προσληφθεί  δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία.

Στο Δήμο μας έχουν προκύψει τα πιο κάτω θέματα:

1.Αγωγή των Χρήστου Ζάχου,Ελένης Χάτου & Δημητρίου Ζάχου κατά του πρώην Δήμου Αιθήκων για αναγνώριση ποσοστών κυριότητας σε οικόπεδο κυριότητας του Δήμου στην Τ.Κ. Γαρδικίου (παραπλεύρως κεντρικής πλατείας του οικισμού)-αγωγή  από 29-3-2010 με αριθμό κατάθεσης 15/2010 κατά την μετά από αναβολή συζήτηση στις 16-6-2011.

Για την πιο πάνω υπόθεση απαιτείται η πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και επειδή δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία  αντιμισθία στο Δήμο,προτείνω την πρόσληψη ως πληρεξούσιου δικηγόρου για την ανωτέρω υπόθεση τον Βησσαρίωνα Τόγελο του Απ.-Δικηγόρο Τρικάλων.

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.

Η Οικονομική επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της

  • την περίπτωση ιε της παρ.1 του άρθρου 72  του Ν.3852/2010 και την παρ. 3 του άρθρου 281 του Ν.3463/06.
  • το γεγονός ότι στο Δήμο δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία  αντιμισθία στο Δήμο.
  • τις παραγράφους 2 έως και 4 του άρθρου 7 του Ν. 2753/99 και την ισχύουσα ΚΥΑ κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 7 του ν. 2753/1999
  • τον Κώδικα περί Δικηγόρων

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ -Ομόφωνα

Α. Αναθέτει  τον δικαστικό  χειρισμό της πιο κάτω υπόθεσης, στο δικηγόρο Βησσαρίων Απ.Τόγελο-δικηγόρο Τρικάλων τον οποίο προσλαμβάνει ως πληρεξούσιο δικηγόρο των υποθέσεων, ήτοι:

1.Συζήτηση αγωγής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Πύρρας κατά την δικάσιμο της 16-6-2011 ή σε οποιαδήποτε μετά από αναβολή δίκη όπου συζητείται υπόθεση αγωγής διεκδικητικής κυριότητας των  Χρήστου Ζάχου,Ελένη Χάτου & Δημητρίου Ζάχου κατά του πρώην Δήμου Αιθήκων για αναγνώριση ποσοστών κυριότητας σε οικόπεδο κυριότητας του Δήμου στην Τ.Κ. Γαρδικίου (παραπλεύρως κεντρικής πλατείας του οικισμού)

-να υποχρεωθεί ο Δήμος να αποδόσει κατά τα ποσοστά που αιτούνται το οικόπεδο.

Η αμοιβή του δικηγόρου για την πιο πάνω υπόθεση θα ανέλθει στο ποσό των 450,00  euro με ΦΠΑ.

2.Παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδίκη στις 16-6-2011 σε ένορκη βεβαίωση μάρτυρα των εναγόντων για την ανωτέρω υπόθεση.

-Εγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 450,00 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 00-6111.001 του προυπ/σμού του Δήμου Πύλης οικ.έτους 2011 για την αμοιβή του δικηγόρου.

-Εγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 92,25 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 00-6111.001 του προυπ/σμού του Δήμου Πύλης οικ.έτους 2011 για πληρωμή διπλοτύπου για την ανωτέρω παράσταση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 53/2011

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ

ΤΑ   ΜΕΛΗ

Κουτσονάσιος Ιωάννης

Λαμπρογεώργιος Ηλίας

Μπαλατσούκας Στυλιανός

Τσιόβουλος Γεώργιος

Κρούπης Κων/νος

Aναγνώστου Βασίλειος

Κοτρώνης Κων.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ