19 Μάι 2024 23:47

“52/2011 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης”

                                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  ΑΔΑ:4A3ΣΩ14-Φ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Αριθ.Αποφ 52/2011

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 8/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΠΥΛΗΣ

 

ΘΕΜΑ: “Aνάθεση έργων στη ΔΕΗ – Ψήφιση πιστώσεων”

Στην Πύλη, σήμερα 14 Ioυνίου του έτους 2011 και ώρα 13.00 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πύλης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλης, ύστερα από την 13854/10-6-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

Κουφογάζος Κων/νος-Πρόεδρος

1.Λέφας Παναγιώτης    

Κουτσονάσιος Ιωάννης-Μέλος

2.

Λαμπρογεώργιος Ηλίας-     »

3.

 ——————————       »

 

Μπαλατσούκας Στυλιανός-  »

 

Τσόβουλος Γεώργιος –        »

 

Αναγνώστου Βασίλειος-      »

 

Κρούπης Κων/νος-             »

 

 Κοτρώνης Κων/νος-           »

 

Tα Πρακτικά τηρήθηκαν από την κ.Μητσιάδη Δήμητρα,υπάλληλο του Δήμου.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:

Η Οικονομική Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει την εκτέλεση των πιο κάτω έργων από τη ΔΕΗ:

1.-Ηλεκτροδότηση δρόμου στην Τ.Κ.Παραποτάμου της Δ.Ε. Πιαλείων του Δήμου Πύλης από την χαμηλή Τάση. Η προυπολογιζόμενη δαπάνη σύμφωνα με το αριθμ.50638/24-5-2010 έγγραφο της ΔΕΗ ανέρχεται σε 291,00 euro με το ΦΠΑ.

2.-Τοποθέτηση έξι(6) στύλων ΦΟΠ μετά Φ.Σ. στην Τ.Κ. Δροσερού της Δ.Ε.Γόμφων του Δήμου Πύλης . Η προυπολογιζόμενη δαπάνη σύμφωνα με το αριθμ.487/25-10-2010 έγγραφο της ΔΕΗ ανέρχεται σε 6.402,65 euro με ΦΠΑ. Τα έργα θα εκτελεστούν έντεχνα και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί Δημοτικών έργων.

Στη συνέχεια κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Ο.Ε. μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:

-Την αριθμ.50638/24-5-2011 & 487/25-10-2010 έγγραφα της ΔΕΗ

-Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.3463/2006(Κώδικας Δήμων &Κοινοτήτων)

-Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. 171/87,δηλαδή επιτρέπεται η απευθείας ανάθεση όταν η προυπολογιζόμενη δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσό των 5.869,41 euro χωρίς ΦΠΑ .

Προτείνω την ανάθεση εκτέλεσης του έργου που αφορά την ηλεκτροδότηση δρόμου στην Τ.Κ.Παραποτάμου στη ΔΕΗ,έναντι της προυπολογιζόμενης δαπάνης,όπως αναλυτικά φαίνεται ανωτέρω.

Για την δεύτερη περίπτωση (τοποθέτηση έξι (6) στύλων στην Τ.Κ.Δροσερού) προτείνω αναβολή του θέματος προκειμένου να συγκεντρώσουμε περισσότερα στοιχεία  για το θέμα.

Και κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Η Ο.Ε. μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου.

                                       Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι :

 

Ομόφωνα-1.-Αναθέτει την εκτέλεση του έργου:«Ηλεκτροδότηση δρόμου στην Τ.Κ.Παραποτάμου της Δ.Ε. Πιαλείων» του Δήμου Πύλης από την χαμηλή Τάση,στην ΔΕΗ Α.Ε.

-Eγκρίνει την δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 291,00  euro σε βάρος του ΚΑ 20- 6262.002 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011.

Η Πλειοψηφία 2.-Αναβάλλει τη συζήτηση του θέματος για να δοθούν περισσότερα στοιχεία για το θέμα από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Κοτρώνης Κων/νος απορρίπτει την αίτηση γιατί αφορά ηλεκτροφωτισμό νέας οικίας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 52/2011.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ

ΤΑ   ΜΕΛΗ

Κουτσονάσιος Ιωάννης

Λαμπρογεώργιος Ηλίας

Μπαλατσούκας Στυλιανός

Τσιόβουλος Γεώργιος

Κρούπης Κων/νος

Aναγνώστου Βασίλειος

Κοτρώνης Κων/νος

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ