18 Απρ 2024 01:04

“51/2011 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης”

                                                                                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                        

Αριθ.Αποφ 51/2011

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 7/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΠΥΛΗΣ

ΘΕΜΑ: “'Εγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεων για πληρωμή οφειλών,προμηθειών,εργασιών για τις ανάγκες του Δήμου”

Στην Πύλη, σήμερα 14 Iουνίου του έτους 2011 και ώρα 13.00 μ.μ.,στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πύλης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλης, ύστερα από την 13854/10-6-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 

             ΑΠΟΝΤΕΣ

Κουφογάζος Κων/νος-Πρόεδρος

1.Λέφας Παναγιώτης    

Κουτσονάσιος Ιωάννης-Μέλος

2.

Λαμπρογεώργιος Ηλίας-     »

3.

——————————-       »

 

Μπαλατσούκας Στυλιανός-  »

 

Τσόβουλος Γεώργιος –        »

 

Αναγνώστου Βασίλειος       »

 

Κρούπης Κων/νος-             »

 

Κοτρώνης Κων/νος-           »

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ.Μητσιάδη Δήμητρα, υπάλληλο του Δήμου.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Με την αριθμ.163/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο προυπ/σμός του Δήμου Πύλης οικ.έτους 2011.

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1δ Ν.3852/2010,ατ άρθρα 158,202 &220 του Ν.3463/2006 και τις σχετικές διατάξεις του από 17-5/15-6-59 ΒΔ περί «Οικονομικής Διοίκησης και Λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων»η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την διάθεση όλων των πιστώσεων που είναι γραμμένες στον προυπ/σμό και στο σκέλος των εξόδων ανεξαρτήτως ποσού για την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

H Οικονομική Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει και διαθέσει(ψηφίσει) τις πιστώσεις στον προυπ/σμό του Δήμου Πύλης οικ.έτους 2011 για την αντιμετώπιση δαπανών επείγουσας φύσεως και για την απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

Στη συνέχεια κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Ο.Ε. μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:

-Την αριθμ. 163/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

-Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν.3852/2010

-τα άρθρα 158,202 & 220 του Ν.3463/2006

-τις διατάξεις του από 17-5/15-6-59 Β.Δ. περί «Οικονομικής Διοίκησης και Λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων»

-τον προυπ/σμό οικ.έτους 2011

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ – Ομόφωνα

1.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 494,00 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 10-6613.002 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την πληρωμή των εκτυπώσεων για τις ανάγκες της λειτουργίας του Δήμου Πύλης.

2.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 1.722,00 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 20-6262.003 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την συντήρηση και επισκευή αναμεταδοτών του Δήμου Πύλης.

3.- Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 110,70 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 10-6246.002του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την συντήρηση και επισκευή Η/Υ των υπηρεσιών του Δήμου.

4.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 270,60 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 10-6263.001του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την συντήρηση του αγροτικού μηχανήματος του Δήμου Πύλης με αριθμό κυκλοφορίας: ΑΜ 58032

5.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 100,01 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 10-6263.001του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την συντήρηση και επισκευή του Οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ-5308

6.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 200,02 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 20-6263.001του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την συντήρηση και επισκευή του οχήματος του Δήμου Πύλης με αριθμό κυκλοφορίας: ΜΕ 105983

7.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 528,90 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 20-6263.001του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την συντήρηση και επισκευή του χλοοκοπτικού μηχ/τος(ΙSΕΚΙ)του Δήμου Πύλης.

8.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 1.230,00 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 30-6263.001του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την συντήρηση και επισκευή του οχήματος του Δήμου Πύλης με αριθμό κυκλοφορίας: ΜΕ-52883.

9.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 319,90 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 10-6263.001του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την συντήρηση και επισκευή του οχήματος του Δήμου Πύλης με αριθμό κυκλοφορίας: ΚΗΙ-5308.

10.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 747,23 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 20-6263.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την συντήρηση και επισκευή του απορριμματοφόρου του Δήμου Πύλης με αριθμό κυκλοφορίας: ΚΗΥ-5447.

11.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 2.607,60 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 30-6263.001του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την συντήρηση και επισκευή των μηχανημάτων με αριθμό κυκλοφορίας:

ΜΕ-113391

ΚΥΗ-5470

ΜΕ-117396

ΜΕ-53960

ΜΕ-52862

12.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 553,50 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 20-6263.001του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την συντήρηση και επισκευή οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου Πύλης με αριθμό κυκλοφορίας:

ΚΗΥ 5447

ΑΜ-56312

13.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 184,50 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 30-6263.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την επισκευή και συντήρηση οχήματος του Δήμου με αριθμό κυκλοφορίας:

-ΜΕ-84786.

14.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 516,60 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 10-6613.005 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την προμήθεια εντύπων για το γραφείο κίνησης των οχημάτων του Δήμου .

15.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 1.027,00 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 10-6612.001του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Πύλης.

16.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού750,00 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 20-6662.002 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου.

17.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 432,96 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 20-6662.003 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής αναμεταδοτών.

18.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 680,10 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 10-6634.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των γραφείων του Δήμου.

19.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 1437,70 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 10-6654.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την προμήθεια αναλώσιμων Η/Υ για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.

20.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 2.348,28 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 20-6671.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την προμήθεια ανταλλακτικών για το απορριμματοφόρο του Δήμου με αριθμό κυκλοφορίας: ΚΗΥ-5445

21.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 4.674,00 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 30-6671.002 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την προμήθεια ελαστικών για το όχημα του Δήμου με αριθμό κυκλοφορίας: ΜΕ-84786

22.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 7.570,65 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 30-6671.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την προμήθεια ανταλλακτικών των μηχανημάτων με αριθμό κυκλοφορίας:

ΜΕ-113391

ΚΥΗ-5470

ΜΕ-117396

ΜΕ-53960

ΜΕ-52862

23.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 2.138,97 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 20-6671.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την προμήθεια ανταλλακτικών των οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου με αριθμό κυκλοφορίας:

ΚΗΥ-5447

ΑΜ-56312

24.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 207,87 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 30-6671.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την προμήθεια ανταλλακτικών για το μηχάνημα του Δήμου με αριθμό κυκλοφορίας: ΑΜ-58032

25.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 831,66 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 30-6671.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την προμήθεια ανταλλακτικών για το μηχάνημα(φορτωτής)του Δήμου με αριθμό κυκλοφορίας: ΜΕ-113391

26.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 98,40 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 10-6671.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την προμήθεια ανταλλακτικών για το μηχάνημα του Δήμου με αριθμό κυκλοφορίας: ΚΗΙ-5308

27.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 1.428,11 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 10-6671.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την προμήθεια ανταλλακτικών για το μηχάνημα του Δήμου με αριθμό κυκλοφορίας: ΚΗΙ-5308

28.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 199,99 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 20-6671.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την προμήθεια ανταλλακτικών για το μηχάνημα του Δήμου με αριθμό κυκλοφορίας: ΜΕ-105983

29.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 183,31 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 10-6671.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την προμήθεια ανταλλακτικών για το μηχάνημα του Δήμου με αριθμό κυκλοφορίας: ΚΗΙ-5308

30.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 174,66 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 20-6671.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την προμήθεια ανταλλακτικών για το μηχάνημα του Δήμου με αριθμό κυκλοφορίας: ΑΜ-58032

31.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 319,80 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 20-6671.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την προμήθεια ανταλλακτικών για το χλοοκοπτικό ISEKI.

32.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 110,70 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 20-6671.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την προμήθεια ανταλλακτικών για το μηχάνημα του Δήμου με αριθμό κυκλοφορίας: ΚΗΥ-5448

33.-Eγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 2.453,85 euro και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 30-6671.001 του προυπ/σμού του Δήμου οικ.έτους 2011 για την προμήθεια ανταλλακτικών για το μηχάνημα του Δήμου με αριθμό κυκλοφορίας: ΜΕ-52883

Η ανάθεση των ανωτέρω εργασιών και προμηθειών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.28/80 και του ΕΚΠΟΤΑ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 51/2011

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ

ΤΑ   ΜΕΛΗ

Κουτσονάσιος Ιωάννης

Λαμπρογεώργιος Ηλίας

Μπαλατσούκας Στυλιανός

Τσιόβουλος Γεώργιος

Κρούπης Κων/νος

Αναγνώστου Βασίλειος

Κοτρώνης Κων/νος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ