20 Απρ 2024 01:04

“50/2011 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης”

                                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 AΔΑ:4Α3ΣΩ14-Β

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Αριθ.Αποφ 50/2011

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 8/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΠΥΛΗΣ

 

ΘΕΜΑ:“Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση περισσεύματος βοσκήσιμης γής στην Τ.Κ. Παχτουρίου”

Στην Πύλη, σήμερα 14 Ιουνίου του έτους 2011 και ώρα 13.00 μ.μ.,στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πύλης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλης, ύστερα από την 13854/10-6-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω oκτώ (8) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

Κουφογάζος Κων/νος-Πρόεδρος

1.Λέφας Παναγιώτης    

Κουτσονάσιος Ιωάννης-Μέλος

2.

Λαμπρογεώργιος Ηλίας-     »

3.

 ——————————       »

 

Μπαλατσούκας Στυλιανός-  »

 

Τσόβουλος Γεώργιος –        »

 

Αναγνώστου Βασίλειος-      »

 

Κρούπης Κων/νος-             »

 

Κοτρώνης Κων/νος-           »

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μητσιάδη Δήμητρα, υπάλληλο του Δήμου.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Από την αρμόδια επιτροπή υποβλήθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας για την Εκμίσθωση του περισσεύματος βοσκήσιμης γής στην Τοπική Κοινότητα Παχτουρίου που έγινε στο Δήμο στις 26-5-2011.

Με την υπ' αριθμ.34/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι του φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση περισσεύματος βοσκήσιμης γής στην Τοπική Κοινότητα Παχτουρίου.

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την αριθμ.161/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και την 34/2011 απόφασή της καθώς και τα πρακτικά της δημοπρασίας από τα οποία προκύπτει ο πλειοδότες και οι τιμές που δόθηκαν.

Και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού διαπίστωσε ότι η δημοπρασία έγινε σύμφωνα με το Νόμο.

                          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ -Ομόφωνα

-Εγκρίνει τα πρακτικά της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του περισσεύματος βοσκήσιμης γής των βοσκοτόπων στην Τοπική Κοινότητα Παχτουρίου, κατά την οποία πλειοδότησαν:

1.-Ο Τάμπος Κων/νος του Σωτ.,για την εκμίσθωση του περισσεύματος βοσκήσιμης γής των βοσκοτόπων στην Τοπική Κοινότητα Παχτουρίου με τα ονόματα ΛΑΚΚΟΣ- ΠΥΡΓΟΣ ΠΑΛΙΟΣΤΑΝΗ,έκτασης περίπου 2.000 στρ.,προσφέροντας το ποσό των 9.500,00 euro/στρ.  για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης-εγγυητής Καψιώχας Ηλίας του Αποστόλου,κάτοικος Τρικάλων.

-Σύμφωνα με το αριθμ. 2641/59833/31-5-2011 έγγραφο του Δασαρχείου Τρικάλων στην ανωτέρω έκταση μπορούν να βόσκουν 667 μικρά ζώα ή 133 μεγάλα ζώα.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 50/2011

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ

ΤΑ   ΜΕΛΗ

Κουτσονάσιος Ιωάννης

Λαμπρογεώργιος Ηλίας

Μπαλατσούκας Στυλιανός

Τσιόβουλος Γεώργιος

Κρούπης Κων/νος

Αναγνώστου Βασίλειος

Κοτρώνης Κων/νος

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ