22 Φεβ 2024 22:10

“49/2011 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης”

                                                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        AΔΑ:4Α3ΣΩ14-Δ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Αριθ.Αποφ 49/2011

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΑπό το Πρακτικό της 8/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΠΥΛΗΣ

 

ΘΕΜΑ:“Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση γεφυροπλάστιγγας στην Τ.Κ.Μουριάς”

Στην Πύλη, σήμερα 14 Ιουνίου του έτους 2011 και ώρα 13.00 μ.μ.,στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πύλης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλης, ύστερα από την 13854/10-6-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω oκτώ (8) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

Κουφογάζος Κων/νος-Πρόεδρος

1.Λέφας Παναγιώτης    

Κουτσονάσιος Ιωάννης-Μέλος

2.

Λαμπρογεώργιος Ηλίας-     »

3.

 ——————————       »

 

Μπαλατσούκας Στυλιανός-  »

 

Τσόβουλος Γεώργιος –        »

 

Αναγνώστου Βασίλειος-      »

 

Κρούπης Κων/νος-             »

 

Κοτρώνης Κων/νος-           »

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ.Μητσιάδη Δήμητρα,υπάλληλο του Δήμου.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Από την αρμόδια επιτροπή υποβλήθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας για την ενοικίαση του δικαιώματος χρήσης της γεφυροπλάστιγγας στην Τοπική Κοινότητα Μουριάς που έγινε στο Δήμο στις 26-5-2011.

Με την υπ' αριθμ.134/2011 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου καθορίστηκε το δικαίωμα χρήσης της γεφυροπλάστιγγας στην Τοπική Κοινότητα Μουριάς καθώς και η εκμίσθωση του δικαιώματος χρήσης της.

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την αριθμ.134/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και την 8/2011 απόφασή της καθώς και τα πρακτικά της δημοπρασίας από τα οποία προκύπτουν ότι δεν εμφανίστηκε κανείς πλειοδότης.

Και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού διαπίστωσε ότι η δημοπρασία έγινε σύμφωνα με το Νόμο.

                          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ – Ομόφωνα

-Εγκρίνει τα πρακτικά της δημοπρασίας για την ενοικίαση του δικαιώματος χρήσης της γεφυροπλάστιγγας στην Τοπική Κοινότητα Μουριάς που έγινε στο Δήμο στις 26- 5-2011 καθώς και την σωστή διεξαγωγή της.

Από τα πρακτικά προκύπτει ότι δεν παρουσιάστηκε κανείς πλειοδότης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 49/2011

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ

ΤΑ   ΜΕΛΗ

Κουτσονάσιος Ιωάννης

Λαμπρογεώργιος Ηλίας

Μπαλατσούκας Στυλιανός

Τσιόβουλος Γεώργιος

Κρούπης Κων/νος

Αναγνώστου Βασίλειος

Κοτρώνης Κων/νος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ