05 Οκτ 2023 04:47

“48/2011 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης”

                                                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ΑΔΑ:4Α3ΣΩ14-2

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                                         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Αριθ.Αποφ 48/2011

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 8/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΠΥΛΗΣ

ΘΕΜΑ:“Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για ενοικίαση αγρών στην Τ.Κ.Φήκης”

Στην Πύλη, σήμερα 14 Ιουνίου του έτους 2011 και ώρα 13.00 μ.μ.,στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πύλης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλης, ύστερα από την 13854/10-6-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω oκτώ (8) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

Κουφογάζος Κων/νος-Πρόεδρος

1.Λέφας Παναγιώτης    

Κουτσονάσιος Ιωάννης-Μέλος

2.

Λαμπρογεώργιος Ηλίας-     »

3.

 ——————————       »

 

Μπαλατσούκας Στυλιανός-  »

 

Τσόβουλος Γεώργιος –        »

 

Αναγνώστου Βασίλειος-      »

 

Κρούπης Κων/νος-             »

 

Κοτρώνης Κων/νος-           »

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μητσιάδη Δήμητρα

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Από την αρμόδια επιτροπή υποβλήθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας για την ενοικίαση αγρών στην Τοπική Κοινότητα Φήκης της Δημοτικής Ενότητας Πιαλείων που έγινε στο Δήμο στις 23-5-2011.

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την αριθμ.157/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και την 36/2011 απόφασή της καθώς και τα πρακτικά της δημοπρασίας από τα οποία προκύπτουν οι πλειοδότες και οι τιμές που δόθηκαν.

Και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού διαπίστωσε ότι η δημοπρασία έγινε σύμφωνα με το Νόμο και οι προσφερθείσες τιμές είναι συμφέρουσες για το Δήμο.

                          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ – Ομόφωνα

-Εγκρίνει τα πρακτικά της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγρών στην Τοπική Κοινότητα Φήκης κατά την οποία πλειοδότησαν:

1.-Ο Γούλας Σωτήριος του Ιωάννη,για αγροτεμάχιο που βρίσκεται στη θέση «Σανίδα»,έκτασης 8 στρ.,προσφέροντας το ποσό των 35,00 euro/στρ. ετησίως-εγγυητής Κράβαρης Βασίλειος,κάτοικος Φήκης.

2.-Ο Κωτούλας Ιωάννης του Βασ.,για αγροτεμάχιο που βρίσκεται στη θέση «Βαμπούλο»,έκτασης 16 στρ.,προσφέροντας το ποσό των 35,00 euro/στρ.ετησίως – εγγυητής Κωτούλας Βασίλειος,κάτοικος Φήκης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 48/2011

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ

ΤΑ   ΜΕΛΗ

Κουτσονάσιος Ιωάννης

Λαμπρογεώργιος Ηλίας

Λέφας Παναγιώτης

Μπαλατσούκας Στυλιανός

Τσιόβουλος Γεώργιος

Αναγνώστου Βασίλειος

Κρούπης Κων/νος

Κοτρώνης Κων/νος

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ